Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Поняття громадянства. Розвиток законодавства про громадянство України

Громадянство – це структурний елемент правового статусу особи, який розкриває головний зміст звязку людини і держави, взаємовідносин громадянина з державою та суспільством.

Громадянство України  визначає  постійний  правовий   зв'язок

особи та Української держави, що знаходить свій вияв у їх взаємних

правах та обов'язках.

Право на громадянство є невід'ємним правом людини. Громадянин

України  не  може  бути позбавлений громадянства або права змінити

громадянство.1.

Поняття “громадянин” виникло ще за середньовіччя, коли через розділ праці наряду з селами почали виникати міста. В них закладався суспільно-політичний лад із своїм інститутом середньовічного містового громадянства. Тоді поняття “городянин” ототожнювалося з поняттям “громадянин”, і було синонімом вільної людини, яка наділена визначальною повнотою політичних і майнових прав. Пройшло чимало часу, доки наприкінці вісімнадцятого сторіччя – на початку дев’ятнадцятого громадянство стало предметом правового регулювання. Тільки тоді почав формуватися інститут громадянства, що відповідає сьогоденню.

І всеодно довгим та важким був шлях визначення повного обсягу значення поняття громадянин. Протягом тривалого часу у вітчизняній літературі громадянство визначалось як належність особи до держави, а інколи навіть вдавалися до величезної помилки при визначенні поняття громадянства – державу порівнювали з організацією, що має фіксований склад членів, зрозуміло, що звідси виходить, що громадянство, це і є членство у такій організації.

 

 


1. Закон України “Про громадянство України” ( із змінами від 23.03.2000 ).

 

 В радянській літературі громадянство визначалось як особливий політико-правовий зв’язок особи з державою, який базується на юридичному визнанні державою даної особи своїм громадянином і який реалізується в поширенні на таку особу суверенної влади держави незалежно від місця проживання.

Ця концепція визначення громадянства була не дуже вдалою, тому що людина не належить державі, а також держава не є асоціацією людей. Громадянство – це стійкий юридичний звязок особи і держави.

Першими кроками на шляху становлення інституту громадянства України після проголошення незалежності нашої батьківщини став Закон “Про правонаступництвоУкраїни” від 22 вересня 1991р., у статті 9 якого закріплено, що “всі громадяни союзу РСР, які на момент проголошення незалежності України проживали на території України, є громадянами України”. Одразу після цього закону було прийнято Закон України “Про громадянство України” від 8 жовтня 1991р. Указом Президента України від 31 березня 1992р. було затверджене “Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних з громадянством України”. Цими нормативними актами вперше було визначено поняття громадянства України. Сформувалося коло осіб, які стали громадянами незалежної Української держави, визначився порядок набуття та припинення громадянства України.

У звязку з прийняттям Конституції України виникла необхідність приведення всіх нормативних актів у відповідність до Конституції. Верховна Рада України ухвалила нову редакцію Закону про громадянство України 16 квітня 1997р. Цей Закон набув чинності 20 травня 1997р. Відповідно до Закону “Про громадянство України” і в його розвиток 6 листопада 1997р. вийшов указ Президента України “Про заходи щодо поліпшення організації розгляду питань громадянства”.

Закон України “Про громадянство України” визначає громадянство України як “постійний правовий зв’язок особи та Української держави, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках”. Дане правове визначення дає змогу розкрити істотні ознаки громадянства України.

Не всякий правовий звязок особи з державою буде розглядатись як громадянство.

Відмінність правового зв’язку Української держави зі своїми громадянами та з іноземцями полягає насамперед у тому, що правовий зв’язок між громадянином України та Українською державою є стійкий, він виникає з моменту набуття особою українського громадянства і продовжується до її смерті (або припинення українського громадянства). Законодавство України виходить з того, що це двосторонній звязок, який може припинятися тільки у всановленому законом порядку і за наявності відповідних умов не в однієї, а в обох сторін. Стійкість правового зв’язку – одна з характерних рис громадянства України. Тобто цей правовий зв’язок не змінюється й не послаблюється від того, що громадянин виїжджає за межі своєї держави. Громадянство не змінюється під впливом зовнішніх факторів. Для набуття чи зміни громадянства необхідні дії, як певної особи, так і держави.

У визначенні громадянства України, яке дається в преамбулі Закону “Про громадянство” підкреслюється, що громадянство – правовий, а не фактичний стан.

Громадяни України незалежно від  підстав  і  порядку  набуття

громадянства  України мають рівні конституційні права і свободи та

 

є рівними перед законом.

Українська держава гарантує і захищає конституційні  права  і

свободи  своїх  громадян  та  забезпечує виконання ними обов'язків

перед суспільством.

Аналізуючи Закон про громадянство, необхідно звернути увагу на те, що у статті “Належність до громадянства України” законодавець користується терміном “належність”, тому що належність є однією з найважливіших характеристик громадянства України.

Громадянами України є:

     1) усі громадяни колишнього СРСР,  які на момент проголошення

незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно  проживали  на

території України;

     2) особи,  які  на  момент  набрання чинності Законом України

"Про громадянство України" ( 1636-12 ) (13  листопада  1991  року)

постійно проживали в Україні,  незалежно від раси,  кольору шкіри,

політичних,  релігійних та інших переконань,  статі,  етнічного та

соціального походження,  майнового стану, місця проживання, мовних

чи інших ознак, і які не є громадянами інших держав;

     3) особи,  які народилися або постійно проживали на території

України,  а  також  їх  нащадки  (діти,  онуки),  якщо  вони на 13

листопада  1991 року проживали за межами України, не перебувають у

громадянстві  інших  держав  і  до  31  грудня  2004 року подали у

встановленому цим  Законом  порядку  заяву  про  визначення  своєї

належності до громадянства України; ( Пункт 3 статті 2 із змінами,

внесеними   згідно   із   Законом  N  1614-III  (  1614-14  )  від

23.03.2000 )

     4) особи, які набули громадянства України відповідно до цього

Закону.

Проблема громадянства винятково важлива як для науки конституційного права, так і для практичної державно-правової діяльності. Громадянство є однією з істотних ознак державного суверенітету, а в суверенітеті української держави у свою чергу, міститься джерело існування і розвитку громадянства України. Громадянство, як суб’єктивне право людини, визнається в Україні невід’ємним правом людини. Тут законодавство про громадянство України виходить з вимог міжнародно-правових стандартів забезпечення прав і свобод людини.

Термін “громадянство” можна розглядати і як правовий інститут, тобто як сукупність правових норм, що охоплюють специфічну сферу суспільних відносин між особою та державою. За характером та значенням цей інститут має конституційний характер.

“В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.”1. Цим законом і є Закон “Про громадянство України”.

Держава, реалізуючи свій суверенітет, визначає юридичні підстави, за якими та чи інша особа визнається громадянином України. Належність до громадянства

                           

1.     Конституція України, розділ 1, стаття 4.

 

 

України забезпечує широке коло прав і свобод у різноманітних сферах життя. Певні з них викладено у розділі 2 Конституції України.

“Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.”1.

Також належність до громадянства України є найважливішою передумовою обовязку держави захищати в повному обсязі права і свободи своїх громадян не тільки на території держави, а й за її межами:

“Україна гарантує  піклування та захист своїм громадянам,  які

перебувають за її межами.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України  або

виданий іншій державі.”

“Документами, які   підтверджують   громадянство   України,  є

паспорт громадянина України,  а для  осіб  віком  до  16  років  -

свідоцтво про народження.” Підтвердження громадянства України проводиться в індивідуальному порядку.

Дуже приємно, що на основі існуючого законодавства зявився документ такого змісту: “Щодо проведення у вищих навчальних закладах України першої лекції в новому 2000/2001 навчальному році "Я - громадянин України" , v-307290-00, 21.07.2000.” Це дає велику надію, що наступні покоління знатимуть свої права та обов’язки ще зі шкільної лави і пишатимуться тим, що вони громадяни України.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров