Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (18)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (15)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Принципи громадянства України

Повністю розкрити поняття громадянства можна лише визначивши принципи громадянства України, бо його зміст та функціональне призначення ми вже розглянули. Принципи є тим початком, який пов’язує всі аспекти громадянства. Їх сукупність складає своєрідну систему, кожний елемент якої відображає характер і сутність громадянства.

Громадянство – це невідємна частина всієї системи права, а тому їй властиві загальні принципи, що характеризують цю систему. Принципи громадянства поділяються на загальні і спеціальні.

Загальні принципи громадянства втілені у Конституції України, Декларації прав національностей України, Законі про національні меншини, Законі про громадянство України. Це, наприклад, принцип повновладдя народу; демократизму; інтернаціоналізму; втілення в інституті громадянства ознак суверенітету держави; поєднання інтересів суспільства, держави і особи; повага до норм міжнародного права тощо.

Спеціальні правові принципи – це, по суті, принципи громадянства України. Вони лежать в основі конкретних відносин особи і держави з приводу виникнення чи припинення громадянства. Такі принципи реалізуються в конкретних правовідносинах на основі відповідних фактів – народження, клопотання про надання статусу громадянина України, вихід з нього тощо.

 


1.  Конституція України, розділ 2, стаття 22.

 

 

 До таких принципів належать: єдинність громадянства України; рівне громадянство як основа

правового статусу особи; загальний порядок прийому до громадянства України поєднання принципу грунту і принципу крові; невизнання автоматичної втрати громадянства; недопустимість позбавлення громадянства; єдність громадянства членів сім’ї; невизнання подвійного громадянства; дозвільний порядок виходу з громадянства; принцип невидачі громадян України іноземній державі; свобода і добровільність вибору громадянства; збереження громадянства України особами, які проживають за кордоном.

Світовим співтовариством не схвалюється практика біпатризму, а єдине громадянство є необхідною умовою існування  суверенної, унітарної держави.

До України входить Автономна Республіка Крим, але її наявність не порушує принципу єдиного громадянства України. Важливо й те, що громадянство України є рівним незалежно від підстав його набуття.

Громадянство України втрачається тільки після настання юридичного факту, а саме – видання Указу Президента України, при наявності підстав, зазначених в законі про громадянство.

Суть положення про право кожної людини на громадянство в тому, що всім комплексом прав людини можна володіти, тільки маючи громадянство тієї чи іншої держави, оскільки є права людини, невід’ємно пов’язані з існуванням у особи громадянства. Ніхто з громадян України не може бути позбавлений права змінити громадянство.

Одруження громадянина або громадянки України  з  особою,  яка перебуває   в   іноземному   громадянстві,   або   з   особою  без громадянства,  а також розірвання  такого  шлюбу  не  змінюють  їх громадянства. Зміна громадянства одним із подружжя не призводить  до  зміни громадянства другого з подружжя. Наша батьківщина піклується про своїх громадян, про це свідчать принципи захисту і піклування, що  деякі з них ми вже розглянули вище, у першому пункті плану.

Положення, закріплені у Конституції України, повністю підтверджуються принципами, визначеними у Законі “Про громадянство України”.

Обсяг прав і свобод, якими може користуватися людина в державі, а також обсяг обов’язків, які на неї покладаються цією державою, перебувають у прямій залежності від наявностя чи відсутності у неї громадянства відповідної держави. Громадянин перебуває під суверенітетом держави, і вона може вимагати від нього виконання обов’язків, навіть якщо він перебуває за межами держави.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Конституційне громадянство України виходить з того, що “людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

 

 

 

 

 

 Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обовязком держави.”1.

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право знати свої права і обовязки. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Як відомо, спеціальні принципи наповнюють реальним змістом конкретні конституційно-правові відносини. Вони мають чітко окреслену юридичну природу і знаходять конкретне застосування в безпосередній діяльності держави та її органів. Це, наприклад, принципи громадянства України. У загальних принципах втілюються основні ідеї Конституції, її призначення і соціальна роль. Ці принципи і декларуються безпосередньо в Конституції України. Серед них непорушність прав і свобод людини і громадянина тощо.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров