Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (25)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (14)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (28)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (44)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Акредитив як форма міжнародних розрахунків на матеріалах АППБ  Аваль

ЗМІСТ

 

 

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1.   Економічна сутність та роль акредитивів  в організації

                      міжнародних  розрахунків

1.1  Економічна сутність акредитивної форми розрахунків та її місце у зовнішньо-економічній діяльності 

1.2 Роль акредитивної форми розрахунків у зниженні ризику неплатежу при

      здійсненні міжнародних розрахунків

1.3 Види та форми акредитивів

1.4 Основні принципи оформлення  документів при акредитивній формі 

      розрахунків

1.5 Правова база регулювання проведення операцій з акредитивами

 

РОЗДІЛ 2. Аналіз системи використання акредитивної форми  розрахунків       

                    АППБ “Аваль”

2.1. Аналіз динаміки і структури операцй по розрахункам з акредитивами

2.2. Процедура проведення операцій  з  акредитивами

2.3. Критерії ефективності проведення акредитивних операцій

 

РОЗДІЛ 3. Проблеми і перспективи  проведення  розрахунків акредитивами

3.1. Проблеми та труднощі проведення акредитивної форми розрахунків

3.2. Пропозиції по удосконаленню правового регулювання акредитивної форми

       розрахунків в Україні

 

РОЗДІЛ 4. Дослідження та удосконалення технічних засобів забезпечення

                    механізму роботи АППБ “АВАЛЬ” з акредитивною формою

                    розрахунків

4.1. Огляд програмних продуктів АППБ “АВАЛЬ” щодо організації розрахунків 

        з акредитивами

4.2. Розробка програми загального аналізу акредитивної форми розрахунків

4.3. Презентація дипломного дослідження

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

 

 

 

 


ВСТУП

 

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність будь-якої держави є виключно важливою сферою діяльності в економіці. Вона значно впливає на розвиток тих чи інших галузей народного господарства, на фінансовий стан, грошовий обіг в державі, стабільність грошової одиниці і, безумовно, впливає на міжнародні політичні відносини.

У період лібералізації економіки і виходу України на закордонні ринки саме міжнародна торгівля набуває усе більшого значення.  При цьому компанії, що уперше виходять на міжнародний ринок, повинні враховувати можливість виникнення різноманітних ризиків у зв'язку з проведенням експортно - імпортних операцій.  Аналіз ризиків, із якими стикаються контрагенти в зовнішньоекономічній діяльності, і можливості їх страхування є важливим питанням сьогодення.  Документарний акредитив є одним із найважливіших інструментів гарантії платежу і хеджування в операціях міжнародної торгівлі.  Він передбачає рівні права і обов'язки сторін, і, більш того, пропонує визначені переваги як для покупця, так і для постачальника в порівнянні з прямими платежами.

На сьогоднішній день документарний акредитив є дійовим та гнучким інструментом забезпечення платежів. У ділових зв’язках з державами, які контролюють зовнішню торгівлю, застосування акредитиву в більшості є попередньою умовою для здійснення експортних та імпортних операцій.           

Застосування акредитивної форми розрахунків в системі безготівкових розрахунків України зустрічається дуже рідко, в той час як це б дало можливість банкам отримувати додаткові доходи від цих операцій.

На жаль, сьогоднішній рівень правового регулювання безготівкових розрахунків має серйозні недоліки теоретичного і практичного характеру. Це , зокрема ,  обумовлено відсутністю серйозної науково-економічної й дослідницької бази з цих питань.

Різні аспекти правового регулювання безготівкових розрахунків розроблялись И.Гуревичем  Н.А.Козаковою , Л.К.Вороновою. За виключенням цих монографій в правовій літературі радянського періоду й сучасності нема досить серйозних досліджень теоретично-правових питань безготівкових розрахунків. Правові аспекти акредитивної ж форми безготівкових розрахунків не були розглянуті навіть в цих монографіях. Але, слід відмітити, що останніми роками питання розвитку документарних операцій є досить актуальними. Українські та російські економісти – теоретики такі як доктор економічних наук проф.  заслужений діяч науки і техніки Мороз А.М., проф. Савлук М. І., Пуховкіна М.Ф, Калина А.В., доктор економічних наук проф.О. І. Лаврушин, к. е. н. Л. А. Московкіна, а також

професорсько – викладацький склад Міжрегіональної Академії управління персоналом  під керівництвом Калини А.В. , Львівський банківський коледж

(Коцовська Р., Вознюк М.) висвітлили окремі питання сутності та механізму проведення розрахунків за акредитивами. Над проблемою правового регулювання та правової сутності акредитивів працює к.е.н та професор  Дніпропетровського державного університету Богун Д .В.

Хотілося б відмітити, що в таких країнах як США, Англія, Франція, ФРН проблема правового регулювання безготівкових розрахунків є предметом великої кількості правових досліджень й розробок. Питання ж акредитивної форми безготівкових розрахунків розроблені в теоретично-правовому плані детально такими науковцями, як Dolan J., Harfield J., Rosenblth R.W., Schmitthoff C. M., Toft K., Wonnicke B. Як наслідок цього -  високий рівень застосування акредитивної форми безготівкових розрахунків .

В зв’язку з цим бачиться необхідним й важливим дослідження теоретичних й практичних питань міжнародного банківського права, аналіз й узагальнення банківської практики роботи з акредитивами з тим, щоб чітко визначивши правові основи акредитивної форми безготівкових розрахунків, розробити ряд пропозицій по більш ефективному  їх регулюванню й, таким чином, удосконаленню системи безготівкових розрахунків в Україні в цілому. Дослідження практичного застосування акредитивів у безготівковому обороті України ( на прикладі АППБ “АВАЛЬ”) дозволить оцінити ефективність проведення акредитивних операцій, дасть змогу виділити найбільш доцільні їх форми та види саме для українських реалій.

 З огляду на це, в умовах становлення банківської системи України та виходом її на міжнародний рівень,  актуальною є проблема недостатнього рівня використання акредитивної форми розрахунків при здісненні міжнародних розрахунків.

Головною метою написання дипломної роботи є систематизування   теоретичної інформації і практичного досвіду по роботі з  документарними акредитивами українських банків на прикладі АППБ “Аваль”, надання пропозицій щодо збільшення об’ємів операцій з використанням акредитивних форм розрахунків в міжнародній торгівлі між суб’єктами господарської діяльності України.

 Для досягнення поставленої мети в роботі слід  вирішити наступні завдання:

1.      Висвітлити сутність операцій з використанням акредитивної форми розрахунків.

2.      Виявити переваги і недоліки розрахунків акредитивами для учасників угоди.

3.      Охарактеризувати документи, що застосовуються при розрахунках акредитивами і проти яких здійснюються платежі.

4.      Провести аналіз динаміки і структури як акредитивних операцій, так і доходів від  них.

5.      Надати пропозиції банку по збільшенню обсягів операцій і покращанню роботи з документарними акредитивами.

Згідно поставлених завдань дипломна робота передбачає 4 розділи, що поетапно висвітлюють проблематику.

У першому розділі слід розглянути теоретичні основи акредитивів , їх економічну сутність . Оскільки акредитиви мають багато форм та видів,  треба розглянути переваги та недоліки при застосуванні кожного виду. Необхідним є детальний огляд документарної сутності операції та її нормативне і законодавче регулювання.

Другий розділ передбачає:

1) аналіз та дослідження проведення розрахунків з акредитивами на практиці роботи АППБ “ Аваль ”

2) аналіз динаміки, структури , дохідності в регіональному , клієнтському розрізі, у розрізі валют і видів акредитивів.

У третьому розділі  буде зроблено огляд проблем та перспектив даних форм безготівкових розрахунків та спробу надати пропозиції по удосконаленню їх проведення. Автором розроблено власний проект доповнення до нормативного регулювання роботи банків з акредитивами.

Четвертий розділ надає інформацію про технічне забезпечення роботи відділу банку при проведенні розрахунків, та надано пропозиції щодо полегшення  обліку акредитивів шляхом використання можливостей програми EXCEL команди “Макрос”. Презентація дипломного проекту в програмі POWER POINT завершує написання роботи.В дослідженні слід  використовувати такі методи:

1.     загальнонаукові: моделювання, функціонально – вартісний, аналіз, синтез;

2.     спеціальні: а) традиційні : групування, порівняння, розрахунок середніх та відносних величин, індекси;

     б) економічно – математичні: методи елементарної математики ( статистичні 

     розрахунки ), економетричні , порівняльного аналізу;

3.  специфічні: юридично – логічний.

         Об’єктом дослідження даної  дипломної  роботи виступає  досвід відділу документарних операцій  АППБ "Аваль" із застосування акредитивної форми  розрахунків.

АППБ "Аваль" сьогодні - це спеціалізована банківська установа, що обслуговує значну частину операцій нашої держави. Наявність понад 590 відділень і представництв у всіх регіонах України, міжнародний рівень банківських технологій та високий рівень кваліфікації персоналу банку дають можливість здійснювати не тільки великий перелік операцій, а й створювати та надавати якісно нові для України фінансові послуги.

В даний момент в Україні неухильно зростає роль різних форм міжнародних розрахунків, а банк “Аваль” досить впевнено працює на міжнародному ринку банківських послуг. Документарними операціями банк займається вже п’ять років. За цей період було проведено близько 400 документарних операцій на загальну суму до 70 мільйонів доларів, отримано доходів більше 300 тисяч доларів.

За цей період накопичено значний досвід, якому сприяли заняття, проведенні і

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров