Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (11)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (9)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (7)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (13)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (20)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (18)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (19)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Теорія бухгалтерського обліку

У пропонованому посібнику викладено сучасні теоретичні засади бухгал-
терського обліку. Практична частина посібника базується на матеріалах міжна-
родних і національних стандартів. Наведені завдання й методика їх розв?язан-
ня сприятимуть самостійній роботі студентів над опануванням теоретичного
матеріалу.
Для студентів економічних спеціальностей коледжів, технікумів і вищих на-
вчальних закладів, а також спеціалістів-практиків.

 

Вступ
У зв?язку зі змінами, що відбуваються в організації й техніці веден-
ня бухгалтерського обліку, а також уведенням міжнародних націо-
нальних стандартів теорія бухгалтерського обліку потребує нових
теоретичних концепцій.
Структура посібника дає можливість сформувати у студентів тео-
ретичні знання та практичні навички розв?язання конкретних завдань
бухгалтерського обліку. Теоретичні та практичні завдання подаються
з урахуванням останніх інструктивних документів, наведених у до-
датках.
Предмет, об?єкти, методичні прийоми та процедури бухгалтерсь-
кого обліку викладено на сучасних теоретичних засадах. Структурно-
логічні схеми посилюють сприйняття матеріалу.
Основне завдання посібника ? допомогти студентам опанувати
сукупність знань, умінь та навичок з теорії бухгалтерського обліку.
Пропонований посібник базується на джерелах, поданих у списку
використаної та рекомендованої літератури.

 

1.1. ?????????????? ?????, ???? ???? ? ????????.
???? ??????. ???????? ?????????
Основою бухгалтерського обліку в Україні є Закон України ?Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні? від 16 липня
1999 р., який визначає правові основи регулювання, організації, ве-
дення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Цей
Закон набрав чинності з 1 січня 2000 р., водночас з цим почалася реа-
лізація Програми реформування бухгалтерського обліку із застосу-
ванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої
постановою № 1706 Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р.
Поширюється цей Закон на всіх без винятку юридичних осіб
(підприємства, організації, банки, бюджетні установи).
Господарський облік ? це облік господарської діяльності підпри-
ємства, суспільства, виробництва, реалізації та розподілу матері-
альних благ, необхідних для задоволення матеріальних потреб.
Складовими господарського обліку є оперативний, статистичний
і бухгалтерський облік.
Оперативний облік ? це спосіб спостереження і контролю за окре-
мими операціями та процесами з метою управління ними.
Статистичний облік ? це планомірне збирання й вивчення
інформації про масові кількісні та якісні явища й закономірності за-
гального розвитку за конкретних умов, місця й часу.
Бухгалтерський облік ? це спосіб суцільного документального
спостереження й контролю за господарською та фінансовою діяльні-
5
стю підприємств і організацій й відповідного відображення отрима-
ної інформації.
Суть бухгалтерського обліку визначають такі його властивості:
? систематичне і послідовне відображення всіх господарських опе-
рацій у міру їх здійснення;
? документальне обгрунтування господарських операцій;
? застосування різних способів обробки облікової інформації ?
рахунків, подвійних записів, балансу та ін.
В обліку застосовують різні вимірники для відображення госпо-
дарських засобів і процесів, що здійснюються на підприємстві, а та-
кож їх кількісних та якісних характеристик.
Облікові вимірники застосовують для оцінювання ефективності
господарських операцій за кількісними та вартісними критеріями
в бізнес-плані та державній фінансовій і статистичній звітності. Об-
лікові вимірники поділяють на натуральні, трудові та грошові.
Натуральні вимірники застосовують для отримання інформації
про господарські засоби та процеси в їх натуральному вираженні (че-
рез масу, об?єм, площу). Їх застосовують для обліку тільки однорід-
них об?єктів.
Трудові вимірники використовують для визначення кількості
витраченої праці в одиницях робочого часу (хвилинах, годинах, днях,
місяцях, роках). За допомогою трудових вимірників можна узагаль-
нювати й порівнювати різнорідні величини.
Грошові вимірники застосовують для узагальненого відображен-
ня наявності та руху засобів підприємства, джерел їх формування,
господарських процесів і результатів діяльності в єдиному грошово-
му вираженні (з метою планування та обліку процесів виробництва і
обігу, визначення фінансових результатів підприємства).Размер файла: 1.03 Мбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров