Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (7)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Особливості нарахування оплати праці на підприємства

ЗМІСТ

Вступ. 3

1. Економічно-правові основи організації господарської діяльності на підприємстві 5

2.Основна оплата праці працівників підприємства. 11

2.1 Економічна суть основної оплати праці працівників підприємства. 11

2.2 Види основної заробітної плати. 14

2.3 Методика визначення норм праці 20

2.4 Порядок визначення розцінок основної оплати праці 22

2.5 Проблеми організації основної оплати праці працівників підприємства. 25

3.Моделювання господарської діяльності підприємства. 27

3.1.Методичні принципи розрахунку обсягів господарської діяльності підприємства  27

3.2 Формування витрат підприємства при здійсненні господарської діяльності 28

3.3 Формування доходів підприємства. 33

3.4. Фінансовий результат господарської діяльності 34

Висновок. 36

Використана література. 37

 

ВСТУП

 

Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб?єкту (називатимемо його „підприємством”) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції.

Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передовсім від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази й соціальних аспектів господарювання. Також ефективність функціонування та соціальний розвиток тих чи інших суб?єктів господарювання (трудових колективів) забезпечується передувсім формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці різних категорій персоналу. Тому вивчення проблем пов?язаних з порядком визначення та видами основної заробітної плати працівникам підприємства на сьогоднішній день є однією з найгостріших.

Основна мета даної курсової роботи – розглянути види основної заробітної плати, дослідити порядок визначення розцінок та проблеми організації виплати основної заробітної плати.

Курсова робота складається з трьох розділів.

В першому розділі ми розглядаємо, на прикладі діючого підприємства, його структуру та основні показники.

Другий розділ присв?ячений питанню виплати основної  заробітної плати працівникампідприємства, а також видам та порядку визначення розцінок і проблем організації основної заробітної плати.

Третій розділ роботи розглядає питання моделювання господарської діяльності підприємства.

В ході роботи над даною курсовою роботою мною було використано цілу низку допоміжної літератури, список якої наводиться в кінці роботи.

Основні завдання, що стояли переді мною в процесі роботи:

·       розглянути і вивчити аспекти пов?язані з виплатою основної заробітної плати працівникам підприємства;

·       розглянути види основної заробітної плати;

·       на прикладі діючого підприємства дослідити принципи розрахунку обсягів господарської діяльності підприємства;

·       розглянути питання формування витрат та доходів підприємства і визначення фінансового результату.

1. Економічно-правові основи організації господарської діяльності на підприємстві

 

Підприємство „АНТ ЛТД.” було зареєстровано у 1999 році в м.Києві, як товариство з обмеженою відповідальністю. Основний вид діяльності -  це складання з готових комплектуючих персональних ЕВМ та їх реалізація. Підприємство працює по загальній системі оподаткування. В своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством України.         

Таблиця 1

Основні характеристики підприємства станом на 01.01.2007р.

         З наведеної таблиці ми бачимо, що на підприємстві, окрім статутного фонду, створено також резервний фонд.

Головне призначення резервного фонду – це покриття можливих збитків та зниження риску кредиторів в разі погіршення економічної кон?юнктури. Чим більше резервний капітал, тим більша сума збитків може бути компенсована і тим більшу свободу маневра отримує керівництва підприємства в прийнятті мір по подоланню збитків.

На даний момент на підприємстві працює 12 чоловік.

         З наведеного малюнку видно, що підприємство має чіткий поділ на три організаційні частини : службу збуту, котра підпорядкована комерційному директору і займається збутом готової продукції; бухгалтерію, що підпорядкована головному бухгалтеру; відділ по виробництву продукції, який підпорядкований технічному директору.

         Кількість працюючих у кожному відділі слідуюча:

·       служба збуту – 3 чоловіка;

              водій – 1 чол.;

 

·       бухгалтерія – 3 чоловіка;

·       відділ по виробництву продукції – 4 чол.

 

При створенні підприємства виникла проблема раціонального використання робочого часу та можливої економії затрат праці. Тому при плануванні необхідної кількості працівників, що необхідна для забезпечення планового обсягу виробництва продукції використовувся наступний алгоритм:

 

Чвир = ? ti  * mi / Tpп * K вн

 

де Чвир – необхідна кількість працівників, зайнятих у виробництві продукції;

 ti – планова трудомісткість одиниці і-го виробу, нормо-годин;

     mi – кількість виробів і-го виробу, одиниць;

     Трп – розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника, годин (табл.2)

     Квн – очікуваний коефіцієнт виконання норм.

Для того, щоб розрахувати наведену вище формулу необхідно скласти слідуючий баланс робочого часу на одного працівника.

 

     В процесі виробництва та реалізації продукції підриємство створює виробничі фонди, які в свою чергу поділяються на основні та оборотні.

     Складовим частинам виробничих фондів властиві певні характерні ознаки, за якими можна розрізняти основні та оборотні фонди й обґрунтовано тлумачити сутність та значення цих економічних категорій для відтворювальних процесів.

     Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, частинами в міру спрацювання.

     Оборотні фонди – частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість продукції, що виробляється.

 

     Основні фонди – це будівлі, споруди, машини, устаткування. Вони протягом свого тривалого функціонування зазнають фізичного (матеріального) і економічного спрацювання, а також техніко-економічного старіння. Під фізичним (матеріальним) спрацюванням основних виробничих фондів розуміють явище поступової втрати ними своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей, тобто споживчої вартості, що призводить до зменшення їхньої реальної вартості – економічного спрацьовування. Ступінь техніко-економічного старіння того чи іншого засобу праці можна визначити за допомогою коефіцієнта (відносного показника) Ктес, що його розраховують за формулою:

Ктес = 1 - В10 * П01

         де В0, В1 – повна вартість (ціна) застосовуваного й нового засобів праці;

              П0, П1 – відповідно продуктивність тих самих засобів праці або витрати на їхнє експлуатаційне обслуговування.

 

         Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів. Необхідною умовою відновлення засобів праці в натурі є поступове відшкодування їхньої вартості, яке здійснюється через амортизаційні відрахування (амортизацію). Амортизація основних фондів – це процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів засобів праці на вартість продукції з метою її повного відшкодування.

         Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів кожне підприємство робить амортизаційні відрахування, тобто встановлює певну грошову компенсацію відповідно до розмірів фізичного спрацювання й техніко – економічного старіння. Ці відрахування включаються до собівартості продукції, реалізують під час продажу товарів, а потім накопичують у спеціальному амортизаційному фонді, що служить відновленню основних фондів.

         Амортизаційні відрахування обчислюють за певними нормами, які характеризують щорічний розмір відрахувань у відсотках до балансової вартості основних фондів. Розрахунки норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення (реновацію) основних фондів здійснюють централізовано за формулою:

Нав = (Ф – Л/Ан * Ф) * 100

         де Ф – балансова (первісна чи відновна) вартість основних фондів;

              Л – ліквідаційна вартість основних фондів;



Размер файла: 391.71 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров