Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Говорим по-английски: Учебно-методическая разработка. /Сост.: Та- расенко В.Е. и др. ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 28с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Учебное пособие «Неличные формы глагола» для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Компьютеры. Часть 1. Учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык. /О.А. Семина./ – ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2005. – 166с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла З. В. Егорычева. Инженерная геодезия: Методические указания для студентов специальности 170200 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» дневной и заочной формы обучения. – Красноярск, изд-во КГТУ, 2002. – 60 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ (1)
(Статьи)

Значок файла ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (3)
(Статьи)

Значок файла Характеристика контрольно-наглядових повноважень центральних банків романо-германської системи права (3)
(Рефераты)

Каталог бесплатных ресурсов

Малий бізнес і його особливості в Україні

МІСЦЕ, РОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Формування ринковоїсистеми господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницькоїактивності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграєвизначальну роль у реалізації завдань перехідного періоду. При цьому успішнатрансформація адміністративно-командної економіки у соціально спрямовануринкову неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні змінияк на мікро-, так і на макро-економічному рівні. Одним з перспективних напрямівстворення конкурентно-ринкового середовища є розвиток малого бізнесу.

МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Світовий досвід іпрактика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економікиє існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їхоптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народногогосподарства, що постійно змінюється, є малий бізнес.

Набутий власний досвід,позитивні результати розвитку малого і середнього підприємництва в країнах, якіпройшли етап реформування економічних систем, свідчать про те, що мале підприємництвоє одним із засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створеннядодаткових робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційнихпроцесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами.А малі підприємства, за певних умов і при підтримці з боку держави -тенденційно інноваційні, гнучкі і витратоефективні, мають підприємницькийдосвід і достатній професійний рівень.

Властивістю сучасногоетапу економічного розвитку є становлення (для постсоціалістичних країн) іподальше вдосконалення (для розвинутих країн) змішаної економіки ринковоготипу. Саме ринковий тип економічної організації суспільства,конкурентно-ринковий спосіб координації економічних процесів і прийняття рішеньв межах національних економічних систем є найбільш перспективним. Він постаєісторично виправданим для країн, що вирішують проблему вибору способусоціально-економічного розвитку.

Об’єктивними перевагамисучасної ринкової економіки є ефективне і переважно раціональне використаннявиробничих ресурсів, динамізм, конкурентність, високі адаптаційні властивостіщодо науково-технічного прогресу тощо. Ринковий механізм господарюваннязабезпечує свободу економічного вибору, реалізацію власного економічногоінтересу та взаємоузгодженість інтересів ринкових суб’єктів. Не менш важливимиознаками ринкової економіки є реалізація підприємницького потенціалу,мобілізація самостійної ініціативи господарського суб’єкта. Підприємництвовиступає рушійною силою соціально-економічного розвитку.

Малий бізнес єорганічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економікиісторично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринковогосередовища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарювання увигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібнотоварне підприємництвовідіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економікиконкурентно-ринкового типу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначеннямалого бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхомвідтворення ринкової системи господарювання. Здатність малого бізнесу доструктуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує у числопершочергових заходів реформування економіки України на її перехідному етапі.Размер файла: 130.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров