Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Русский язык и культура речи: Учебно-методический материал / Cост. С.А. Реглина; СибГИУ. – Новокузнецк, 2001.- 35 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Русский язык и культура речи: Учеб.-метод. материалы /Сост.: О.А. Ласковец: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - 30с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Зоря И.В. Проектирование внутридомовых и квартальных систем горячего водоснабжения: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 35 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Берецкая Е.А. Б485 Основы культуры речи: Учеб. пособие / ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. - 186 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методы психологических исследований: Метод. указ./ Сост.: С.Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 35 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 2/ Сост.: Е. А. Сафонова: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. – с. 32 (1)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (3)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ І ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ для слухачів магістратури за спеціальністю 8.150101 “Державна служба” денної та заочної форм навчання

Ме­то­ди­ч­ні ре­ко­ме­н­да­ції з під­го­то­в­ки і за­хи­с­ту ма­гі­с­тер­сь­ких ро­біт для слу­ха­чів ма­гі­с­т­ра­ту­ри дер­жа­в­но­го управ­лін­ня за спе­ці­а­ль­но­с­тю 8.150101 "Дер­жа­в­на слу­ж­ба" ден­ної та за­оч­ної форм на­вчан­ня / Укл.  М. В. Афа­на­сь­єв. – Ха­р­ків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 32 с.

Розглянуто основні моменти підготовки та захисту магістерської роботи у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти України за спеціальністю 8.150101 “„Державна служба”  напряму підготовки 8.150000 “Державне управління” (затверджено та надано чинності Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2004 р.        № 765).

Рекомендовано для слухачів магістратури державного управління денної та заочної форм навчання.Размер файла: 247.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров