Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Удосконалення формування та реалізації кадрової політики на рівні регіону

ЗМІСТ

 

 

 

ВСТУП                                                                                                                     3

 

1. Поліпшення   законодавчо-нормативної   бази   функціонування  та

розвитку державноїслужби                                                                                   7

 

2. Розробка заходів  щодо  підвищення рівня кадрового забезпечення

державної служби в регіоні                                                                                   15

2.1. Професійне невчання державних службовців                                              15

2.2. Заходи щодо залучення молоді до державної служби                                18

2.3. Розв’язання проблеми етичної культури вкадровому

забезпеченні державної служби                                                                           22

2.4. Робота по формуванню дійового кадровогорезерву на державній

службі                                                                                                                      25

3. Критерії  ділових і  професійних  якостей кандидатів на заміщення

вакантних посаддержавних службовців                                                             26

 

4. Шляхи підвищення мотивації праці державних службовців                         31

 

ВИСНОВКИ                                                                                                          36

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                             42

 

 

 

 

ВСТУП

 

Перехід до демократії, рішучі кроки в державному,економічному і суспільному розвитку України, її інтегрування у світовийекономічний простір вимагають суттєвої зміни державної кадрової  політики, якій притаманний системний,динамічний характер, багаторівнева структура.

         Вирішення політичних,економічних, соціальних та інших завдань, що стоять перед українськимсуспільством, значною мірою залежать від ефективності влади, важливою складовоюякої виступає продумана державна кадрова політика.

Кадрова політика в органах виконавчої влади є одним ізнайважливіших чинників розвитку та прогресивного поступу України. На сучасномупереломному етапі формування та функціонування громадянського суспільства, коливідбувається активний процес формування системи державного управління,орієнтований на її деконцентрацію, децентралізацію, демократизацію, відкадрової політики залежить послідовний і сталий розвиток регіону. Черездержавну кадрову політику і кадрову роботу вирішуються завдання виходусуспільства з кризової ситуації, здійснення курсу на побудову правової держави,становлення громадянського миру.

Прихід до керівництва сил, зорієнтованих на створеннядемократичного суспільства й розвиток ринкових відносин, об’єктивно створюєумови для формування такого кадрового корпусу, який зможе забезпечитиреформування суспільства. Серед головних вимог, на які орієнтує сучасна кадроваполітика, вимоги моральності та прибічності цінностям демократичного суспільства.

Загальновідомо,що успіхи розбудови держави вирішальною мірою залежать від кадрової політики.

Важливиметапом її реалізації стало прийняття Закону України “Про державну службу”.Після 1995 року було прийнято такі важливі документи стосовно роботи з кадрами,як укази Президента України “Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами ворганах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ й організацій”,“Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державнихслужбовців”, “Про затвердження Програми кадрового забезпечення державноїслужби” тощо, а також низка постанов Кабінету Міністрів України на їхвиконання.

ВУкраїні дослідженню кадрової політики та кадрового забезпеченнясоціально-економічного реформування приділяється значна увага, тим більше, щона сучасному етапі відбуваються її значні зміни. Головним чинником, що визначаєнинішню кадрову ситуацію в Україні, є перехід від командно-адміністративної доринкової, демократичної, правової системи управління суспільними процесами вумовах швидкого становлення й розвитку громадянського суспільства, посиленняролі місцевого самоврядування шляхом передачі йому частки повноважень системиорганів державної влади [26, с.284]. Размер файла: 302.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров