Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (15)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (20)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (11)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (15)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (22)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (35)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії

Анотація

 

Ключові слова: облік, аналіз, контроль, витрати, прибуток, збиток, структура, динаміка.

В дипломній роботі розглядається така важлива тема, як облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії.

В першому розділі дипломної роботи проаналізована інформація літературних джерел, нормативно-правова база стосовно обліку, аналізу, аудиту витрат підприємства, обґрунтована необхідність дослідження обліку, аналізу витрат .

В другому розділі висвітлена загальна організаційно-економічна характеристика об’єкту дослідження, а також приведені основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, аналіз фінансового стану підприємства та аналіз витрат за 2004-2005 роки.

В третьому розділі викладена методика проведення обліку витрат, контроль та ревізія витрат та пропозиції щодо запровадження на підприємстві автоматизованої системи обліку витрат.

В четвертому розділі висвітлене питання особливостей ведення бухгалтерського та податкового обліку на залізничному транспорті.

В п’ятому розділі викладена економічна оцінка заходів з охорони праці на підприємстві.

Дипломна робота має обсяг – 9 сторінок, містить 13 таблиць, 9 рисунків, використано 33 джерел, супроводжується 6 демонстраційними матеріалами.

 

Зміст

 

Вступ…………………………………………………………………………….....6

1.     Огляд нормативно-правової бази з питань обліку, аналізу і контролю витрат

1.1. Нормативно-правова база з питань обліку і контролю витрат………...8

1.2. Огляд літературних джерел з обліку, аналізу і контролю витрат ….…10

1.3. Необхідність дослідження обраної теми……………………………..…21

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Дніпропетровської

дистанції колії

2.1 Характеристика дистанції колії…………………………………………..23

2.2 Аналіз фінансового стану об’єкту дослідження……………………..….24

2.3. Аналіз витрат основної діяльності дистанції колії…………………..…27

3. Облік і контроль основної діяльності підприємства

3.1. Облік прямих матеріальних витрат………………………………..……39

3.2. Облік витрат на оплату праці та відрахувань з неї………………...…..46

3.3 Контроль витрат на підприємстві……………………………………......52

3.4 Автоматизація обліку витрат з перевезень в дистанції колії……….....54

4. Особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку

витрат на залізничному транспорті……………………………………….....62

5. Економічна оцінка заходів з охорони праці в Дніпропетровській

дистанції колії………………………………………………………………...74

Висновки……………………………………………………………….………....82

Список літератури…………………………………………………..…………....85

Додатки

Додаток 1. Техніко-економічні показники діяльності дистанції

колії у динаміці за 2004 та 2005 роки…………………………......89

Додаток 2. Аналіз структури експлуатаційних витрат підприємства за

2004-2005 рр………………………………………………………...90

Додаток 3. Кореспонденція рахунків з обліку списання запсів……………....91

Додаток 4. Кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату

праці та відрахувань з неї………………………………………......92

Додаток 5. Інформаційні зв’язки по обліку витрат на виробництво…….........93

Додаток 6. Розбіжності у визначені витрат у бухгалтерському та

податковому обліку на залізничному транспорті……………........94

Вступ

 

Транспорт України є однією з найважливіших областей матеріального виробництва. Він має велике значення для розвитку економіки, підвищення ефективності всього суспільного виробництва країни. Своєчасність і ефективність перевезень вантажів і пасажирів у великому ступені залежать від потужності верхньої будови колії і його технічного стану. Планомірний ріст і постійне удосконалювання технічної озброєності колії та штучних споруджень, їхнє утримання у межах норм і допусків досягаються проведенням комплексу основних колійних робіт, що включає капітальний, середній і під’йомочний ремонти колії, суцільну заміну рейок, поточне утримання колії.

Задачею поточного утримання колії є підтримка шляху в справному стані в межах установлених норм і забезпечення тривалих термінів служби всіх його елементів. Проведення робіт з поточного утримання покладається на дистанції колії.

Дніпропетровська дистанція колії є відособленим структурним підрозділом державного підприємства Придніпровської залізниці та відповідно до наказу Міністерства транспорту України №46 від 11.02.1997р. входить до складу служби колії державного підприємства Придніпровської залізниці.

В сучасних умовах становлення ринкових відносин в Україні підвищується значимість достовірної не упередженої інформації про фінансовий стан підприємства та результати діяльності підприємства. На підставі цієї інформації можна отримати висновки, які надають можливості приймати економічно обґрунтовані рішення як кредиторам, інвесторам та іншім фізичним та юридичним особам, так і менеджерам самого підприємства.

Для прийняття оптимальних управлінських та фінансових рішень необхідно знати свої витрати і у першу чергу розбиратися в інформації про виробничі витрати. Аналіз витрат допомагає з'ясувати їхню ефективність, установити чи не будуть вони надмірними, регулювати й контролювати витрати, планувати рівень прибутку й рентабельності виробництва.

Метою даної дипломної роботи є дослідження питань обліку, аналізу nта контролю витрат Дніпропетровської дистанції колії та Особливостей ведення бухгалтерського та податкового обліку витрат на залізничному транспорті.

Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є витрати підприємства.

Відповідно до мети дослідження були визначені такі основні завдання:

а) організація обліку витрат Дніпропетровської дистанції колії;

б) аналіз фінансового стану підприємства;

в) аналіз витрат;

г) пошук розбіжностей між бухгалтерським та податковим обліком.

Для досягнення поставленої мети були використані нормативні і законодавчі акти, праці спеціалістів і науковців, статистичні дані, дослідницькі статті в періодичній літературі. Крім цього використовувалися також практичні дані Дніпропетровської дистанції колії, фінансова звітність і усні консультації працівників депо.

Дипломна робота складається з вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

Перший розділ посвячений теоретичним аспектам обраної теми. В ньому розглянуті нормативно-правові і літературні джерела стосовно обліку, аналізу, аудиту витрат підприємства, обґрунтована необхідність дослідження обліку, аналізу витрат .

В другому розділі приводиться загальна організаційно-економічна характеристика Дніпропетровської дистанції колії, аналіз фінансового стану підприємства та аналіз витрат за 2004-2005 роки.

В третьому розділі викладена методика проведення обліку витрат, контроль та ревізія витрат та пропозиції щодо запровадження на підприємстві автоматизованої системи обліку витрат.

В четвертому розділі висвітлене питання особливостей ведення бухгалтерського та податкового обліку на залізничному транспорті.

В п’ятому розділі викладена економічна оцінка заходів з охорони праці на підприємстві.


1.     Огляд нормативно - правової бази з питань обліку, аналізу і контролю витрат

 

1.1   . Нормативно – правова база з питань обліку і контролю витрат

 

Правові основи регулю­вання, організації, ведення бухгалтерського обліку і скла­дання фінансової звітності визначені Законом України «Про бухгалтер­ський облік і фінансову звіт­ність в Україні», а також при­йнятими П(С)БО в Україні.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» є базовим законом в сфері бухгалтерського обліку. Саме в відповідності до цього Закону розробляються нормативно-правові акти, які регулюють діяльність бухгалтерії, визначають принципи її роботи [1].

В Законі України « Про оподаткування прибутку підприємства» в статті 4 зазначено, що в склад валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених на протязі звітного періоду  в зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажу продукції та охороною праці, в тому числі витрати на придбання електроенергії; суми засобів, внесених в страхові резерви; суми безнадійної заборгованості в частині, яка не була віднесена до валових витрат; суми витрат, пов’язаних з покращенням основних фондів; витрати на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, необхідним для виконання професійних обов’язків, та продуктами спеціального призначення; витрати, пов’язанні з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності; будь-які витрати, пов’язанні з утриманням основних фондів природоохоронного призначення; будь-які витрати, пов’язанні зі страхуванням ризику гибелі врожаю, транспортування продукції. До складу валових витрат відносяться суми зборів на обов’язкове пенсійне державне страхування  та соціальне страхування; командировочні витрати фізичних осіб; будь-які витрати сплачених на протязі звітного періоду  в зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажу продукції та охороною праці, в тому числі витрати на придбання електроенергії; суми засобів, внесених в страхові резерви; суми безнадійної заборгованості в частині, яка не була віднесена до валових витрат; суми витрат, пов’язаних з покращенням основних фондів; витрати на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, необхідним для виконання професійних обов’язків, та продуктами спеціального призначення; витрати, пов’язанні з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності; будь-які витрати, пов’язанні з утриманням основних фондів природоохоронного призначення; будь-які витрати, пов’язанні зі страхуванням ризику гибелі врожаю, транспортування продукції. До складу валових витрат відносяться суми зборів на обов’язкове пенсійне державне страхування  та соціальне страхування; командировочні витрати фізичних осіб; будь-які витрати, пов’язанні з придбанням ліцензій та інших спеціальних дозволів [2].

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємств усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) та її розкрит­тя у фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (надалі Положення).

Відповідно до п. 6 Положення витратами звітного періоду визнається зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власникам), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку тимчасово зі зменшенням активів або збільшенням  зобов'язань. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо зв'язати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Не визнаються витратами й не включаються у звіт про фінансові результати:

?         платежі по договорах комісії, агентським  угодам і іншим аналогічним договорам на користь  комітента, принципала й т.п.;

?         попередня (авансова) оплата запасів,  робіт, послуг;

?         погашення отриманих позик;

?         інші зменшення активів або збільшення  зобов'язань, які не відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 справжнього Положення (стандарту);

?         витрати, які відображаються зменшенням  власного капіталу відповідно до  положень  (стандартам) бухгалтерського обліку [5].

Ведучи облік доходів і витрат підприємства бухгалтерія спирається на «Інструкцію про використання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій».

Дана Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації методом подвійного запису про надходження і наявність активів, фактах фінансово-господарської діяльності, відображується інформація про доходи і витрати підприємства [6].Размер файла: 131.27 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров