Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Місцеві органи виконавчої влади

Місцеві органи виконавчої влади - це, насамперед, державні адміністрації. Згідно ст.118 Конституції України, виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Вони призначаються та звільняються з посади Президентом за поданням КабМіну. Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

За статтею 119 Основного Закону України, місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

·        виконання Конституції та законів України, актів Президента, КабМіну, інших органів виконавчої влади;

·        законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

·        виконання державних та регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

·        підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

·        звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

·        взаємодію з органами місцевого самоврядування;

·        реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

У положенні про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію зазначається:

обласна, Київська, Севастопольська міська державна адміністрація є органом державної виконавчої влади відповідно в області, містах Києві, Севастополі. Державну адміністрацію утворює Президент України. Державна адміністрація є складовою частиною єдиної системи органів державної виконавчої влади. Вона підпорядковується Президентові України, а також Кабінету Міністрів України. Обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації підпорядковуються відповідно районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації. Державна адміністрація покликана захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток території та реалізацію державної політики у визначених законодавством сферах управління. Дуже важливо, що державна адміністрація діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів та взаємодії з відповідними представницькими органами та органами місцевого самоврядування.

ДержАдмін є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України. Голова державної адміністрації очолює відповідно обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на державну адміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій. Він  представляє державну адміністрацію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами,  установами, організаціями та громадянами як в Україні, так і за її межами. Головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації Президент України призначає особу, обрану головою відповідної Ради. Голова такої адміністрації має багато повноважень, 18 з яких зазначені у вище вказаному положенні. Головам державної адміністрації підпорядковуються з питань здійснення делегованих повноважень державної виконавчої влади голови та очолювані ним виконавчі комітети сільських, селищних, районних у містах (там, де вони створені), міських Рад. У разі порушення Конституції України, Конституційного Договору, законів України, указів і розпоряджень ПрезидентаУкраїни, рішень Кабінету Міністрів України голова державної адміністрації може бути достроково звільнений з посади ПрезидентомУкраїни. Увільнення з посади голови державної адміністрації тягне за собою припинення його повноважень як голови відповідної Ради. У разі відсутності голови  його обов'язки виконує перший заступник голови державної адміністрації, а у разі відсутності останнього - один із заступників голови. Секретаріат державної адміністрації здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності державної адміністрації. Секретаріат державної адміністрації очолює один із заступників голови державної адміністрації.

Державна адміністрація має певні повноваження у різних сферах:

1.     У сфері соціально-економічного розвитку, планування та обліку;

2.     У сфері бюджету і фінансів;

3.     У сфері управління майном, приватизації та підприємництва;

4.     У галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку;

5.     У галузі використання та охорони земель, інших природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища;

6.     У галузі науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, культури, фізкультури і спорту, молодіжної політики;

7.     У сфері праці та заробітної плати;

8.     У сфері забезпечення законності, прав і свобод громадян;

9.     У сфері міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків;

10.           У галузі оборонної роботи.1.

Державна адміністрація виконує й інші повноваження, визначені Конституційним Договором, законами України, указами і розпорядженнями Президента України. Особливості здійснення своїх повноважень Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями визначаються Президентом України.

Державна адміністрація здійснює організаційне, матеріально-технічне та іншезабезпечення діяльності, забезпечує виконання рішень, надає допомогу, не втручається у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень, а навпаки, сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території, зміцненню їх матеріально-фінансової бази. Цікаво, що держ.адмін. у процесі виконання своїх повноважень координує свою діяльність з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, державною контрольно-ревізійною службою та іншими контролюючими органами, установами та організаціями, що належать до системи центральних органів державної виконавчої влади. Розпорядження голови державної адміністрації є обов'язковими для виконання на відповідній території підприємствами, установами,організаціями та громадянами.

Згідно положенню про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію, вона є органом державної виконавчої влади відповідно у районі, районі міст Києва і Севастополя. Цю державну адміністрацію також утворює Президент України. Держадмін є складовою частиною єдиної системи органів державної виконавчої влади. Вона підпорядковується Президентові України, Кабінету Міністрів України, а також відповідно обласній, Київській, Севастопольській міській державній адміністрації, покликана захищати права та законні інтереси громадян і держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

 


1. Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську

державну адміністрацію, затверджене Указом Президента від 21.08.1995р.

 

Голова держ адміністрації очолює відповідну районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на державну адміністрацію  завдань і здійснення нею своїх функцій. Голова державної адміністрації представляє державну адміністрацію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами як в Україні, так і за її межами. Тобто загальні засади обох положень значною мірою збігаються. Головам держадміну з питань здійснення делегованих повноважень державної виконавчої влади підпорядковуються голови та очолювані ними виконавчі комітети сільських, селищних, міських (міст районного значення) Рад. Секретаріат цієї державної адміністрації займається тією ж діяльністю, що і секретаріат обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації.

Районна, районна у містах Києві та Севастополі державна адміністрація для здійснення покладених на неї завдань має такі ж повноваження, у тих самих галузях, що й обласна, Київська, Севастопольська міська державна адміністрація. Розпорядження голови державної адміністрації, які стосуються прав та інтересів громадян або мають загальний характер, доводяться до загального відома через засоби масової інформації. Протиправні дії щодо голови та інших посадових осіб державної адміністрації, перешкоджання виконанню ними службових обов'язків тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Закон "Про столицю України - місто-герой Київ" визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.

За статтею 20, розділу І Конституції України столицею України є місто Київ. Отже, Київ, як столиця є:

1)    політичним та адміністративним центром держави;

2)    місцем розташування резиденції глави держави ПрезидентаУкраїни, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, центральних органів державної влади;

3)     духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України;

4)     місцем розташування дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні.

Київ є місцем розташування відповідних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Столичний статус міста покладає на органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади додаткові обов'язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті. Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами, з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території відповідно до чинного законодавства.

Органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві забезпечують в межах своїх повноважень, визначених законамиУкраїни, здійснення містом певних функцій, які включають:

·        створення належних умов для діяльності у місті ПрезидентаУкраїни, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, центральних органів державної влади, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ;

·        надання на договірних засадах комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним органам, дипломатичним представництвам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, розміщеним у місті Києві;

·        здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення та таке інше.

Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами. Система місцевого самоврядування включає:

територіальну громаду міста;

міського голову;

міську раду;

виконавчий орган міської ради;

районні ради;

виконавчі органи районних у місті рад;

органи самоорганізації населення.1.

 


1. Закон України про столицю України - місто-герой Київ від 15.01.1999р.

Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам. Президія Київської міської ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний характер. До складу Президії ради входять міський голова, його заступник по роботі в раді, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Президія діє на основі положення про неї, що затверджується Київською міською радою. Київська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в місті Києві. Існують голова, заступник голови районної у місті Києві ради, перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації. Міський голова має безліч додаткових повноважень.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні. Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування за рахунок бюджету міста та районів. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва з центральними органами державної влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.

Тобто, місцеві органи виконавчої влади є розгалуженою системою, яка має своїми повноваженнями багато дій, що перераховані у законодавстві. Вони підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Систем

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров