Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Доходи сільськогосподарських підприємств

Зміст

Вступ                                                                                                   2

Розділ 1. Теоретичні основи доходів підприємств                            3

   1.1 Сутність та склад грошових надходжень підприємств              3

   1.2 Роль доходів підприємств                                                          7

Розділ 2. Фінансово-гоподарська характеристика підприємства      8

   2.1 Організаційна структура, спеціалізація та забезпеченість виробничими ресурсами ПОП “Колос” с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області                                                                 8

   2.2 Оцінка фінансового стану ПОП ”Колос” с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області                                  12

Розділ 3. Планування доходів підприємств                                      22

   3.1 Зміст і завдання фінансового Плану                                         22

   3.2 Методи фінансового планування                                              25

   3.3 Планування доходу (виручки) від реалізації               сільськогосподарської продукції в  ПОП ”Колос” с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області                                  27

Висновки і пропозиції                                                                     30

Список використаної літератури                                                  32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

   Трансформація народногосподарського комплексу України відповідно до вимог ринкової економіки викликала серйозні зміни усієї фінансової системи і, головне, її основної ланки – фінансів підприємств.

   Але наслідки реформ в Україні спричинили неоднозначний вплив на стан підприємств. Статистика свідчить, що від 35 до 80%  підприємств виявились нездатними нормально функціонувати і знайти своє місце на ринку. Найбільш питома вага збиткових підприємств спостерігається в сільському господарстві: у 1999 році вони складали 84% від загальної кількості підприємств, в 2000 – 34,9% 1 .

   Найбільше впливають на погіршення фінансового стану вітчизняних господарств ті обставини, що більшість із них надлишково енергомісткі та утримують за рахунок балансу складну виробничу і соціальну інфраструктуру. Виробництво традиційно орієнтується на досягнення обсягів, а не кості продукції.

   Недоліками у діяльності є також відсутність орієнтації на кінцевий результат, прямі витрати інформації, її спотворення при передачі, неузгоджені дії функціональних відділів, надмірна тривалість процедур узгодження рішень, дублювання функцій тощо. Чисельні причини саме такого стану справ маємо у сфері фінансового планування і контролю.

   Проблеми, пов’язані з організацією системи фінансового планування на сучасних сільськогосподарських підприємствах України, модна про класифікувати за ступенем важливості:

-         нерентабельність фінансових планів;

-         оперативність складання планів;

-         прозорість планів для керівництва;

-         відрив довгострокових фінансових планів від короткострокових;

-         реалізація планів;

-         комплексність.

   Тому тема моєї роботи дуже актуальна на сьогоднішній день. Перш, ніж займатися плануванням, необхідно детально розглянути сутність такої економічної категорії, як доходи підприємств, навчитися оцінювати фінансовий стан господарства, і на основі цих даних вже складати планові показники.

   В даній роботі я користувалась даними ПОП “Колос”, яке знаходиться в с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області.

 

Розділ1

Теоретичні основи доходів підприємств

1.1Сутність та склад грошових надходжень підприємств

 

   Найважливішою сторінкою діяльності підприємств є забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обороту, своєчасного виконання фінансових зобов’язань перед державою, банками та іншими суб’єктами господарювання,  формування доходів і прибутку.

Грошові надходження – це кошти, які надходять на поточні й інші рахунки підприємств у банках та в касу підприємств.

   Термін “Грошові надходження” є ширшим, ніж термін “дохід (виручка) від реалізації”. По суті, він охоплює всі вхідні грошові потоки підприємств.

   Під грошовими  потоками розуміють надходження і сплату грошових коштів та їх еквівалентів. За джерелами надходження грошові потоки можна поділити на зовнішні та внутрішні. Грошові потоки підприємств характеризуються різною структурою. Структура вихідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно - правової форми підприємства. В умовах ринкової економіки підприємства разом з операційною (основною) здійснюють і фінансову та інвестиційну діяльність.

   Операційна діяльність – це основна діяльність  підприємства, а також інші види діяльності, окрім інвестиційної та фінансової.

   Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу.

   Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також коротко часових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентними грошових коштів.

    Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного і позитивного капіталу.

   Віднесення конкретної операції до певної класифікаційної групи залежить від напрямку господарської діяльності підприємства. Так, інвестиції в цінні папери для виробничого підприємства є інвестиційною діяльністю, але для інвестиційної компанії це основна (операційна) діяльність

   Коли якась операція супроводжується надходженням коштів від кількох видів діяльності, то ці надходження розподіляються за відповідними позиціями.

  Операційна, інвестиційна та фінансова діяльність підприємства – це його звичайна діяльність.

   Звичайна діяльність – це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що забезпечують основну діяльність або виникають в наслідок її здійснення.

   Надзвичайна подія – це подія або операція, яка не входить в звичайну діяльність підприємства та настання якої не очікується періодично або в кожному наступному звітному періоді. Надзвичайними подіями вважають стихійне лихо(землетрус, зсув грунту) , екс пропорцію власності підприємства за кордоном.

    Повна і достовірна інформація про грошові надходження підприємства за звітний період формується в бухгалтерському обліку. Оскільки ця інформація є основною для аналізу й прийняття управлінських рішень, то відображається вона за видами діяльності підприємства. Грошові надходження від надзвичайних подій відображаються в обліку відокремлено від звичайної діяльності.

   У грошових надходженнях підприємств найбільша питома вага належить доходам від операційної діяльності та іншим операційним доходам. Усі доходи підприємства поділяються на дві групи:

1)     доходи від звичайної діяльності;

2)     доходи від надзвичайних подій.

Відповідно і грошові надходження від звичайної діяльності  підприємств включають доходи від :

*основної діяльності;

*іншої операційної діяльності;

*фінансових операцій;

*іншої звичайної діяльності.

Доходи від надзвичайних подій включають:

*відшкодування збитків від надзвичайних подій;

*інші надзвичайні доходи.

Класифікація доходів від звичайної діяльності:

1.                               Доходи від операційної діяльності: реалізація товарів, реалізація готової продукції, реалізація послуг, робіт.

2.                               Інший операційний дохід: дохід від реалізації іноземної валюти, дохід від реалізації інших оборотних активів, дохід від операційної оренди, дохід від операційної курсової різниці, одержані пені, штрафи, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані гранти, субсидії.

3.                               Доходи від фінансових операцій: дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи.

4.                               Дохід від іншої звичайної діяльності: від реалізації фінансових інвестицій, від реалізації майнових комплексів, необоротних активів, нематеріальних активів, дохід від не операційної курсової різниці, дохід від безкоштовно отриманих  активів.

Грошові надходження підприємств, як правило, перевищують отримувані підприємством доходи від різних видів його діяльності. У бухгалтерському обліку  дохід визнається в разі збільшення  або зменшення зобов’язань , що супроводжується зростанням власного капіталу  (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємств), за умови, що оцінка доходу  може бути достовірно визначена. Не визнаються доходами грошові надходження:

-         за договором комісії, агентським договором,

-         сума попередньої оплати продукції, послуги,

-         сума задатку під заставу, або на погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором,

-         надходження від первинного розміщення цінних паперів,

-          сума авансу в рахунок оплати продукції, послуги,

-         сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків, що підлягають переказуванню до бюджету й позабюджетних фондів.

Ці грошові  надходження збільшують  активи підприємства, але не збільшують капітал, тому не визнаються  доходом.

Визначення доходу за бухгалтерським  і податковим обліком не збігається. Усі розрахунки з бюджетом побудовано на основі податкового обліку.

У доходах від операційної діяльності сільськогосподарських підприємств домінують  доходи від реалізації сільськогосподарської продукції. Дохід від реалізації продукції  за бухгалтерським обліком  визнається у разі наявності всіх наведених нижче умов передбачених П(С)БО 15 “Дохід”:

-         покупцеві передані  суттєві ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на товар,

-         підприємство не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими товарами,

-         сума доходу може бути достовірно визначена, є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємств,

-         витрати з цієї операції можуть бути достовірно визначені.

Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, залежить від    кількості, асортименту, якості даної продукції та рівня реалізаційних цін.  На практиці  окремі ціни на окремі товари не встановлюються, підприємства  використовують цілу систему цін, в якій враховується попит на різних ринках.

На величину  грошових надходжень підприємств впливають зовнішні  внутрішні фактори. До зовнішніх факторів належать: кон`юнктура товарного та фондового ринків, форми розрахунків, умови та порядок банківського кредитування, система оподаткування підприємств, умови надання  товарного кредиту, можливість залучення безоплатного цільового фінансування.

До внутрішніх факторів належать:  життєвий цикл підприємства, тривалість операційного циклу , невідкладність інвестиційних програм, сезонність виробництва і реалізації продукції, амортизаційна політика підприємства, фінансова підготовка менеджерів підприємства.

З переходом на ринкові основи господарювання  зростає значення інвестиційної та фінансової діяльності підприємств. З прийняттям П(С)БО уточнено і їхній зміст.  Поняття фінансової діяльності визначає положення (стандарт) бухгалтерського обліку  П(С)БО4 “Звіт про рух грошових коштів”, інвестиційної – П(С)БО5 “Звіт про власний капітал”.

Фінансові інвестиції зумовлені потребою ефективного використання вільних фінансових ресурсів, коли кон’юнктура фінансового ринку уможливлює отримання значно більшого рівня прибутку на вкладений капітал, ніж операційна діяльність на товарних ринках.  Раціональне використання грошових коштів , пошук ефективних напрямів їх інвестування, які даватимуть підприємствам додатковий прибуток, є важливим напрямком його інвестиційної діяльності. 

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів, тощо) зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора. Підприємства здійснюють фінансові інвестиції в різноманітних формах:

1.                      вкладення капіталу в доходні види фондових інструментів – придбання у власність  цінних паперів, що вільно обертаються на фондовому ринку, з метою отримання інвестиційного доходу в різних його формах;

2.                      вкладення капіталу в доходні види грошових інструментів – розміщення тимчасово вільних коштів на депозит, фінансові кредити з метою отримання інвестиційного доходу,

3.                      вкладення капіталу в статутний фонд спільних підприємств – розміщення будь-яких форм капіталу в заснування інших підприємств з метою диверсифікації операційної діяльності та отримання інвестиційного доходу.

Підприємство може проводити політику щодо зростання грошових надходжень у довгостроковому періоді. Це можливо в результаті залучення стратегічних інвесторів, додаткової емісії акцій, залучення довгострокових  фінансових кредитів, продажу  обладнання, споруд, які не використовуються.

 

1.2. Роль доходів підприємств.

 Размер файла: 1.03 Мбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров