Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (14)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (12)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (31)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (15)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (18)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ ТПО Аріста в 2006 році

Курсова робота містить: 50 сторінок, 21 таблиць, 1 додаток, 1 джерело.

Об’єктом дослідження є: фінансова звітність ТОВ «ТПО»Аріста» за 2006, 2007 роки

Метод дослідження: аналіз

Мета роботи: засвоєння, закріплення й поглиблення теоретичних знань, й вироблення вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою й фінансовою звітністю підприємства, узагальнювати отримані результати й робити висновки.

В даній курсовій роботі було виконано загальну оцінку майна підприємства й джерел його формування; проаналізовано фінансову стабільність на підприємстві; проаналізовано ліквідність балансу; проаналізовано платоспроможність підприємства: проаналізовано рентабельність та ділову активність підприємства на основі методичних вказівок розроблених для виконання курсових робіт з цієї дисципліни. Показники які було розраховано було використано для ідентифікації фінансового стану; виявлення змін фінансового стану в динаміці; виявлення основних факторів, що викликали зміни фінансового стану та для прогнозу фінансового стану. Розроблено висновки відносно стану підприємства на даний проміжок часу та рекомендації щодо покращення стану в майбутньому.

 

АКТИВ, ПАССИВ, МАЙНО, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА, НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, ОБОРОТНІ АКТИВИ, ВЛАСНІ ДЖЕРЕЛА, ПОЗИКОВІ ДЖЕРЕЛА, ПОЗИКИ, КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ, ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ОБОРОТНІСТЬ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ

ЗМІСТ

Вступ

1. Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування

2 Аналіз активу балансу

2.1 Аналіз необоротних активів

2.2 Аналіз оборотних активів

3. Аналіз активу балансу

3.1 Аналіз власних джерел

3.2 Аналіз позикових джерел

4. Аналіз фінансової стійкості

5. Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства

6. 1 Аналіз ділової активності підприємства

6.2             Аналіз оборотності

7. Рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства

Перелік джерел

Додаток

ВСТУП

 

Функціонуючи в ринковій економіці, суб'єкти підприємницької діяльності повинні забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, при якому б вони зберігали здатність безперебійно виконувати фінансові зобов'язання перед діловими партнерами, державою, власниками й найманими робітниками. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної виробничої й комерційної діяльності, доцільністю й ефективністю їхнього розміщення й використання, рівнем фінансових взаємин з іншими суб'єктами господарювання, ступенем платоспроможності й фінансової стабільності. У свою чергу, фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної й фінансової діяльності. Безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, утруднення з її реалізацією ведуть до зменшення надходжень коштів на рахунки підприємства, у результаті чого погіршується його платоспроможність. Є й зворотний зв'язок, тому що відсутність коштів може привести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а, отже, і у виробничому процесі. Тому фінансовий аналіз повинен бути спрямований на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової й кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і позикових коштів, забезпечення фінансової стабільності з метою ефективного функціонування підприємства.

Фінансовий стан підприємства можна визначити як ступінь забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами й раціональності їхнього розподілу для здійснення господарської діяльності й своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми обов'язками.

Предметом фінансового аналізу є фінансові ресурси і їхні потоки, а основною метою - оцінка фінансового стану підприємства й виявлення можливостей підвищення ефективності його функціонування. Перехід підприємств на ринкові умови функціонування, існування різних форм власності зажадали більше ретельного й системного (комплексного) підходу до аналізу фінансового стану підприємства й необхідності розробки фінансової стратегії.

Фінансовий аналіз переслідує кілька цілей:

     ідентифікація фінансового стану;

     виявлення змін фінансового стану в динаміці;

     виявлення основних факторів, що викликали зміни фінансового стану,

     прогноз фінансового стану.

Фінансовий аналіз підприємства проводиться по таких основних напрямках:

     загальна оцінка майна підприємства й джерел його формування;

     аналіз фінансової стабільності;

     аналіз ліквідності балансу;

     аналіз платоспроможності підприємства,

        аналіз рентабельності й ділової активності підприємства.

         Метою курсової роботи є засвоєння, закріплення й поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення курсу й вироблення вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою й фінансовою звітністю підприємства, узагальнювати отримані результати й робити висновки.

Вихідною інформацією для виконання курсової роботи є фінансова звітність підприємства за останні два роки:

     баланс

     звіт про фінансові результати

Фінансова звітність підприємства, що є вихідною інформацією для виконання курсової роботи, повинна бути поміщена в додатки.

1. Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування

 

Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування включає наступні напрямки:

-    Аналіз зміни валюти балансу. Нормальним вважається збільшення валюти балансу. Якщо валюта балансу зменшується, то це може сигналізувати про зниження обсягів виробництва і служити однією з причин неплатоспроможності підприємства.

-    Аналіз зміни обсягів і структури активів. Необхідно звернути увагу на зміну іммобілізованих (необоротних) і мобільних (поточних) активів , матеріальних оборотних коштів; дебіторської заборгованості; вільних коштів у наявній і безготівковій формах і короткострокових фінансових вкладень.

-    Аналіз зміни величини і структури пасивів. Необхідно звернути увагу на зміну власних і позикових джерел; динаміку і структуру кредиторської заборгованості підприємства.

Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування проводиться на основі агрегованого (ущільненого) балансу (табл. 1.1 і 1.2).

Агрегований баланс будується на основі даних форми №1 «Баланс» реального підприємства, фінансовий стан якого аналізує студент. Угрупування статей агрегованого балансу здійснюється відповідно до таблиці 1.3.

При розрахунку структури абсолютного відхилення майна (стовпець 8) абсолютне відхилення всього майна приймається рівним 100%, а абсолютні відхилення по інших статтях розраховуються в % відносно нього.

Стовпець 9 розраховується як різниця питомої ваги по кожній статті на кінець року в порівнянні з початком року.

На основі даних агрегованого балансу роблять висновки про зміну вартості й структури майна підприємства, а також джерел його формування на кінець року в порівнянні з початком року, описують причини змін

Як видно в активі підприємства більшу частину становлять оборотні активи в середньому 99,455% від загальної торби активу. Інша частина 0,545% доводиться на необоротні активи. Середньорічна сума необоротних активів 137,7 тис. грн. Збільшення на 12,0 тис. грн. на кінець періоду. Середньорічна сума оборотних активів 25220,55 тис. грн. Спостерігається зменшення суми оборотних активів на 3023,5 тис. грн. на кінець періоду.

         Більше половини активів підприємства становить дебіторська заборгованість у середньому 53,64% від загальної суми активу. Середньорічна сума дебіторської заборгованості - 13586,5 тис. грн. На кінець року сума дебіторської заборгованості знижується на 1090,2 тис. грн.

         Запаси становлять 33,59 % від загальної суми активу. Середньорічна сума запасів - 8526,95 тис грн. На кінець року знижується на 1351,5 тис. грн.

         Кошти і їхні еквіваленти в середньому становлять 12,23% від загальної суми активу. Середньорічна сума - 3107,1 тис. грн. На кінець періоду - зниження на 581,8 тис. грн.

         Таким чином незважаючи негативну тенденцію у вигляді зниження абсолютно ліквідних активів у вигляді коштів і їхніх еквівалентів. Знижуються суми дебіторської заборгованості й запасів.

         У структурі пасиву позиковий капітал становить у середньому 66,57% у загальній сумі пасиву, інші 34,43% доводиться на власний капітал. Середньорічна сума позикового капіталу 16937,25 тис. грн. На кінець року знижується на 3797,0 тис. грн. Середньорічна сума власного капіталу 8421 тис. грн. На кінець періоду збільшення на 783,4 тис. грн.

         Підприємство не використається довгострокові зобов'язання для фінансування активів.

         Значні суми зобов'язань становлять короткострокові кредити й позики - 35,57% у загальній сумі пасиву. Середньорічна сума - 9064,75 тис. грн. На кінець періоду знижується на 2751,1 тис. грн.

         Кредиторська заборгованість і поточні зобов'язання становлять 31,01% у загальній сумі пасиву. Середньорічна сума 7862,5 тис. грн. На кінець періоду знижується на 1043,8.

         Статутний капітал становить у середньому 27,73% у загальній сумі пасиву. У сумі 7000,0 тис. грн. На початок і кінець періоду.

         Нерозподілений прибуток становить у середньому 5,7%. Середньорічна сума 1421,00. На кінець періоду зростає на 783,4.

         Виходячи з аналізу структури пасиву балансу спостерігається позитивна динаміка в статтях пасиву, а саме зниження короткострокових зобов'язань і кредиторської заборгованості на значні суми, і збільшення власного капіталу на кінець періоду.

Зменшення валюти балансу на кінець періоду на 3011,5 обумовлено зменшенням суми запасів і дебіторської заборгованості в активі й погашенням частини короткострокових зобов'язань у пасиві. Дані зміни не є негативними.

Поряд з використанням даних аналітичного балансу для аналізу майнового стану підприємства розраховуються наступні показники (на початок і кінець року).

1.                 Частка оборотних виробничих фондів в оборотних активах:

де: Ов.ф. – оборотні виробничі фонди, тис. грн.

Ао. – оборотні активи, тис. грн.

         Цей коефіцієнт показує частку оборотних коштів у виробничій сфері, його зростання позитивно характеризує майновий стан.

2. Частка основних засобів в активах:

 

де: Оо.з. – основні засоби (по залишковій вартості), тис. грн.;

А – загальна величина активів, тис. грн.

Цей показник характеризує частку основних засобів у валюті балансу.

3. Коефіцієнт зносу основних засобів:

де: Зн.о.з. – величина зносу основних засобів, тис. грн.;

Оз.перв. – величина основних засобів по первісній вартості, тис. грн..

Цей показник характеризує рівень фізичного і морального зносу основних засобів, позитивним вважається зниження коефіцієнта.

4. Коефіцієнт відновлення основних засобів:

де: ?Оз.перв - приріст первісної вартості основних засобів, тис. грн.;

Цей коефіцієнт характеризує рівень відновлення основних фондів.

5. Частка оборотних виробничих фондів у загальних активах підприємства:

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров