Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Говорим по-английски: Учебно-методическая разработка. /Сост.: Та- расенко В.Е. и др. ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 28с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Учебное пособие «Неличные формы глагола» для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Компьютеры. Часть 1. Учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык. /О.А. Семина./ – ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2005. – 166с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла З. В. Егорычева. Инженерная геодезия: Методические указания для студентов специальности 170200 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» дневной и заочной формы обучения. – Красноярск, изд-во КГТУ, 2002. – 60 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (5)
(Статьи)

Значок файла Характеристика контрольно-наглядових повноважень центральних банків романо-германської системи права (5)
(Рефераты)

Каталог бесплатных ресурсов

МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО КЛАСТЕРУ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Annotation

The necessity of analyzing the intellectual constituent in cluster theory was grounded.  Indicators of intellectual capital on the each live stage of highly technological cluster were generalized and systematized. Common mathematical model which determines transformation on the each cluster live stage was suggested.

Анотація

Обґрунтовано необхідність розгляду інтелектуальної складової в межах кластеру. Узагальнено та систематизовано показники інтелектуального капіталу на кожній стадії розвитку високотехнологічного кластеру. Визначено узагальнену модель, що описує перетворення в межах кластеру під час його життєвих циклів.

Ключові слова

Конкурентноздатність кластеру, інтелектуальний капітал, показники інтелектуального капіталу, життєвий цикл кластеру.

Key words

Cluster’s competitive ability, intellectual capital, intellectual capital’s indicators, cluster’s live cycle.

I. Вступ

Інтелектуальні ресурси держави, а значить і оригінальні ідеї економічного розвитку, не концентруються в якомусь одному економічному обєкту. Ефективна концепція мислення, гнучкість сприйняття наукових фактів, знаходження нових, стають науковою необхідністю до змін і перетворень інтеллектуалього потенціалу  в розвитку економіки. Вважається, що однією із характерних властивостей інтелектуального капіталу економічного суб’єкту будь-якого масштабу є його розосередженість на різних рівнях[4]. Якщо він розосереджений на такому рівні, як підприємство, то його щільність на державному рівні, чи на світовому ще менша. Якщо взяти це до уваги, то більш доцільним для вивчення конкурентного вектору, що складається з багатьох економічних показників, є  рівень економічного кластеру. В межах кластеру безумовно існує взаємодія інтелектуальних капіталів підприємств, особливо в тому випадку, коли такі підприємства працюють у сфері розробки чи використанні інноваційних технологій. Характерним для інтелектуальних капіталів підприємств всередині кластеру є і те, що розвиток і прогрес на одному підприємстві швидко розповсюджується і на всі інші підприємства. Це пояснюється тим, що завдяки зв’язкам підприємства з іншими подібними суб’єктами, досягнення першого служать поштовхом для розвитку всіх з ним пов’язаних.

II. Постановка завдання

- визначити математичну модель представлення змін у кластері під час його життєвого циклу під впливом як інтелектуальних так і не інтелектуальних складових;

- систематизувати стадії розвитку кластеру в умовах нової (інтелектуальної) економіки;

- виділити основні чинники та фактори інтелектуального капіталу, що є найбільш впливовими  на кожній з його стадій розвитку;

- запропонувати ефективну візуалізацію конкурентноздатності кластеру;

III. Результати

Розглядаючи питання моделювання конкурентноздатності кластеру необхідно визначитися з виглядом моделі, яка буде описувати вплив на конкурентноздатність кластеру не тільки факторів інтелектуального капіталу, але й факторів інших елементів розвитку та функціонування підприємства.

Враховуючи вище наведене цільова функція моделі має вигляд [1]:

 

,          (1)

                             

де, Кі – показник конкурентноздатності і-го кластера;

ІКі – агрегований показник впливу інтелектуального капіталу і-го кластера на його конкурентноздатність;

Еі – агрегований показник впливу економічного розвитку і-го кластера на його конкурентноздатність;

Vі – агрегований показник впливу виробничих потужностей і-го кластера на його конкурентноздатність.


Рис. 1. Темпи зростання капіталовкладень та внутрішнього валового продукту України у порівняних цінах до попереднього року, % [7]

 


Якщо врахувати, що підприємства, які входять до одного і того ж кластеру розміщуються в одному географічному сегменті, до них застосовуються одні і ті самі закони щодо оплати праці [2], відрахувань, вимог щодо екологічної ситуації в районі, можливості екстенсивного розвитку тощо, а також те, що різні кластери по цих показниках будуть відрізнятися лише в певній мірі, яку можна виразити деяким коефіцієнтом , то можна припустити, що головним чинником, що впливає на конкурентноздатність та є унікальним для кожного кластеру є інтелектуальний капітал.

Проілюструвати вплив економічної та інтелектуальної складових можна на прикладі макроекономічних статистичних даних України (рис. 1).

Як видно на графіку в останні роки темпи зростання капіталовкладень перевищують темп зростання ВВП. Що говорить про недостатньо пильну увагу, що приділяється не тільки на рівні країни, але й на рівні кластеру, підприємства, до складової інтелектуального капіталу, який не тільки може ефективно використовувати капіталовкладення, але й створювати передумови та шлях для інтенсивного розвитку підприємств і кластеру, а отже зростання їх конкурентноздатності протягом всього життєвого циклу кластеру.

В цільовій функції моделі ми зазначили, що ІКі – це агрегований показник. Представимо його в вигляді математичної моделі:

                 (2)

де,

 - вагові коефіцієнти складників фактору інтелектуального капіталу конкурентноздатності;

 - складники фактору інтелектуального капіталу конкурентноздатності. Значення яких мають певні обмеження, що зумовлені раціональністю витрачання коштів, законодавчих вимог, а також кон’юнктурою ринку.Размер файла: 291 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров