Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Маркетинговий менеджмент

У посібнику викладено теоретичні основи сучасного маркетингового ме
неджменту, методи і прийоми його застосування у практичній ринковій діяль
ності підприємств (фірм).
Показано місце маркетингу в системі управління підприємством, розгля
нуто поняття маркетингового менеджменту та його методологічні основи, ви
кладено питання управління маркетинговими дослідженнями, оцінки ринко
вих можливостей підприємства, розробки маркетингових стратегій, програм і
планів маркетингу. З позицій системності і взаємозв’язку розглянуто уп
равління інструментами комплексу маркетингу (маркетингумікс). Охаракте
ризовано сучасні методи організації і контролю маркетингової діяльності
підприємства.
Для студентів і викладачів економічних спеціальностей, керівників
підприємств і фахівців із маркетингу, слухачів шкіл бізнесу.

 

 Внаслідок переходу господарства країни, окремих підпри
ємств до ринкової економіки, а отже, необхідності постійно
розвивати і вдосконалювати відносини суб’єктів ринку по
стала потреба суттєво переглянути методи управління цими
суб’єктами.
У сучасній парадигмі управління підприємство розглядається як
відкрита система, результати діяльності якої визначаються її по
зицією на ринку, здатністю до новаторства, продуктивністю, розвит
ком персоналу, якістю продукції. Діяльність багатьох підприємств
характеризується підвищеним ризиком внаслідок недостатньо гли
бокого розуміння й урахування критичних для виживання орга
нізації факторів зовнішнього середовища: поведінки споживачів,
конкурентів; правильного вибору партнерів; створення конкуренто
спроможних товарів і послуг; використання надійних джерел інфор
мації; кваліфікованих консультацій тощо.
Маркетинг як базова функція управління підприємством (фірмою)
в умовах ринку пропонує керівникупідприємцю деякі перевірені
практикою рецепти досягнення позитивних результатів господарсь
кої діяльності в ринкових сегментах з мінімальним ризиком. Це на
самперед певна послідовність здійснення аналітичної роботи; вихід
на найсприятливіші цільові ринкисегменти; формування в інтере
сах підприємства змінних факторів зовнішнього середовища, у тому
3
числі поведінки споживачів; утруднення дозволеними методами
діяльності конкурентів; створення для громадськості сприятливого
образу підприємства і всієї його діяльності тощо. Однак треба заува
жити, що в сучасних умовах стрімкого розвитку науки, техніки і тех
нологій, посилення конкуренції успіху може досягти тільки така ор
ганізація, яка творчо застосовує маркетингове управління (марке
тинговий менеджмент) у своїй діяльності, постійно шукає нових
способів адаптації до безперервно мінливих умов існування.
Маркетинговий менеджмент — це процес аналізу, планування,
реалізації і контролю за здійсненням заходів, спрямованих на вста
новлення і підтримання взаємовигідних зв’язків із цільовим ринком
для досягнення певних цілей організації (в бізнесі насамперед — от
римання запланованого рівня прибутку).
Вибір найефективніших засобів маркетингового управління
фірмою залежить від уміння керівників своєчасно враховувати тен
денції, характерні для розвитку сучасного ринку. Основні з них —
підвищення значення якості, ціни і задоволення споживачів, не
обхідність побудови стійких взаємовідносин з ними; вміння мисли
ти глобально; посилення в бізнесі ролі галузей з високими техно
логіями; підвищення значення маркетингу послуг тощо.
Пропонований посібник допоможе засвоїти основні теоретичні поло
ження маркетингового управління організацією, методи і прийоми йо
го застосування у практичній діяльності підприємств (фірм). У посіб
нику показано місце маркетингу в системі управління підприємст
вом; розглянуто сутність маркетингового менеджменту та його мето
дологічні основи; викладено питання управління маркетинговими
дослідженнями, оцінки ринкових можливостей підприємства, роз
робки маркетингових стратегій і програм маркетингу, управління
комплексом маркетингу (маркетингоммікс), організації і контролю
маркетингової діяльності підприємства.

 Размер файла: 427.05 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров