Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (5)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (9)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (14)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (35)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Зміст

 

Вступ.. 5

1     Механізми функціонування активів підприємства.. 8

1.1     Класифікація та механізми обігу активів підприємства. 8

1.2     Основні форми розміщення активів. 14

1.3     Способи та інструменти управління активами підприємства. 20

2     Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ “Санторин”  23

2.1     Структура методики аналізу ефективності використання активів підприємства. 23

2.2     Аналіз фінансового стану підприємства. 33

2.2.1. Оцінка ліквідності та платоспроможності 33

2.2.2. Характеристика ефективності функціонування активів підприємства. 37

2.3     Ефективність діяльності підприємства та основні недоліки та основні недоліки в організації фінансової роботи. 49

3     МАтематичне обгрунтування шляхів удосконалення управління активами підприємства.. 53

3.1     Побудова багатофакторної лінійної регресії рентабельності підприємства. 57

3.2     Розробка стратегії управління активами торгівельного підприємства. 70

Висновки.. 75

ПЕРЕЛІК використаної літератури.. 78

Додатки.. 82

Вступ

В даний час|нині|, з|із| переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль аналізу їх фінансового стану: наявність, розміщення і використання грошових коштів. У торгових підприємствах це питання стоїть найгостріше. У торгових підприємствах на перших етапах діяльності, в умовах жорсткої конкурентної боротьби ринкової економіки, мала прибутковість і висока оборотність активів залишають керівництву підприємства малий час реагування при зміні ситуації на ринку. Для виживання і розвитку підприємства необхідно максимально чітко і ефективно управляти його капіталом. Одна з характерних рис економічних відносин - прагматизм учасників. Будь-яка цінність матеріального або нематеріального характеру|вдачі|, що фігурує в процесі таких відносин, представляє|уявляє| інтерес лише в тому випадку, якщо|у тому випадку , якщо,в том случае | володіння нею сприяє досягненню якоїсь мети, перш за все|передусім| економічного характеру|вдачі|. Основа ділової активності - нарощування економічного потенціалу підприємства. Вкладаючи капітал в який-небудь інвестиційний проект, підприємець вважає|гадає| через якийсь час не тільки|не лише| відшкодувати пущений в оборот|зворот,оберт| капітал, але і одержати|отримати,набути| певний прибуток. Оцінка цього прибутку, тобто рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| дилеми - вигідний чи ні|або ні| даний проект, базується на аналізі поточного фінансового стану і прогнозах майбутніх надходжень|вступів| від інвестиції. Часто результати фінансового аналізу свідчать про недоотримання прибутку підприємства через роздутість  активів або не оптимальної їх структури, що приводить до|призводить,наводить| зниження ефективності їх використання. Вихід з|із| ситуації, що склалася, для підприємства це оптимізація структури його активів.

Вважаючи на високий рівень актуальності управління активами підприємства, метою дипломної роботи було поставлено розробити стратегію управління обіговими активами підприємства. Об’єктом роботи стало торгівельне підприємство “Санторин”. Слід зауважити, що торгівельне підприємство має специфічну діяльність і специфічну практику управління активами. Від політики управління обіговими активами підприємства залежить не тільки фінансова ефективність його функціонування, а, внаслідок  високої швидкості обігу активів, залежить саме існування підприємства. Предметом дослідження стали суттєві закономірності функціонування активів даного підприємства, визначення яких дозволить сформулювати і вирішити основні проблеми в управлінні  ними.

Досягти  поставленої мети роботи можна , розв’язавши наступні завдання:

Розглянути механізм функціонування активів підприємства із врахуванням специфіки реалізації цього механізму стосовно до торгівельного підприємства. Особливо важливим є визначити комплекс методів та способів управління різними формами розміщення активів.

Застосувати сучасні методики для аналізу особливостей функціонування активів об’єкту роботи. Передбачається проаналізувати параметри ефективності функціонування як активів в цілому, так і окремих їх елементів. Також необхідним є визначення впливу структури активів на ліквідність та платоспроможність підприємства.

Економіко-статистичними методами визначити сукупність факторів, пов’язаних з управлінням активами підприємства, які суттєво впливають на результати його функціонування.

Для розробки стратегії управління активами підприємства використати можливості економетричного моделювання. Це дозволить науково обґрунтувати оптимальну структуру активів підприємства, таку структуру, яка дасть найвищий можливий фінансовий ефект.

Для реалізації  перерахованих завдань передбачається використати методи фінансового аналізу,  а саме коефіцієнтний аналіз ефективності використання обігових активів, аналіз ліквідності балансу, коефіцієнтний аналіз ліквідності. Для розробки стратегії управління активами передбачається використати сукупність економіко-статистичних та економетричних методів, а саме кореляційний аналіз, метод найменших квадратів, регресійний аналіз, методи визначення тренду, методику лінійного програмування, інші.

Відзначимо, що у сфері управління активами підприємства існує велика кількість фундаментальних та методичних робіт, використання яких дозволить досить повно розкрити тему дипломної роботи. В українській економічній літературі назвемо роботи Лещинського О.Л., Бабицького А.Ф., Калини А.В., Оберемчука В.Ф., Ізмайлової К.В., Ефимової О.В., В.В. Буряковского, В.Я. Кармазина, С.В. Каламбет та інщі.

Застосування перелічених вище методів та методик з врахуванням практики їх використання, наведеної в економічній літературі, дозволить досягти мети дипломної роботи.

 

1      Механізми функціонування активів підприємства

1.1

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров