Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (6)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (10)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (9)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (13)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (31)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

ГЕОСТРАТЕГІЯ США В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. У XXI століття Сполучені Штати Америки вступають у статусі єдиної, дійсно світової наддержави. Першість у галузі озброєнь, лідерство в економічних показниках і технології, провідна роль у поширенні притягальної масової культури – основні компоненти, що  складають поняття супердержави, дають можливість їм утретє спробувати сформувати “новий світовий порядок”.

Сходження США до подібного статусу було процесом, значні етапи якого розгорталися протягом декількох останніх десятиліть. Важливими складовими цього процесу були вміла побудова відносин із “зовнішнім середовищем”, оцінка “викликів”, загроз і перспектив американських  національних інтересів. Фундаментальною національною особливістю формування і реалізації американської зовнішньої політики є взаємодія в цьому процесі двох напрямків – емпіричного підходу та ідеології. Ця двоїстість започаткована в давніх суперечках про те, що визначає історичну долю  Америки – експеримент чи доля.

Розвиток емпіричного підходу в перспективі привів до зростання впливу на формування американського міжнародного курсу геополітики – низки політологічних концепцій, які, в своєї основі, підкреслюють роль географічних чинників в політиці  держави. Тому настільки ж загальновизнаною, як і наявність двох напрямків у процесі формування і реалізації зовнішньої політики США, є й та обставина, що такі президенти, як Ф.Рузвельт, Г.Трумен, Д.Ейзенхауер, Дж. Кеннеді виходили з визнання пріоритету геополітики над ідеологією. Сталий розвиток цієї тенденції в умовах завоювання Сполученими Штатами спочатку статусу “великої держави”, а потім і “наддержави” – одного з центрів біполярного світу – в остаточному підсумку визначив їхнє нинішнє лідируюче становище.

Через те потрібні подальші дослідження фундаменту успішного здійснення міжнародного курсу і формування нової системи міжнародних відносин – геополітики. Сучасні суспільно-політичні процеси дійсно підтверджують необхідність і важливість теоретичної розробки геополітики, як дисципліни, що відображає зв’язки і взаємодію простору і політики,  ії найважливіших категорій, однією з яких є геостратегія. Її вивчення дасть змогу як уточнити деякі методологічні проблеми, так і спробувати отримати відповіді на питання про те, чого можна  чекати від соціальних спільнот, що займають певні географічні простори. У цьому сенсі, в умовах існування нових незалежних держав, і серед них  – України, постановка даного кола проблем видається важливою і вельми актуальною.

Інша група причин пов’язана з тим місцем, котре посідають Сполучені Штати в системі міжнародних відносин, що формується, і важливістю для будь-якої країни зв’язків зі світовим лідером, розуміння основ його політики, вивчення тих механізмів, що дали змогу йому досягти настільки високої позиції в сучасному світі. При цьому важливо мати на увазі, що геополітичні основи американської зовнішньої політики в доступному для огляду майбутньому відігратимуть дедалі більшу роль. В осяжному майбутньому прогнозуються тенденції посилення багатополярності, зникнення самого феномена наддержавності в його традиційному розумінні. Процес адаптації США до  багатополярного світу бере початок у 1940–1960-і роки, коли поступово, поза рамками біполярної конфронтації, відбувалися процеси, що спричинили, у кінцевому рахунку, формування нових центрів сили. І саме на ранніх стадіях формування “американської відповіді” проявилися деякі характерні “риси” в американської геостратегії, що не втратили свого значення і до сьогодні.

Ще одна група причин пов’язана з необхідністю перегляду оцінок геостратегії США, іхньго зовнішньополітичного курсу, які давалися в попередній період вітчизняними фахівцями переважно з ідеологічних позицій, що обмежувало з’ясування реального змісту і закономірностей формування та здійснення американської геостратегиії.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами.  Проблематика дисертації безпосередньо пов’язана з науковою спрямованістю роботи і спеціалізацією кафедри нової та новітньої історії Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського з вивчення проблем “Історії зарубіжних країн. Історії міжнародних відносин”, визначеної Міністерством освіти і науки України і Вченою Радою університету, концепцією розвитку ТНУ,  відділу європейських і американських досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, розробками  по вивченню тем “Взаємозалежність глобальних, регіональних і національних інтересів у сучасному світі. Проблеми інтеграції, кризового керування і безпеки на євроатлантичному просторі” (1999–2000 рр.) – номер державної реєстрації 01999У000993, “Західні концепції і моделі забезпечення національних інтересів і реалізація стратегій розвитку перехідних суспільств” (2001-2002 рр.).

Мета і задачі дослідження.   Мета дослідження полягає в тім, щоб на підставі вивчення відповідних джерел і літератури, використання системного підходу комплексно проаналізувати закономірності формування і реалізації американської геостратегії в період становлення США як глобальної держави в контексті зміни систем міжнародних відносин і на цій основі визначити моделі, що склали підвалини курсу США що до основних елементів тієї чи іншої системи світового порядку, на базі яких у розглядуваний період Сполучені Штати домоглися істотного просування на шляху до світового лідерства.

Досягнення цієї мети обумовлює розв’язання таких завдань:

– розкрити динаміку і спрямованість дій США щодо визначення просторових пріоритетів їхнього зовнішньополітичного курсу, специфіку інтересів у відповідних районах,  зміст і ієрархію методів впливу для реалізації своїх геополітичних інтересів;

– показати роль просторового чинника в мисленні, дискусіях і прийнятті рішень у період правління чотирьох американських адміністрацій від ведучих політичних партій із проблем зовнішньої політики США.  Порівняти вплив його з іншими чинниками формування міжнародного курсу Вашингтона;

– проаналізувати дії США в умовах кризи поліцентричної системи міжнародних відносин у 1930-1940-ві роки, при формуванні  й існуванні твердої біполярності в другій половині 1940-х – 1950-ті роки , посилення уваги до початку адаптації американської геостратегії до процесу визрівання протиріч біполярного світу наприкінці 1950-х – початку 1960-х років;

– дати характеристику ступеня впливу на поведінку офіційного Вашингтона в міжнародній сфері закономірностей і постулатів геополітики, відбитих у відомих геополітичних концепціях того часу;

– на конкретному історичному матеріалі показати роль у формуванні  політики деяких істотних ланок зовнішньополітичного механізму: президентів і їхніх оточень, партійних еліт, вищого військового керівництва,  академічного комплексу, і на цій основі уточнити модель американського механізму зовнішньополітичної діяльності – його структуру, форми і умови функціонування, кадровий склад, динаміку й ефективність діяльності;

– дослідити соціально-психологічний (особистісний) чинник формування американської геостратегії, що проявлялося в конкретній діяльності людей;

   показати роль і місце в геополітичній стратегії США незалежної України;

– на основі вивчення американської геостратегії і геополітичних концепцій уточнити зміст деяких геополітичних категорій і понять;

– виявити найбільш істотні елементи у впливі США на навколишній світ, охарактеризувати модель американського лідерства;

– критично переосмислити деякі суперечливі моменти і неточності в історіографії американської зовнішньої політики;

– ввести в науковий обіг української політології нові матеріали, вивчені в американських і російських архівах і бібліотеках.

Об’єктом дослідження є процес формування і реалізації  зовнішньополітичного курсу США. Предметом дослідження стали геостратегічні імперативи в американській зовнішньополітичній традиції, механізми формування і реалізації американської геостратегії.

Хронологічні рамки дослідження  визначаються тим, що політологія міжнародних відносин вивчає як іх суть, так і історичні етапи іх розвитку, динамику ї перспективи. Тому деякі важліві для характеристиці американської геостратегії сюжети розглядаються з ранніх часів освоєння північноамериканського простору. Але основна увага приделяеться процесам, які розгорталися в період остаточнього розриву Сполучених Штатів з ізоляціонізмом, що засвідчив їхній вступ в другу світову війну; це надалі привело до формування в їхній особі одного з центрів біполярного світу і глобальної задіяності в міжнародні процеси. У наступному, в рамках зазначеного періоду, спостерігається деякий цикл у відносинах із зовнішнім світом, котрий привів  США через військові роки, період зовнішньополітичної активності й  експансії другої

Размер файла: 58.53 Кбайт
Тип файла: zip (Mime Type: application/zip)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров