Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (4)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (6)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (3)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (6)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (25)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (32)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (28)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Відповідальність за порушення водного законодавства

За порушення водного законодавства відповідальність несуть особи, винні у таких правопорушеннях:

1)    самовільному захопленні водних об'єктів;

2)    забрудненні та засміченні водних об'єктів;

3)    порушенні режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та на землях водного фонду;

4)    руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або порушенні природних умов поверхневого стоку при будівництві і експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій;

5)    введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без очисних споруд чи пристроїв належної потужності;

6)    недотриманні умов дозволу або порушенні правил спеціального водокористування;

7)    самовільному проведенні гідротехнічних робіт (будівництво ставків, дамб, каналів, свердловин);

8)    порушенні правил ведення державного обліку вод або перекрученні чи внесенні недостовірних відомостей в документи державної статистичної звітності;

9)    пошкодженні водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв, порушенні правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи;

10)           незаконному створенні систем скидання зворотних вод у водні об'єкти, міську каналізаційну мережу або злива в каналізацію та несанкціоноване скидання зворотних вод;

11)           використанні земель водного фонду не за призначенням;

12)           неповідомлені (приховуванні) відомостей про аварійні ситуації на водних об'єктах;

13)           відмові від надання (приховуванні) проектної документації та висновків щодо якості проектів підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод, а також актів і висновків комісій, які приймали об'єкт в експлуатацію;

14)           порушенні правил охорони внутрішніх морських вод та територіального моря від забруднення та засмічення.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність полягає в накладенні на правопорушника дисциплінарних стягнень. Вона застосовується за незначні порушення водного законодавства адміністрацією за місцем роботи або вищим

органом. Види дисциплінарних стягнень передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, організації, установи.

Адміністративна відповідальність у вигляді штрафів може наставати за:

а) порушення правил охорони водних ресурсів - забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозаборах, яке спричиняє їх забруднення, водну ерозію грунтів та інші шкідливі явища; введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливому діянню (ст.59' Кодексу України рпо адміністративні правопорушення);

б) порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення:

забруднення і засмічення територіальних і внутрішніх морських вод внаслідок скидів із суден, здійснених без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів або з порушенням встановлених правил;

проведення навантажувальних та розвантажувальних робіт, що можуть призвести до забруднення територіальних і внутрішніх морських вод, без дозволу органів державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, якщо одержання такого дозволу передбачено законодавством України;

неповідомлення адміністрації найближчого порту України про проведене внаслідок крайньої необхідності без належного на те дозволу скидання у море шкідливих речовин з судна або іншого плавучого засобу, повітряного судна, платформи чи іншої штучно спорудженої у морі конструкції, а у випадках скидання з метою поховання - і органу, який видає дозволи на таке скидання, одразу після здійснення або в ході здійснення такого скидання (ст.59' КпАП України);

в) порушення правил водокористування - забір води з порушенням планів водокористування, самовільне проведення гідротехнічних робіт, безгосподарне використання води (добутої або підведеної з водних об'єктів), порушення правил ведення первинного обігу кількості вод, що збираються з водних об'єктів і скидаються до них, та визначення якості вод, що скидаються (ст.60 КпАП України);

г) пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення рпавил їх експлуатації (ст.61 КпАП України);

д) невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами - невиконання капітаном або іншими особами командного складу судна чи іншого плавучого засобу передбачених чинним законодавством обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, чи сумішами, які містять такі речовини понад установлені норми внесення зазначеними особами до суднових документів правильних записів про ці операції або незаконне відмовлення пред'явити такі документи відповідним службовим особам (ст.62 КпАП України).

Адміністративні штрафи за зазначені правопорушення накладаються згідно зі статтею 239 КпАП України органами по регулюванню використання і охорони вод системи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства,

органами системи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань геології та використання надр.

Громадяни і службові особи, винні в порушеннях водного законодавства, несуть адміністративну відповідальність, якщо ці порушення не тягнуть за собою кримінальної відповідальності за чинним законодавством. Як зазначено в ст.51 Кримінального кодексу України, звільнення від кримінальної відповідальності з притягненням до адміністративної допускається лише в справах про злочини, за які законом передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше одного року або інше більш м'яке покарання.

Цивільно-правова відповідальність полягає у відшкодуванні збитків, заподіяних порушенням водного законодавства. Цей вид відповідальності настає на підставі норм цивільного права, ст.203, 440, 441, 453 Цивільного кодексу України.

Збитки водокористувачів складають їх витрати на відновлення попереднього стану водного об'єкта, вартості знищеного або пошкодженого майна, не одержаних доходів, які вони могли одержати, якби не було порушень водного законодавства.1.

Водне законодавство також передбачає безпосередньо і відшкодування збитків. У ст.111 Водного кодексу України записано: "Підприємства, установи, організації і громадяни України, а ткож іноземні юридичні іфізичні особи та особи без громадянства зобов'язані відшкодувати збитки, завдані ними внаслідок порушень водного законодавства, в розмірах і порядку, встановлених законодавством України."

Відшкодування збитків регулюється також постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України" від 3 липня 1995р.

Розмір відшкодування збитків обчислюється посадовими особами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

 

 


    1.  Цивільний кодекс України, стаття 203.

 

 

У разі відмови від добровільного відшкодування збитків стягнення їх сум проводиться у судовому порядку за позовами згаданого центрального органу виконавчої влади.

Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення водного законодавства, не звільняє винних від плати за спеціальне водокористування, а також від необхідності здійснення заходів щодо ліквідації заподіяних шкідливих наслідків. Притягнення винних у порушенні водного законодавства до інших видів юридичної відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування збитків, завданих ними внаслідок порушення водного законодавства.

Посадові особи та інші працівники, з вини яких підприємства, організації і установи зробили витрати, пов'язані з відшкодуванням збитків, несуть матеріальну відповідальність у встановленому порядку. Іншими словами - вступає в дію право зворотної вимоги, право регресу до винної особи.

Обов'язок відшкодування збитків, завданих у зв'язку з порушенням водного законодавства, може зробити дуже серйозний вплив на підприємства, установи, організації і громадян, щоб упорядкувати їх діяльність з метою забезпечення раціонального використання і охорони вод.

Існує також самовільне захоплення водних об'єктів. У такому разі вони повертаються без відшкодування будь-яких витрат, зроблених під час незаконного користування.

Заслуговує на увагу цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, яка передбачена ст.450 Цивільного кодексу України. В сучасних умовах використання водних русурсів відбувається здебільшого за допомогою гідротехнічних споруд і механізмів, які належить віднести до джерел підвищеної небезпеки. А тому дії цієї статті доцільно поширити і на охорону вод (завдані збитки будуть відшкодовуватись незалежно від наявності вини конкретних суб'єктів).

Кримінальна відповідальність за порушення водного законодавства настає на підставі ст.228 і 228' Кримінального кодексу України.

Стаття 228 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за забруднення рік, озер, водосховищ, каналів, ставків, тимчасових водотоків, джерел та інших водних об'єктів, підземних вод неочищеними та незнезараженими стічними водами, покидьками та відходами промислових, сільськогосподарських, комунальних та інших підприємств, установ та організацій продуктами виробництва, пальномастильними матеріалами, сировиною, а так само забруднення атмосферного повітря промисловими та іншими шкідливими речовинами, якщо розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує 500 мінімальних розмірів заробітної плати. Вони караються виправними роботами на строк до одного року, або штрафом.

Якщо ті самі дії призвели до захворювання людей, масового знищення об'єктів тваринного і рослинного світу або розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує 1000 мінімальних розмірів заробітної платні, винні особи караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

Стаття 228' Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за такі злочини:

1)    незаконне скидання з метою поховання в межах внутрішніх морських і територіальних вод України з суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій речовин, шкідливих для здоров'я людей або живих ресурсів моря, або інших відходів і матеріалів, які можуть завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним видам використання моря, а так само незаконне скидання з метою поховання у відкритому морі з суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених в морі конструкцій зазначених речовин, відходів і матеріалів, якщо розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує 500 мінімальних розмірів заробітної плати;

2)    забруднення внутрішніх морських і територіальних вод України внаслідок незаконного скидання в цих водах з суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій або невжиття необхідних заходів для відвернення втрат ними речовин, шкідливих для здоров'я або живих ресурсів моря, або сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, або інших відходів і матеріалів, що можуть завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним видам використання моря, а так само забруднення вод відкритого моря внаслідок незаконного скидання з суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій або невжиття необхідних заходів для відвернення втрат ними зазначених речовин, сумішей, відходів і матеріалів на порушення міжнародних договорів України, якщо розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує 1000 мінімальних розмірів заробітної плати;

3)    ті самі дії, що завдали істотної шкоди здоров'ю людей або живим ресурсам моря, зонам відпочинку чи іншим законним видам використання моря;

4)    неподання відповідальними за те службовими особами суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій адміністрації найближчого порту України, а у випадках скидання з метою поховання - і організації, яка видає дозволи на скидання, відомостей про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання або невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод України речовин, шкідливих для здоров'я або живих ресурсів моря, або сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, або інших відходів і матеріалів, які можуть завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним видам використання моря, а так само неподання адміністрації найближчого порту України, а у випадках скидання з метою поховання - і організації, яка видає дозволи на скидання, відповідальними за те службовими особами суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій відомостей про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання зазначених речовин, сумішей, відходів і матеріалів у відкритому морі, якщо за такі самі дії протягом року було застосовано адміністративне стягнення.

За такі злочини передбачені різні міри покарання в залежності від тяжкості учиненого. Дуже істотною шкодою вважається важке захворювання хоча б однієї людини, массова загибель риби чи інших морських істот, які населяють море. Крім того, суди у кожній конкретній справі враховують розмір матеріальної шкоди, в тому числі і шкоду, пов'язану з витратами, необхідними для ліквідації наслідків забруднення морських вод.

Кримінальна відповідальність за порушення водного законодавства може наставати також на підставі статей Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за службові  злочини, зокрема:

ст.165 - зловживання владою або службовим станом;

ст.166 - перевищення влади або службових повноважень;

ст.167 - халатність.

Ось таким чином настає відповідальність за порушення водного законодавства на нашій батьківщині.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров