Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (10)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (11)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (16)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (14)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Прогнозування стану економічної стійкості будівельного підприємництва з метою попередження кризи

Прогнозування стану економічної стійкостібудівельного підприємництва з метою попередженнякризи

 

Науковий напрям: 16. Економіка та менеджмент. 16.1.Економіка та підприємництво.

 

Ключові слова: економічна стійкість, попередження кризи, механізм попередження кризи.

Вступначастина. Кризові явища являютьзагрозу економічній стійкості підприємств, але, незважаючи на це, вони -закономірність і необхідність розвитку. У зв'язку з цим необхідно чіткерозуміння ролі економічної кризи в стійкому розвитку комерційної організації і реалізаціїсвоєчасних заходів по керуванню такими кризами, коли їхнє настання не є длякерівництва несподіванкою, а прийняті міри своєчасні і ретельно сплановані.Таким чином, з'являється новий вид керування - керування економічною стійкістюорганізації.

Майже всі будівельні підприємства світу (і великікорпоративні об’єднання, і малий бізнес) виявилися неспроможними протистоятикризі 2008-2009 років. В світовій економічній практиці не знайшлось механізму,щоб зміг запобігти цьому явищу. Велика кількість будівельних підприємствзбанкрутіла, а ті що утримались зупинили реалізацію інвестиційних проектів,скоротили робітників, були вимушені скоротити розмір обігових коштів. Відподібних форс мажорних випадків незастраховані ні підприємства, ні економікакраїни. Нагальною стає потреба  врозробці захисного механізму який би дозволяв з одного боку попередити настаннякризи, а з іншого зменшити збитки та втрати від її настання. Такий механізм маємістити прогнозний блок, що допоможе уловлювати «слабкі сигнали настання кризи».Саме тому обрана тема дослідження набуває своєї актуальності. На основі всього вищезазначеного автором булапоставлена мета - теоретично описати алгоритмпобудування прогнозної  складовоїекономічного механізму прогнозування та швидкого реагування на подію «настаннякризи»

 Для досягненняпоставленої мети автором було вирішено ряд завдань: 1) побудована класифікаціястадій кризового процесу; 2) визначенікритерії ефективності використання ресурсів, що  дозволяють за допомогою розробленихпоказників визначити латентну стадію кризи в будівельній організації; 3) розробленийалгоритм дії прогнозної складової механізму. Поставленнізавдання були вирішені автором за допомогою наступних економічних методів: 1) за допомогою методів теоретичного узагальнення талогіки побудована класифікація стадій кризового процесу та надана дефініціяпоняттю «слабкий сигнал загрози»; 2) задопомогою методів математичного моделювання сформовані загальна модель розвиткуекономічної стійкості та її прогнозна модель; 3) за допомогою методівстатистичного аналізу побудовані показники масштабності та  інтенсивності сигналів про загрозу кризи. Размер файла: 96.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров