Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Психологія ведення ділових переговорів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Допущено до захисту
Зав. кафедрою_________________
_____________________________
«_____»_________________2006р.


ДИПЛОМНА РОБОТА
Психологія ведення ділових переговорів
За фахом 6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність»


                         Умарова Шовката Минавваровича
                                                                     5 курс,    факультет
                                                                     філології і масових
                                                                     комунікацій

Науковий керівник:
ст. викладач
                                                                     Кілочек  Ирина Валентинівна


Київ  2006
ЗМІСТ

ВСТУП    5
1. ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ДІЛОВІ БЕСІДИ І ПЕРЕГОВОРИ    8
1.1. ФУНКЦІЇ ПЕРЕГОВОРІВ    9
1.2. ОСНОВНІ ЕТАПИ (ФАЗИ) ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ І ЇХНЯ СПЕЦИФІКА    12
2.  ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ    19
2.1. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ І ПОЧАТОК ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ    19
2.1.1. СІМ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРЕГОВОРІВ    23
2.2. ДЕЯКІ ПРИНЦИПИ І СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОДІЇ З ПАРТНЕРАМИ ПО ПЕРЕГОВОРАМ    35
2.3. МЕТОДИ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ    45
2.4. ВПЛИВ СПРИЙНЯТТЯ, ЕМОЦІЙ, РІЗНИЦІ ІНТЕРЕСІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГОВОРІВ    47
2.5. Психологічні особливості завершення переговорів    49
3. ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ    52
3.1.  ПЕРШОПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ    52
3.2. КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТАМИ    56
3.3. РОЗРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ: МОДЕЛІ, СТИЛІ, МЕТОДИ    60
3.4. ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ЗА УЧАСТЮ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ    64
ВИСНОВОК    70
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    74ВСТУП


Тема даної дипломної роботи - "Психологія ведення ділових переговорів".
АКТУАЛЬНІСТЬ даної теми як теоретична, так і практична досить велика. В Україні в даний час спостерігається деякий дефіцит теоретичних досліджень в області ведення ділових переговорів. При великій кількості літератури, присвяченої конкретно-прикладним аспектам ділового спілкування, загалом , і ділових переговорів зокрема , практично немає робіт, у яких проведений глибокий аналіз переговорів і їхній вплив на життя суспільства в цілому й індивіда зокрема. Разом з тим, проблематика переговорного процесу носить сугубо прикладний характер. Вона користується широким попитом при рішенні цілком конкретних ситуацій, у яких спостерігається зіткнення інтересів двох або більшого числа сторін. Щоб знайти оптимальне рішення, потрібно мати визначені знання в області підготовки і проведення ділових переговорів. Зіткнення точок зору, думок, позицій - дуже часте явище виробничого і громадського життя. Щоб виробити вірну лінію поводження в переговорному процесі, дуже корисно знати, що таке ділові переговори, знати основні етапи ділових переговорів і їхню специфіку, стратегію і тактику взаємодії в переговорах, і багато чого іншого. Уміння професійне провести переговори підвищує культуру спілкування і забезпечує ріст як усього підприємства або фірми в цілому, так і кожного його співробітника окремо .
З практичної точки зору актуальність роботи не менш значна. В даний час керівникам багатьох підприємств і фірм, а також бізнесменам, що контактують або бажає вступити в ділові відносини з іншими організаціями, як на території України, так і за рубежем не вистачає елементарних знань про ділове спілкування, про переговори, про методи й етапи їхнього проведення. Багато керівників воліють проводити переговори з наданням силового тиску на партнерів, вирішувати виникаючі конфліктні ситуації силовими методами, навіть не догадуючись, що є мирні і конструктивні методи виходу з конфлікту, що приводять до ситуації "виграш - виграш".
МЕТА даної роботи - проаналізувати труднощі, що виникають у процесі ділових переговорів, і на основі розглянутих теоретичних положень сучасної соціології конфлікту розробити деякі рекомендації з їхнього врегулювання і дозволу.
ЗАДАЧІ даної роботи:
-    виявити специфічні особливості, фактори, і типи переговорів (на основі літературних джерел);
-    визначити стратегії керування переговорами й етапи керування переговорним процесом;
-    дати змістовну характеристику основним етапам і методам ділових переговорів;
-    виявити конструктивні можливості переговорів і посередництва як найбільш ефективних способів керування конфліктом;
Указуючи відразу, що предметом даної роботи є ділові переговори, що виникають у процесі спілкування людства, не можна не згадати про тім,  що об'єктом дослідження є  підприємства, організації в цілому і бізнесмени зокрема .
Логіка роботи визначила її структуру. Робота складається з: Вступу, трьох розділів, 11 підрозділів, Висновку, Списку використаної літератури, Додатків. У першому розділі приводяться загальні представлення про ділові переговори, розглядаються їхні основні етапи і характеристики. Визначаються прийоми ведення ділових переговорів. В другому розділі розглядається система підготовки і проведення ділових переговорів, приводяться види питань, характеризуються сім основних елементів підготовки до переговорів з рекомендаціями з кожного елемента. Описуються методи ведення переговорів. У третьому розділі розглядається переговорний процес у дозволі конфлікту. Даються ключові поняття теорії конфлікту, причини виникнення конфліктів, методи керування і регулювання конфліктів, а також дані моделі, стилі, методи і передумови дозволу конфлікту за участю посередників.1. ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ДІЛОВІ БЕСІДИ І ПЕРЕГОВОРИ


Кожній людині приходиться зіштовхуватися з тим, що прийнято називати діловим спілкуванням. Як правильно скласти офіційний лист або запрошення, прийняти партнера і провести переговори з ним, розв'язати спірне питання і налагодити взаємовигідне співробітництво? Усім цим питанням у багатьох країнах приділяється дуже велика увага. Особливе значення ділове спілкування має для людей, зайнятих бізнесом. Багато в чому від того, наскільки вони володіють наукою і мистецтвом спілкування, залежить успіх їхньої діяльності. На Заході відповідні навчальні курси є практично в кожнім університеті і коледжі, видається безліч наукової і популярної літератури. На жаль, у часи СРСР і після його розпаду в країнах нинішнього СНД протягом  довгого часу правилам ділового спілкування, психології і технології ведення ділових бесід і переговорів узагалі не приділяли увагу, думаючи, що тут і учи-те чомусь. Зараз часи змінилися.
По-перше, значно розширилося коло осіб, зв'язаних за родом своєї діяльності з закордонними партнерами. Щоб успішно вести справи, їм необхідно знати загальноприйняті правила і норми ділового спілкування, уміти вести переговори і бесіди.
По-друге, стаючи частиною єдиного ділового світу, ми усі в більшій мері переносимо існуючі загальні закономірності на нашу дійсність, вимагаючи і від вітчизняних партнерів цивілізованого спілкування. Дуже важливі і психологічні аспекти ділового спілкування. Питання, з яким постійно зіштовхуються ділові люди, як побудувати бесіду, переговори. Важливо розуміти загальні закономірності ділового спілкування, що дозволить аналізувати ситуацію, враховувати інтереси партнера, говорити  загальною мовою. Майстерність у будь-якій справі приходить із практикою, і ділове спілкування не є виключенням. Задача моєї роботи не тільки допомогти діловим людям зорієнтуватися в складних питаннях технології ділового спілкування, але і показати психологічні прийоми впливу на партнерів по переговорам, з метою розташування їх до себе, для досягнення плідного співробітництва.Размер файла: 79 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров