Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Інформаційне забезпечення податкової системи України

Зміст

 

Вступ……………………………………………………………………….………3

1. Державна податкова служба та податкова політика України………...…….6

1.1. Завдання і структура податкової служби……………………….…….…….6

1.2. Функції органів державної податкової служби………………………….…9

1.3. Права, обов’язки і відповідальність органів державної податкової служби……………………………………………………………………………14

1.4. Основні напрями податкової політики України……………………….….21

2. Інформаційні системи податкової служби……………………………….….35

2.1. Завдання інформаційних систем податкових служб………………….…..35

2.2. Функціональне забезпечення інформаційної системи податкової служби……………………………………………………………………………37

2.3. Технічне забезпечення інформаційних систем податкових служб……...41

3. Структура інформаційного забезпечення інформаційних систем податкових служб………………………………………………..……………...45

3.1. Документаційне забезпечення……………………………………………..53

3.2. Правове забезпечення………………………………………………………58

4. Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки………………………………………...64

Висновок…………………………………………………………………………75

Використана література…………………………………………………………78

Додатки…………………………………………………………………………...81

Вступ

 

У більшості країн світу податки є “ефективним знаряддям державної політики” відносно життєдіяльності суспільства, а саме: перерозподілу ВВП у соціальному, віковому, територіальному, галузевих аспектах компенсації недоліків ринкових механізмів, розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами, заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, анти циклічного регулювання економіки, підтримання рівня зайнятості, стабілізації ринкової кон’юнктури.

Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ економічної системи .Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого – виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини.

Формування доходної частини бюджету є важливим видом діяльності будь-якої держави. Україна не є винятком. Процес приватизації державної власності і становлення ринкових відносин протягом останніх років суттєво змінили зміст фінансових ресурсів державного бюджету, все більшого значення набувають податкові методи акумуляції їх. Податки стають не тільки головним джерелом формування державного бюджету, але й важливим джерелом радикальних змін, виконуючи роль фінансового регулятора виробництва, стають засобом забезпечення соціальної сфери.

Метою роботи є дослідження податкової політики України, роботи Державної податкової служби та її інформаційного забезпечення.

Об’єктом дослідження є Державна податкова служба України.

Завданнями роботи є вивчення наступних питань:

-                поняття, структура і функції ДПС України,

-                основні напрями податкової політики України,

-                поняття і завдання інформаційних систем ДПС України,

-                функціональне і технічне забезпечення податкової служби України,

-                документаційне та правове забезпечення ДПС України.

 

Найважливішими важелями, що регулюють фінансові відносини в умовах переходу до ринкового господарства, є податкова система й облікова політика. Шляхом запровадження податків, надання пільг i застосування до суб'єктів фінансових санкцій, що є невід'ємною частиною системи оподатковування, держава впливає на фінансово-економічний стан підприємств.

Останніми роками податкова система зазнала багато позитивних змін, основні принципи її побудови спрямовано на створення в Україні стабільної податкової системи, яка забезпечить достатній обсяг надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки держави, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків i чітке визначення їх прав та обов'язків. Податкові методи регулювання фінансово-економічних відносин господарської діяльності разом з іншими економічними важелями створюють необхідні передумови для формування i функціонування єдиного цілісного ринку.

Водночас, на думку фахівців, характерною особливістю чинної податкової системи в Україні є її недосконалість i нестабільність.
Не завжди заходи щодо створення міцної фінансової системи приводять до позитивних результатів. Для фінансового забезпечення вирішення соціальних завдань надзвичайно важливе значення має зниження темпів інфляції, досягнення бездефіцитності державного бюджету, збільшення обсягів мобілізації податків i зборів.

Результативність такої роботи багато в чому визначає чинна система платежів до державного i місцевого бюджетів. У цьому випадку йдеться насамперед про систему, яка забезпечує формування доходів бюджету i характеризується мінімальною кількістю каналів мобілізації коштів до централізованого фонду держави, простотою обчислення податків, стимулюючим впливом на розвиток бізнесу i підвищенням ефективності виробництва, гармонійним поєднанням усіх її складових. Тому система оподаткування України потребує реформування, чіткої спланованості, системності та прогнозованості. Адже загальновідомо, що ефективне господарювання i соціально-економічний розвиток країни неможливі без державного регулювання виробництва та розподілу благ, а одним з найпотужніших механізмів соціально-економічного стимулювання є податки.
Вчені-економісти намагаються знайти оптимальні способи вдосконалення сучасної податкової системи України шляхом дослідження ролі податкової системи у соціально-економічному розвитку держави, взаємодії платників податків з податковими органами, порівнянні податкової системи України з податковими системами інших країн.

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 19.02.2007 р. схвалив Концепцію реформування податкової системи України, в якій зазначено, що податкова система характеризується передусім фіскальною спрямованістю, що є лейтмотивом більшості змін, які вносяться до податкового законодавства. Її регулююча функція не зорієнтована на стале економічне зростання. Значне податкове навантаження на виробництво та недостатнє податкове навантаження за використання природних ресурсів негативно впливають на розвиток економіки. Це не сприяє також посиленню позиції країни щодо податкової конкуренції, особливо враховуючи зміни, що відбуваються в податкових системах колишніх соціалістичних держав – нових членів ЄС.

 

1. Державна податкова служба та податкова політика України

 

1.1. Завдання і структура податкової служби

 

Процес управління економікою будь-якої країни пов’язується з впливом держави на різні сфери економічного життя. Основними цілями державного впливу є досягнення стійкого економічного росту в країні, забезпечення стабільності цін на товари і послуги, зайнятість працездатного населення, забезпечення високого рівня життя населення та багато інших. Вказані цілі взаємопов’язані між собою і одночасне досягнення їх практично неможливе. Досягнення збалансованості в управлінні економікою є основою економічної політики держави. Одним із головних інструментів державного регулювання є податкова політика. Податкова система України представляється сукупністю податків, зборів, мита та інших платежів, які збираються у встановленому порядку з платників – юридичних і фізичних осіб на території країни. Всі збори, податки, мита та інші платежі поступають в бюджетну систему і формують грошові прибутки держави. Державі ці кошти потрібні для виконання соціальної, оборонної, правозахисної та інших покладених на неї функцій [5, 254]. Перехід до ринкових умов господарювання призвів до необхідності реформування державної податкової служби, яка стала державним механізмом впливу на економіку через систему податків та зборів. Система податкових органів включає:

· центральний орган державного управління – державну податкову адміністрацію;

· державні податкові адміністрації по областях;

· державні податкові інспекції в районах.

Основним завданням державної податкової служби є контроль за дотриманням законодавства про податки, правильністю їх нарахування, повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджети державних податків та інших платежів, встановлених законодавством. Метою системи управління оподаткуванням є оптимальний та ефективний розвиток економіки шляхом впливу суб’єкта управління, яким є держава в образі податкової служби, на об’єкти управління, які представлені підприємствами та організаціями різних форм власності та населенням. Вплив здійснюється через систему встановлених державою податків.

Ефективне функціонування податкової системи може здійснюватися тільки у випадку використання передових інформаційних технологій. Для цього в органах податкової служби створюється автоматизована інформаційна система, яка призначається для автоматизації функцій всіх рівнів податкової служби для забезпечення збору податків та інших обов’язкових платежів в бюджет та позабюджетні фонди, проведення комплексного оперативного аналізу матеріалів по оподаткуванню, забезпечення органів управління та відповідних рівнів податкових служб достовірною інформацією.

Структура і склад державної податкової служби відповідає адміністративно – територіальному поділу України. Податкова служба будується таким чином, щоб забезпечити єдність цілей, при якій окремі системи одного рівня функціонують по одній схемі, вирішують певний набір задач по заздалегідь розробленій методології і технології обробки даних [4, 48].

Так, нижній рівень державної податкової служби виконує наступні функції:

· контроль за дотриманням законодавства про податки та інші види платежів в бюджет;

· забезпечення правильності нарахування податків та платежів і контроль за своєчасністю поступлення в бюджет;

· перевірка достовірності та контроль за своєчасністю представлення платникам бухгалтерської звітності та розрахунків, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та платежів у бюджет;

· взаємодія з органами виконавчої влади, правоохоронними, фінансовими і кредитними органами для контролю за правильністю представлених документів та дотриманням чинного законодавства;

· накладення фінансових санкцій, передбачених законодавством за його порушення і забезпечення правильності їх застосування;

 Размер файла: 887.3 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров