Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Построение однофакторных регрессионных моделей для прогноза Мето-дические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Планирование на предприятии» Специальность «Экономика и управле-ние на предприятии (горной промышленности и геологоразведки)» (060800) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка основных метрологических характеристик: Метод. указ. / Сост.: Ю.В. Пожидаев, Н.В. Ознобихина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 31 с., ил.12 (2)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТА ФАЗ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ШЛАК-ГАЗ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИХ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (2)
(Методические материалы)

Значок файла Огнеупоры: Лабораторный практикум по дисциплинам: «Огнеупорные материалы» и «Теплотехника» /Сост. Павловец В.М.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003 - 23 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла НАГРЕВ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ ПО-СТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕЧИ Мето-дические указания к лабора-торной работе по основам теп-ломассообмена (2)
(Методические материалы)

Значок файла Варианты задач по курсу “Физика”. Часть 1: Механика, молекулярная физика. Часть 2: Электростатика, магнетизм. Метод. указ. /Сост.: Шарафутдинов Р.Ф., Ерилова Т.В.: ГОУ ВПО “СибГИУ”.- Новокузнецк, 2003. -45 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Методические ука-зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ме-тоды и средства измерений, испытаний и контроля». Специальность «Стандартизация и сертификация» (072000) (2)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Теорія бухгалтерського обліку

У пропонованому посібнику викладено сучасні теоретичні засади бухгал-
терського обліку. Практична частина посібника базується на матеріалах міжна-
родних і національних стандартів. Наведені завдання й методика їх розв?язан-
ня сприятимуть самостійній роботі студентів над опануванням теоретичного
матеріалу.
Для студентів економічних спеціальностей коледжів, технікумів і вищих на-
вчальних закладів, а також спеціалістів-практиків.

 

Вступ
У зв?язку зі змінами, що відбуваються в організації й техніці веден-
ня бухгалтерського обліку, а також уведенням міжнародних націо-
нальних стандартів теорія бухгалтерського обліку потребує нових
теоретичних концепцій.
Структура посібника дає можливість сформувати у студентів тео-
ретичні знання та практичні навички розв?язання конкретних завдань
бухгалтерського обліку. Теоретичні та практичні завдання подаються
з урахуванням останніх інструктивних документів, наведених у до-
датках.
Предмет, об?єкти, методичні прийоми та процедури бухгалтерсь-
кого обліку викладено на сучасних теоретичних засадах. Структурно-
логічні схеми посилюють сприйняття матеріалу.
Основне завдання посібника ? допомогти студентам опанувати
сукупність знань, умінь та навичок з теорії бухгалтерського обліку.
Пропонований посібник базується на джерелах, поданих у списку
використаної та рекомендованої літератури.

 

1.1. ?????????????? ?????, ???? ???? ? ????????.
???? ??????. ???????? ?????????
Основою бухгалтерського обліку в Україні є Закон України ?Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні? від 16 липня
1999 р., який визначає правові основи регулювання, організації, ве-
дення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Цей
Закон набрав чинності з 1 січня 2000 р., водночас з цим почалася реа-
лізація Програми реформування бухгалтерського обліку із застосу-
ванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої
постановою № 1706 Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р.
Поширюється цей Закон на всіх без винятку юридичних осіб
(підприємства, організації, банки, бюджетні установи).
Господарський облік ? це облік господарської діяльності підпри-
ємства, суспільства, виробництва, реалізації та розподілу матері-
альних благ, необхідних для задоволення матеріальних потреб.
Складовими господарського обліку є оперативний, статистичний
і бухгалтерський облік.
Оперативний облік ? це спосіб спостереження і контролю за окре-
мими операціями та процесами з метою управління ними.
Статистичний облік ? це планомірне збирання й вивчення
інформації про масові кількісні та якісні явища й закономірності за-
гального розвитку за конкретних умов, місця й часу.
Бухгалтерський облік ? це спосіб суцільного документального
спостереження й контролю за господарською та фінансовою діяльні-
5
стю підприємств і організацій й відповідного відображення отрима-
ної інформації.
Суть бухгалтерського обліку визначають такі його властивості:
? систематичне і послідовне відображення всіх господарських опе-
рацій у міру їх здійснення;
? документальне обгрунтування господарських операцій;
? застосування різних способів обробки облікової інформації ?
рахунків, подвійних записів, балансу та ін.
В обліку застосовують різні вимірники для відображення госпо-
дарських засобів і процесів, що здійснюються на підприємстві, а та-
кож їх кількісних та якісних характеристик.
Облікові вимірники застосовують для оцінювання ефективності
господарських операцій за кількісними та вартісними критеріями
в бізнес-плані та державній фінансовій і статистичній звітності. Об-
лікові вимірники поділяють на натуральні, трудові та грошові.
Натуральні вимірники застосовують для отримання інформації
про господарські засоби та процеси в їх натуральному вираженні (че-
рез масу, об?єм, площу). Їх застосовують для обліку тільки однорід-
них об?єктів.
Трудові вимірники використовують для визначення кількості
витраченої праці в одиницях робочого часу (хвилинах, годинах, днях,
місяцях, роках). За допомогою трудових вимірників можна узагаль-
нювати й порівнювати різнорідні величини.
Грошові вимірники застосовують для узагальненого відображен-
ня наявності та руху засобів підприємства, джерел їх формування,
господарських процесів і результатів діяльності в єдиному грошово-
му вираженні (з метою планування та обліку процесів виробництва і
обігу, визначення фінансових результатів підприємства).Размер файла: 1.03 Мбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров