Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Управление качеством. Метод. указ. / Сост.: О.И. Нохрина, Н.В. Ознобихина: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 24 с., 36 ил., 4 табл. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Технико-экономические расчеты процесса изготовления отливок: Метод. указ. / Сост.: Г.Ф. Зайнутдинов: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - 41 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. Методические указания и индивидуальные задания по дисциплине «Высшая математика» для заочников (9)
(Методические материалы)

Значок файла Тексты для развития навыков чтения и говорения на французском языке: Учеб. пособие для студентов I курса технических специальностей / ГОУ ВПО "СибГИУ".– Новокузнецк,2004. – 46 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: Программа, вопросы для самопроверки, экзаменационные вопросы по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2001. – 49 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: задания и методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 50 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 2 семестр для студентов-заочников (9)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Віктор Леонтійович Петрушенко. Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії

Віктор ЛеонтійовичПетрушенко. Історія світової філософії.Фундаментальні проблеми філософії.

Навчальний посібник. – Львів: НУ“ЛП”, 2001.

...Лише філософія, позаяк вона поширюється на все доступнелюдському пізнанню, відрізняє нас від дикунів та варварів, і кожен народ є тимбільше цивілізованіший та освіченіший, чим більше в ньому філософствують; томудля держави немає більшого блага, ніж мати істинних філософів.                          Рене Декарт

Хай ніхто не зволікає із заняттями філософією у молоді літа, а настарості не втомлюється заняттями нею, адже для душевного здоров'я ніхто неможе бути ні недозрілий, ні перезрілий.   

                                            Епікур

 

ВСТУП

Людина з її розумом, допитливістю,особливим статусом буття постає як всесвітнє диво: адже лише їй відкрилося те,що ми називаємо буттям, лише в її розумі висвітлюється та вибудовується те, щоми називаємо світовим універсумом. Але людське буття окреслюється значною міроюяк парадоксальне: людина висвітлює буття, перебуває у діалозі зі світом, сягаєграничних меж Всесвіту, але вона не може осягнути найважливіше для себе: хтовона? звідки та навіщо вона прийшла в цей світ? куди прямує? Одвічні питання(саме тому, що на них немає однієї і єдиної відповіді) людина розв'язувала ірозв'язуватиме завжди настільки, наскільки вона відчуває себе людиною і прагневзяти на себе відповідальність за свідоме здійснення свого життя. Філософія і постає формою свідомоговирішення найперших питань людського світоорієнтування, самоусвідомлення тасамоствердження. Вона збирає і концентрує історичний досвід таких вирішень істає інтелектуальним ядром людськоїдуховності.

Водночас філософія постає своєрідним випробуваннямлюдського інтелекту щодо його можливостей. Вона спирається на унікальні властивостілюдської думки — на її властивість саму себе сприймати та усвідомлювати та навластивість цілісного охоплення реальності, розгортання розумових актів відграничне широкої межі узагальнення — межі буття та небуття. Унаслідок цьогофілософія являє собою історичну школу самовибудовування, дисциплінування,культивування людської думки, постає думкою про думку. Саму назву “філософія”перекладають із давньогрецької як “любов до мудрості”, а слово “софія”(мудрість), своєю чергою — як “говорити, стверджувати цілісно (доречно)”.

Із сказаногостає зрозуміло, що філософія була і залишається інтелектуальною формоювідповіді на глибинні занепокоєння та запити людини, що вона завжди потрібналюдині, а особливо тоді, коли життя вимагає вибору, визначення моральної тасоціальної позицій.

Особливістю сучасного стану філософської думки в Україні єте, що вона змушена, критично переглядати та переоцінювати майже весь свійзміст. За визнанням багатьох сучасних українських мислителів, від старихстереотипів ми вже відійшли, але нової позиції ще не виробили. ЗапропонованийНавчальний посібник є однією зі спроб окреслити сучасний стан і змістфілософської проблематики. Його написано з урахуванням багатющого матеріалуфілософської та наукової думки другої половини XX ст. щодо проблем людськогосамопізнання та самоосмислення.

Зауважимо, що основне завдання Посібника — дати методичнийта теоретичний матеріал для безконтактного (самостійного) вивчення філософії якнавчальної дисципліни — зумовило деякі його особливості. Це конспективний,стислий характер викладу тем, широке застосування наочно-демонстративногоматеріалу (схем, таблиць, малюнків). Унаслідок того Посібник передбачаєнеобхідність звертання до інших філософських джерел: словників, філософськиххрестоматій та антологій, оригінальних текстів. Водночас матеріал Посібникадосить повний у плані висвітлення основних питань навчальної програми зфілософії. Його ретельне та вдумливе опрацювання, виконання навчальних завданьі тестів дасть змогу отримати необхідні знання з філософії як навчальноїдисципліни, а також може стати імпульсом для подальших самостійних заглиблень уживотворне море світової філософської думки.Размер файла: 177.63 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров