Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

машини та обладнання

3.     Страхування машин та обладнання як майна підприємства.

4.     Передача машин та обладнання в оренду, лізинг.

5.     Визначення бази оподаткування (у складі основних вироб­
ничих фондів) для нарахування податку на майно.

6.     Визначення інвестиційної вартості машин та обладнання за
обґрунтування інвестиційних проектів.

7.     Оцінка вартості машин та обладнання, що імпортується, для
нарахування мита, зборів та інших платежів.

8.     Оцінка вартості машин та обладнання як проміжний етап
за загальної оцінки потенціалу підприємства (бізнесу).

9.     Передавання та оформлення як внеску до статутного фонду
іншого підприємства.

 

10.     Банкрутство підприємства і розподіл його майна в рахунок
погашення боргів між кредиторами.

11.     Ліквідація та утилізація об'єктів унаслідок зносу, стихій­
ного лиха і т. д.

12.     Примусова конфіскація засобів праці державним органом.

13.     Оцінка для цілей розподілу майна за розформування това­
риств, корпорацій тощо.

14.     Оцінка та вартісний аналіз техніко-технологічного потен­
ціалу окремих виробничих підрозділів, технологічних комплек­
сів, агрегатів та інших технічних засобів для підприємства.

15.     Оцінка вартості чинного машинного парку для обґрун­
тування   варіантів   проведення   реструктуризації   виробницт­
ва, оновлення і реконструкції технічної бази підприємства та
для прийняття інших управлінських рішень щодо інтенсивні-
шого та ефективнішого використання наявного науково-тех­
нічного потенціалу, а також забезпечення його оптимального
розвитку.

Крім перелічених, можуть траплятися й інші ситуації, що по­требують оцінки вартості машин та обладнання. Однак у кожно­му конкретному випадку обґрунтованість і достовірність величи­ни вартості цих та інших майнових об'єктів сильно залежать від правильно сформульованої мети оцінки та сфери її наступного використання.

Як об'єкти оцінки машини та обладнання характеризуються низкою особливостей, що відрізняють їх від інших елементів майнового потенціалу підприємства, і передовсім від будинків і споруд. До основних із них належать:

« По-перше, кількість об'єктів оцінки на підприємстві може сягати десятків тисяч різних видів обладнання, що відрізня­ються за призначенням, експлуатаційними і конструктивними

144

характеристиками. З-поміж них трапляються об'єкти, які важ­ко ідентифікувати. Вони настільки міцно пов'язані з будинка­ми та спорудами, що можуть бути віднесені як до нерухомості, так і до обладнання. Наприклад, настінні чи настільні освітлю­вальні прилади, стелажі, вентиляційні та опалювальні системи в будинках, по суті, є обладнанням, але їх відносять до неру­хомості. Ліфт у будинку, його кабіна, привід та система управ­ління — це обладнання, а шахта ліфта — споруда. Крім того, оцінюються не сучасні, а зняті з виробництва машини та облад­нання, аналоги яких треба шукати на вторинних ринках прода­жу чи в дореформених прейскурантах оптових цін та номенкла­турних каталогах.

*  По-друге, в аналізованій предметній сфері оцінки немає та­
ких узагальнюючих техніко-економічних показників, як вартість
1 м2 площі, 1 м3 об'єму, 1 погонного метра довжини та інших, що
широко використовуються на практиці щодо оцінки будинків і
споруд, передавальних пристроїв та полегшують процес оціню­
вання.

*  По-третє, для швидкозмінних поколінь машин актуальною,
більш важкою для визначення і значимішою за своїми наслідка­
ми, ніж для нерухомості, є проблема фізичного зносу, функціо­
нального, технологічного і зовнішньоекономічного старіння за­
собів праці, а також пов'язадощ з цим їх знецінення.

*  По-четверте, оцінку вартості машин та обладнання дуже
утруднює значна частка імпортного обладнання у складі машин­
ного парку підприємства, яке, як правило, неспівставне з вітчиз­
няними зразками не тільки за технічним рівнем та якістю, але й
за вартісними (монополько високими) параметрами.

Зустрічаються й інші оціночні ситуації, пов'язані з наявністю чималої частки спеціального (нестандартного) обладнання, яке не має відкритого ринку, із встановленням ремонтопридатності об'єктів оцінки, що визначається не тільки технічним оснащен­ням підприємства, складністю технології ремонту, "а й можливіс­тю придбання необхідних комплектів запасних частин, які часто вже не випускаються, і т. п.

Постійне збільшення кількості видів, типів, марок, типорозмі-. рів машинобудівних виробів, зростання кількості продавців і по­купців призводять до прискорення нагромадження цінової інфо­рмації. Така ситуація вимагає створення і постійної актуалізації бази даних ринкових цін на машини та обладнання, оцінка яких без використання сучасних комп'ютерних технологій малоефек­тивна, а іноді й зовсім неможлива.

145

7.2. Класифікація й ідентифікація машин та обладнання

Велика різноманітність машин та обладнання, їхніх конструкційних, функціональних та інших характеристик ство­рює об'єктивні труднощі для побудови науково обґрунтованої та практично корисної класифікації. Інженерно-технічне вирішення даної проблеми ускладнюється через відмінності мети та завдань, заради яких будується певна класифікація.

Існуючі системи класифікації основних фондів, видів еконо­мічної діяльності, продукції та послуг, галузеві класифікатори машин та- обладнання не враховують особливостей оціночної діяльності та відіграють лише допоміжну роль у її інформацій­ному забезпеченні.

Цільова орієнтація класифікації машин та обладнання, що підлягають оцінці, полягає у забезпеченні ідентичності інформа­ційно-довідкового матеріалу, методичного інструментарію та технології оцінки однорідних видів обладнання. Ця обставина визначає такі способи групування об'єктів оцінки:

1)за належністю до основних фондів: віднесені до виробни­чих чи невиробничих основних фондів;

2)  за роллю у виробничому процесі:

  основне технологічне обладнання;

  обладнання для виготовлення продукції (надання послуг);

  допоміжне обладнання; »

  обладнання, що зайняте на побічних та обслуговуючих ро­
ботах;

3)  за правом власності:

  власне;

  безкоштовно отримане у тимчасове користування;

  орендоване в іншого власника (і ті, що за лізингом);

  здане в оренду;

4) за способом придбання та походженням:

  вітчизняне, придбане новим;

  імпортне, придбане новим;

  вітчизняне, що було у вжитку;

  імпортне, що було у вжитку;

  виготовлене власними силами;

5)  за етапом життєвого циклу:

  недавно отримане обладнання, що підготовлюється до екс­
плуатації;

  обладнання, що експлуатується;

146

 

  обладнання, що перебуває у капітальному ремонті, модер­
нізується, технічно доозброюється та інше;

  законсервоване та запасне (у тому числі мобілізаційне) об­
ладнання;

  обладнання, що підготовлюється до вибуття, продажу та
передання;

  обладнання, виведене із експлуатації, що підлягає утиліза­
ції (з-поміж них через технологічне, функціональне та економіч­
не старіння).

6) за рівнем універсальності:

  стандартно універсальне, вітчизняного чи іноземного ви­
робництва;

  спеціалізоване, що випускається на базі універсального;

  спеціальне, виготовлене за індивідуальним замовленням.

Важливе значення при проведенні оціночних робіт має іден­тифікація об'єкта оцінки, тобто встановлення відповідності до­кументації на об'єкт його реальному стану. У процесі ідентифі­кації складається чи уточнюється інвентарний список оціночних одиниць обладнання за їхньою фактичною наявністю, перевіря­ється та доводиться до відповідності з їхнім реальним станом ос­новна вихідна інформація про об'єкти оцінки. Вона створює ос­нову опису (лістингу) обладнання, що підлягає оцінці.

Розгорнута структурна характеристика документа проілюстро­вана на прикладі металообробного обладнання і має такий вигляд:

*  найменування та модель верстата;

*  призначення та опис виконуваних функцій;


Размер файла: 276 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров