Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (8)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Навчально-методичний комплекс призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації денної форми навчання зі спеціальності 5.060101 „Правознавство” з дисципліни „Кримінальне право”

Анотація

 

Навчально-методичний комплекс призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації денної форми навчання зі спеціальності 5.060101 „Правознавство” з дисципліни „Кримінальне право”.

В даному навчально-методичному комплексі висвітлюється перелік тем та теоретичних питань з дисципліни, лекційні заняття з посиланнями на наукові та літературні джерела, подаються теми та завдання до практичних занять, завдання для перевірки знань, розкрито питання, які винесені на самостійне вивчення зазначені необхідні нормативні матеріали та навчальна література з дисципліни „Кримінальне право”.

Навчально-методичний комплекс розроблений на основі діючого кримінального законодавства і відповідно до програми курсу кримінального права.

Кримінальне право є однією з профілюючих дисциплін, які вивчають у вищих навчальних закладах України. Викладання кримінального права передбачає розкриття соціальної суті та юридичного змісту кримінального закону, взаємозв'язку його норм, оволодіння вмінням їх наукового та практичного застосування. Конституція України є концептуальним джерелом кримінального права, яка містить норми прямої дії. Вона має вищу юридичну силу. Тому всі кримінально-правові норми повинні відповідати Конституції.

Курс «Кримінальне право України» має своїм завданням формувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Вивчення курсу має сприяти вихованню у студентів поважного ставлен­ня до кримінального закону як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань.

Цей курс дає можливість поглибленого вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Метою курсу є засвоєння студентами основних правових понять, категорій, кримінально-правових інститутів, базою для яких є Конституція України та чинне кримінальне законодав­ство. Зокрема, досконале знання законодавчих та теоретичних питань, які стосуються підстав кримінальної відповідальності, чинності закону в часі та просторі, поняття злочину та його видів, стадій вчинення злочину, складу злочину, співучасті у злочині, множини злочинів, звільнення від кримінальної відповідальності, поняття та мета покарання, його видів, призначення покарання і звільнення від нього та деякі інші.

Збагачення студентів теоретичними знаннями передбачає засвоєння ними різних концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важ­ливих питань, які є в науці кримінального права, розвиток вміння критично обмірковувати проблемні питання, щоб мати про них свою аргументовану думку, а також розвиток правового мислення, що допоможе правильно орієнтуватися в матеріалі. У зв'язку з цим метою курсу також є не лише детальне вивчення студентами конспектів лекцій та чинного законодавства, керівних роз'яснень пленуму Верховного суду України, підручників і навчальних посібників, а й необхідність вивчення додаткової літератури, що сприятиме правильному вмінню аналізувати та тлумачити кримінально-правові норми, положення постанов пленуму Верховного суду України, застосовувати їх до конкретних обставин; засвоєнню основних проблем науки кримінального права; знанню сучасних тенденцій кримінально-правової політики в Україні.

Вивчення кримінального права нерозривно пов'язане зі знанням положень інших загальних та спеціальних юридичних дисциплін, зокрема, кримінального процесу, історії держави та права, теорії держави та права, конституційного права, трудового права, кримінально-виконавчого права, філософії права, соціології права.Размер файла: 350.03 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров