Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (6)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (11)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (5)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (16)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (40)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (31)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

перелік програмних питань

перелік програмних питань

 

1.      Концепція розвитку зовнішньоекономічної політики України.

2.      Суть і принципи ЗЕД в Україні.

3.      Суб'єкти ЗЕД.

4.      Право на здійснення ЗЕД.

5.      Економічні передумови виходу суб‘єктів ЗЕД на зовнішній ринок.

6.      Основні види ЗЕД і форми їх реалізації.

7.      Мета та засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

8.      Правові режими для іноземних суб'єктів господарської діяльності.

9.      Органи державного і місцевого регулювання ЗЕД та їх компетенція.

10.  Недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

11.  Суб'єкти і методи регулювання ЗЕД.

12.  Товарні, фондові, валютні біржі як регулятори ЗЕД. Біржова торгівля товарами в Україні та її можливість для розробки стратегії виходу на зовнішній ринок.

13.  Міжнародні аукціони і торги, їх організація і проведення. Організація і проведення міжнародних торгів /тендерів/ в Україні.

14.  Торговельно-промислова палата, асоціації та інші організації координаційного типу, їх роль в регулюванні ЗЕД.

15.  Зміст і мета маркетингу в ЗЕД, його особливості, значення і задачі.

16.  Маркетингове дослідження зовнішнього ринку, його структура і зміст. Інформаційна база маркетингових досліджень зовнішнього ринку.

17.  Поняття товарного ринку, товару, конкурентоспроможності з точки зору експортних і імпортних можливостей підприємства.

18.  Розробка стратегії досягнення цілей ЗЕД.

19.  Управління ЗЕД на підприємстві: організаційна структура, повноваження основних підрозділів.

20.  Експортно-імпортні операції, їх класифікація і методи здійснення.

21.  Зустрічні (товарообмінні і компенсаційні) операції: класифікація та умови проведення. Порядок здійснення і регулювання бартерних операцій.

22.  Регулювання і контроль за здійсненням зовнішньоторговельних операцій в Україні.

23.  Квотування і ліцензування експорту та імпорту в ЗЕД.

24.  Експортно-імпортні процедури, заборони, вимоги.

25.  Індикативні ціни як регулятор зовнішньоторговельних операцій.

26.  Антидемпінгові обмеження в зовнішній торгівлі.

27.  Сертифікація товарів при імпорті.

28.  Антимонопольні заходи в ЗЕД.

29.  Товарна номенклатура ЗЕД і порядок її застосування.

30.  Операції з давальницькою сировиною в ЗЕД: порядок здійснення і регулювання.

31.  Торговельно-посередницькі операції в міжнародній торгівлі: класифікація та характеристика. Особливості здійснення та регулювання торговельно-посередницьких операцій в ЗЕД.

32.  Спільне підприємництво, його зміст і форми.

33.  Іноземні інвестиції: види, форми, правовий режим, гарантії захисту, порядок здійснення.

34.  Офшорні компанії і їх використання в комерційних операціях.

35.  Митне законодавство та принципи митного регулювання.

36.  Митне оформлення товарів, й інших предметів. Митна документація для різних видів зовнішньоекономічних операцій. Вантажна митна декларація та її призначення.

37.  Організація діяльності митних брокерів і ліцензійних митних складів.

38.  Підприємства з іноземними інвестиціями в Україні, мотиви, правові форми і порядок створення.

39.  Спільна господарська діяльність українських і іноземних партнерів на території України без створення юридичної особи.

40.  Інвестиційна діяльність українських підприємств за кордоном і її правова основа.

41.  Створення підприємств, філій, представництв в Україні, економічний та юридичний аспекти.

42.  Мито як інструмент економічної політики держави.

43.  Митні платежі: їх призначення та особливості їх обрахування.

44.  Митна вартість, особливості її визначення та застосування.

45.  Єдиний митний тариф і порядок його застосування.

46.  Зміст і види транспортних операцій у зовнішній торгівлі.

47.  Міжнародні правила "Інкотермс" і їх застосування у зовнішньоекономічній діяльності. Особливості застосування базисних умов постачання.

48.  Організація морських, залізничних і автомобільних перевезень.

49.  Страхування зовнішньоторговельній діяльності, його види і основний зміст.

50.  Система валютного регулювання ЗЕД в Україні.

51.  Операції з валютою та порядок розрахунків, функції Національного і комерційних банків  по управлінню валютними ресурсами.

52.  Порядок визначення валютного курсу.

53.  Відповідальність суб‘єктів господарської діяльності за порушення валютного законодавства.

54.  Мета і задачі створення спеціальних економічних зон /СЕЗ/, їх класифікація, механізм функціонування. Світовий досвід використання режимів СЕЗ. Умови і особливості створення СЕЗ в Україні.

55.  Міжнародні контракти. Вимоги до зовнішньоторговельного контракту, право контракту. Зміст і структура зовнішньоторговельного контракту. Формування ціни зовнішньоторговельного контракту. Підготовка і складання зовнішньоторговельного контракту. Реєстрація зовнішньоторговельних контрактів в Україні.

56.  Організація міжнародних розрахунків.

57.  Механізм розрахунків при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.

58.  Сутність та форми кредитування в міжнародній торгівлі.

59.  Основні умови міжнародних кредитів.

 

1. Концепція розвитку зовнішньоек. політики в Україні.

Україна за своєю територією, насел, є однією із великих країн Європи. На й території, що становить 603 тис. км2. проживає 49 млн. чоловік. Україну як самостійну державу визнало 152 країни світу, а з 140 із них устаио-вили з нею дипломатичні відн-ни. Сьогодні підпр-ства Укр. мають торгові відносини з фірмами багатьох країн світу. Зареєстровано понад 3 тис. спільних підприємств, понад 600 представництв іноземних фірм. Однією з важливих умов успішної і ефективної ЗЕД Укр. є створ відповідної правової бази. ЇЇ недосконалість негативно впливає на розвиток зовнішньоекон. відн-н нашої країни, призводить до безконтрольного вивезення вкрай дефіцитних ресурсів і продажу їх на світовому ринку за демпінговими цінами. Отже, ЗЕД потребує корінних змін, передусім її законодавче регулювання. В Укр. вже зроблені кроки щодо створення власної правової бази ЗЕД. Передусім тут слід назвати ЗУ "Про ЗЕД" від 16.04.1991. В ньому нормативно визначені принципи, види та суб'єкти ЗЕД питання правового регул, їх діяльності. 12

грудня 1991р. було прийнято Митний Кодекс У., який визначав принципи орг-ції митної справи в Укр. Були прийняті відповідні закони "Про державне мито", "Єдиний митний тариф".

В ряді законів присвячених іншим питанням правового регул., містяться норми, що стосуються орг-ції і здійсн. ЗЕД Такі норми зокрема містяться в законах "Про під­приємництво" від 7.02 1991 і "Про підприємства в У." від 27.03,91 та ін. З ряду питань приймалися відповідні постанови ВРУ та КМУ. Таке регулювання дає можливість державі з урахуванням сусп. інтересів упорядкувати відн-ни зовнішньоекон. хар-ру, створити відповіднийправов. режим, дотримання якого сприяє розвитку економічно-го співробітництва, підвищ, його ефективності.

 

2. Суть і пр-пи ЗЕД в Укр.

ЗЕД — це госп. діял-сть резидентів і нерезидентів, яка полягає в купівлі-продажу то-варів, капіталів та робочої сили; наданні послуг, з урахув. міжн. дог-в ратифікованих Укр., зак-ства Укр. та інтересів Укр. з метою отримання прибутку або без такового і яка харак­теризується міграцією капіталів та товарів із однієї країни в іншу. Пр-пи ЗЕД

урегульовані ст. 2 закону "Про ЗЕД", яка міст. наступні положення :

Суб'єкти зовнішньоекон. діял-ті Укр. та іноземні суб'єкти госп. діял-ті при здійсн. ЗЕД керуються такими принципами:

1) Пр-пом суверенітету народу Укр. У здійсн. ЗЕД що полягає у:

- виключному праві народу Укр. самостійно та незалеж-но здійснювати ЗЕД на терит. Укр., керуючись зако­нами, що діють на території Укр.;

- обов'язку У. неухильно виконувати всі дог-ри і зобов'язання Укр. РСР в галузі міжн. екон. відносин;

2)Пр-пом свободи зовнішньоекон. підприємни-цтва що полягає у:

- праві суб'єктів ЗЕД добровільно вступати у зовнішньоекон. зв'язки;

- праві суб'єктів ЗЕД здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборон, чинними зак-ми Укр ;

- обов'язку додержувати при здійсненні ЗЕД порядку, встановленого законами У.;

- виключному праві власності суб'єктів ЗЕД на всі одержані ними результати ЗЕД;

3)Пр-пом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:

- рівності перед законом всіх суб'єктів ЗЕД , незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні ЗЕД забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів ЗЕД а також іноземних суб'єктів госп. діял-ті за формами власності, місцем розта-шування та іншими ознаками;

-неприпустимості обмежува-льної діял-ті з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків пе-редбачених цим Законом;

4)Пр-пом верховенства закону, що поляг, у:

- регулюванні ЗЕД тільки законами У.;

- забороні застое, підзакон. актів та

актів управл. місцевих органів, що у будь-який спосіб створ, для суб'єктів ЗЕД умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами У.;

5)Пр-пом захисту інтересів суб'єктів ЗЕД який полягає у тому, що Укр. як держава:

- забезпеч, рівний захист інтересів всіх суб'-єктів ЗЕД та іноземних суб'єктів госп. діял-ті на її терит. згідно з законами Укр.;

- здійсн. рівний захист всіх суб'єктів ЗЕД Укр. за межами Укр. згідно з нормами міжн. права;

- здійсн. захист державних інтересів У. як на її терит., так і за її межами лише відлов, до законів У., умов підписаних нею міжн. договорів та норм міжи. права;

6)Пр-пом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

 

3. Суб'єкти ЗЕД, право на здійснення ЗЕД.

Право на здійснення ЗЕД регул, ст.5 закону "Про ЗЕД" і містить

Размер файла: 367.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров