Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (13)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (10)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (29)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (12)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (18)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

 

Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

 

Розділ I. Загальні положення

 

1. Це Положення регулює порядок, умови надання та отримання банками гарантій та їх виконання.

 

2. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

 

авізуючий банк - банк, який авізує та надає письмове повідомлення бенефіціару або банку бенефіціара про умови наданої гарантії на користь бенефіціара;

 

банк бенефіціара - банк, що обслуговує бенефіціара за гарантією;

 

банк-гарант - банк, який надає гарантію на користь бенефіціара;

 

банк-контргарант - банк, який надає контргарантію на користь банку-гаранта або на користь іншого банку-контргаранта;

 

безвідклична гарантія - гарантія, умови якої не можуть бути змінені і вона не може бути припинена банком-гарантом згідно із заявою принципала без згоди та погодження з бенефіціаром;

 

безумовна гарантія - гарантія, за якою банк-гарант у разі порушення принципалом свого зобов'язання, забезпеченого гарантією, сплачує кошти бенефіціару за першою його вимогою без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов;

 

бенефіціар - особа, на користь якої надається гарантія;

 

відклична гарантія - гарантія, умови якої можуть бути в будь-який час змінені і вона може бути відкликана банком-гарантом за заявою принципала без попереднього повідомлення бенефіціара;

 

вимога - лист або повідомлення з вимогою до банку-гаранта/банку-контргаранта сплатити кошти за гарантією. Вимога складається бенефіціаром і подається за довільною письмовою формою (в якій має зазначатися причина порушення принципалом основного зобов'язання, забезпеченого гарантією) або надсилається у формі повідомлення банку-гаранту/банку-контргаранту;

 

гарантійний випадок - факт порушення принципалом перед бенефіціаром зобов'язання, забезпеченого гарантією, у зв'язку із настанням якого банк-гарант одержує вимогу бенефіціара на сплату коштів відповідно до виданої гарантії з урахуванням умов наданої гарантії та протягом строку дії гарантії;

 

гарантійний лист - це гарантія, що оформлена належним чином на паперовому носії;

 

гарантія - це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошове зобов'язання перед бенефіціаром (оформлене в письмовій формі або у формі повідомлення) сплатити кошти за принципала в разі невиконання останнім своїх зобов'язань у повному обсязі або їх частину в разі пред'явлення бенефіціаром вимоги та дотримання всіх вимог, передбачених умовами гарантії. Зобов'язання банку-гаранта перед бенефіціаром не залежить від основного зобов'язання принципала (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли посилання на таке зобов'язання безпосередньо міститься в тексті гарантії;

 

контргарантія - гарантія, яку надає банк-контргарант на користь банку-гаранта або іншого банку-контргаранта;

 

повідомлення - повідомлення, що складається та надсилається банками, які здійснюють операції за гарантіями у форматах міжнародних стандартів (що використовуються в міжнародній банківській практиці), за допомогою телекса (повідомлення може містити відповідний телексний ключ) або системи SWIFT, або іншими засобами передавання інформації на адресу банків, що беруть участь у здійсненні операцій за гарантіями;

 

принципал - особа, за заявою якої надається гарантія/контргарантія;

 

товар - термін уживається в значенні, визначеному в Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

 

тендерна документація - документація, що готується замовником тендера і передається особам (учасникам тендера) для підготовки та їх участі в тендері;

 

умовна гарантія - гарантія, за якою банк-гарант у разі порушення принципалом свого зобов'язання, забезпеченого гарантією, сплачує кошти бенефіціару на підставі вимоги бенефіціара та в разі виконання ним відповідних умов або подання документів, зазначених у гарантії.

 

3. Вимоги цього Положення поширюються на банки, які беруть участь у здійсненні операцій за гарантіями.

 

4. Банк-гарант/банк-контргарант надає гарантії/контргарантії як у національній, так і в іноземних валютах для забезпечення виконання принципалом своїх зобов'язань перед бенефіціаром за основним зобов'язанням.

 

5. Банк-гарант може надавати такі види гарантій: платіжні гарантії, гарантії повернення авансового платежу, тендерні гарантії (гарантії забезпечення пропозиції), гарантії виконання, гарантії повернення позики тощо.

 

6. Якщо в гарантії немає прямого застереження про її відкличність вона є безвідкличною.

 

7. Залежно від резидентності бенефіціара гарантії поділяються на такі, які надані на користь бенефіціара-резидента, і такі, які надані на користь бенефіціара-нерезидента.

 

8. Операції за гарантіями/контргарантіями здійснюються банками за дорученням принципала або іншого банку-контргаранта в порядку, визначеному цим Положенням, у разі надання останніми відповідного належного забезпечення або без нього.

 

9. Виконання принципалом своїх зобов'язань перед банком-гарантом або банком-контргарантом за договором про надання гарантії забезпечується відповідно до вимог законодавства України.

 

10. У разі надання банками гарантій за договорами (у тому числі тендерною документацією) або за документами, які мають силу договору, за якими не передбачено надходження товару в Україну, то іноземна валюта грошового забезпечення (покриття) за цими гарантіями або іноземна валюта для сплати за ними (у разі настання гарантійного випадку за цими гарантіями) не може бути куплена на міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ) відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань купівлі/продажу, конвертації іноземних валют.

 

11. Банк-гарант може прийняти контргарантії від банків-контргарантів без розміщення ними грошового забезпечення (покриття) за гарантіями, якщо сума та строк таких контргарантій відповідають сумі та строку, визначеним банком-гарантом за вільним лімітом прийняття ризику, відкритому банку-контргаранту.

 

12. Рішення про надання гарантії/контргарантії та умови її видачі приймається банком-гарантом/банком-контргарантом відповідно до своїх внутрішніх положень.

 

13. Гарантія може надаватися безпосередньо бенефіціару або передаватися через авізуючий банк, або через банк-кореспондент та/або банк бенефіціара, або безпосередньо принципалу для подальшого її передавання бенефіціару.

 

14. У разі порушення банком-гарантом свого обов'язку його відповідальність не обмежується сумою, на яку видано гарантію, якщо інше не встановлено в гарантії.

 

15. Строк дії контргарантії в разі її надання має закінчуватися пізніше строку дії самої гарантії. Якщо банк-контргарант розмістив кошти грошового забезпечення (покриття) в банку-гаранті, то операція за контргарантією вважатиметься завершеною після повернення цих коштів до банку-контргаранта або після здійснення сплати коштів за гарантією/контргарантією та в разі закінчення строку дії гарантії/контргарантії і дострокового припинення гарантії.

 

16. Якщо валюта грошового забезпечення (покриття) гарантії відрізняється від виду валюти, в якій надана гарантія, то сума коштів грошового забезпечення (покриття) за гарантією за вимогою банку-гаранта/контргаранта може бути збільшена на суму можливих ризиків від зміни курсів іноземних валют за умови, що це передбачено в заяві про надання гарантії та/або в договорі, укладеному між принципалом і банком-гарантом або банком-гарантом та банком-контргарантом.

 

17. Якщо коштів грошового забезпечення (покриття) недостатньо для виконання зобов'язань, забезпечених гарантією, то в разі зростання курсу іноземної валюти або гривні в договорі, укладеному між банком-гарантом і принципалом, може бути передбачено право банку-гаранта списати з рахунку принципала додаткову суму коштів для здійснення операції з купівлі іноземної валюти на МВРУ з метою забезпечення виконання зобов'язання за гарантією в повному обсязі.

 

Операції з купівлі/продажу, конвертації іноземних валют на МВРУ здійснюються банком-гарантом згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку з питань купівлі/продажу, конвертації іноземних валют.

 

18. Банки, які беруть участь у здійсненні операцій за гарантіями, утримують комісійну винагороду та відшкодування витрат з принципала або з бенефіціара відповідно до умов гарантії та на підставі договору про надання гарантії або іншого відповідного договору, в якому передбачені умови утримання комісійної винагороди та відшкодування витрат. Комісійна винагорода від резидентів має утримуватися уповноваженими банками лише в національній валюті.

 

19. У контргарантії має бути передбачено відшкодування банком-контргарантом здійснених банком-гарантом платежів за наданими ним гарантіями, відповідно до умов контргарантії.

 

Розділ II. Здійснення банком-резидентом операцій за наданими гарантіями/контргарантіями

 

 

Глава 1. Порядок оформлення та подання принципалом до банку-гаранта заяви про надання гарантії

 

1. Для отримання гарантії принципал подає до банку-гаранта заяву про надання гарантії.

 

2. Заява про надання гарантії складається за довільною формою, але із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктом 4 цієї глави.

 

3. Заява про надання гарантії заповнюється з використанням відповідних технічних засобів або від руки та подається до банку-гаранта не менше ніж у двох примірниках, один з яких - оригінал, другий її копія. Перший примірник заяви про надання гарантії має містити відбиток печатки та підписи відповідальних осіб принципала, які зазначені ним у картці із зразками підписів і відбитком печатки, або підписи осіб, уповноважених на це їх установчими документами, а в разі подання заяви про надання гарантії в електронній формі за допомогою систем "клієнт - банк", "клієнт - Інтернет - банк", "телефонний банкінг" тощо вона має містити електронні цифрові підписи відповідальних осіб, які підписують їх на паперовому носії.

 

Відповідальний працівник банку, який отримав заяву про надання гарантії в електронній формі, роздруковує її на паперовому носії, засвідчує підписом і зазначає дату здійснення друку.

 

4. Заява про надання гарантії обов'язково має містити такі реквізити:

 

назву та місцезнаходження банку-гаранта або умови визначення банку-гаранта банком-контргарантом;

 

назву документа - "Заява про надання гарантії";

 

дату складання та номер заяви про надання гарантії (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами). Цю дату може зазначати банк-гарант;

 

повну або скорочену назву принципала, що збігається з назвою, яка зазначена ним у картці, із зразками підписів і відбитка печатки [для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові та документ, що її засвідчує (серія, номер, дата, ким виданий, місце проживання)], його місцезнаходження;

 

назву національної валюти або іноземної валюти, в якій надається гарантія, словами та цифровий або літерний код іноземної валюти відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами (далі - Класифікатор);

 

суму гарантії цифрами та словами;

 

номер договору або іншого документа, який згідно із законодавством України має силу договору (за наявності), або посилання на реквізити тендерної документації про проведення тендера, де передбачено основне зобов'язання;

 

назву бенефіціара (для бенефіціара фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові), його місцезнаходження або місце проживання (за наявності такої інформації);

 

назву банку бенефіціара - його назву та місцезнаходження, SWIFT-код (BIC kod) або номер телекса (зазначається за потребою);

 

вид гарантії;

 

умови гарантії;

 

строк дії гарантії;

 

посилання на Уніфіковані правила для гарантій за вимогою, розроблені Міжнародною торговою палатою (публікація Міжнародної торгової палати N 458), або інші міжнародні документи (за потребою);

 

відбиток печатки, якщо заява подається на паперовому носії, підписи відповідальних осіб принципала (зазначаються відповідно до пункту 3 цієї глави), які зазначені ним у картці із зразками підписів і відбитком печатки (для фізичної особи, яка її не має, - лише її підпис).

 

5. Крім того, у заяві про надання гарантії принципал може доручити банку-гаранту:

 

списати кошти в національній або іноземних валютах з поточного рахунку принципала для резервування грошового забезпечення (покриття) гарантії, якщо це передбачено договором про надання гарантії, укладеним між принципалом і банком-гарантом;

 

надати гарантію за рахунок банківського кредиту або під заставу відповідно до укладених договорів між банком-гарантом і принципалом про надання кредиту під гарантію або договору застави, або за рахунок відкритих йому кредитних ліній, або в межах визначеного вільного ліміту прийняття ризику, відкритого на банк-контргарант, або іншого забезпечення, прийнятного для банку-гаранта;Размер файла: 151.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров