Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (22)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (20)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (36)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (21)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (16)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (21)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Теорія бухгалтерського обліку

У пропонованому посібнику викладено сучасні теоретичні засади бухгал-
терського обліку. Практична частина посібника базується на матеріалах міжна-
родних і національних стандартів. Наведені завдання й методика їх розв?язан-
ня сприятимуть самостійній роботі студентів над опануванням теоретичного
матеріалу.
Для студентів економічних спеціальностей коледжів, технікумів і вищих на-
вчальних закладів, а також спеціалістів-практиків.

 

Вступ
У зв?язку зі змінами, що відбуваються в організації й техніці веден-
ня бухгалтерського обліку, а також уведенням міжнародних націо-
нальних стандартів теорія бухгалтерського обліку потребує нових
теоретичних концепцій.
Структура посібника дає можливість сформувати у студентів тео-
ретичні знання та практичні навички розв?язання конкретних завдань
бухгалтерського обліку. Теоретичні та практичні завдання подаються
з урахуванням останніх інструктивних документів, наведених у до-
датках.
Предмет, об?єкти, методичні прийоми та процедури бухгалтерсь-
кого обліку викладено на сучасних теоретичних засадах. Структурно-
логічні схеми посилюють сприйняття матеріалу.
Основне завдання посібника ? допомогти студентам опанувати
сукупність знань, умінь та навичок з теорії бухгалтерського обліку.
Пропонований посібник базується на джерелах, поданих у списку
використаної та рекомендованої літератури.

 

1.1. ?????????????? ?????, ???? ???? ? ????????.
???? ??????. ???????? ?????????
Основою бухгалтерського обліку в Україні є Закон України ?Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні? від 16 липня
1999 р., який визначає правові основи регулювання, організації, ве-
дення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Цей
Закон набрав чинності з 1 січня 2000 р., водночас з цим почалася реа-
лізація Програми реформування бухгалтерського обліку із застосу-
ванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої
постановою № 1706 Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р.
Поширюється цей Закон на всіх без винятку юридичних осіб
(підприємства, організації, банки, бюджетні установи).
Господарський облік ? це облік господарської діяльності підпри-
ємства, суспільства, виробництва, реалізації та розподілу матері-
альних благ, необхідних для задоволення матеріальних потреб.
Складовими господарського обліку є оперативний, статистичний
і бухгалтерський облік.
Оперативний облік ? це спосіб спостереження і контролю за окре-
мими операціями та процесами з метою управління ними.
Статистичний облік ? це планомірне збирання й вивчення
інформації про масові кількісні та якісні явища й закономірності за-
гального розвитку за конкретних умов, місця й часу.
Бухгалтерський облік ? це спосіб суцільного документального
спостереження й контролю за господарською та фінансовою діяльні-
5
стю підприємств і організацій й відповідного відображення отрима-
ної інформації.
Суть бухгалтерського обліку визначають такі його властивості:
? систематичне і послідовне відображення всіх господарських опе-
рацій у міру їх здійснення;
? документальне обгрунтування господарських операцій;
? застосування різних способів обробки облікової інформації ?
рахунків, подвійних записів, балансу та ін.
В обліку застосовують різні вимірники для відображення госпо-
дарських засобів і процесів, що здійснюються на підприємстві, а та-
кож їх кількісних та якісних характеристик.
Облікові вимірники застосовують для оцінювання ефективності
господарських операцій за кількісними та вартісними критеріями
в бізнес-плані та державній фінансовій і статистичній звітності. Об-
лікові вимірники поділяють на натуральні, трудові та грошові.
Натуральні вимірники застосовують для отримання інформації
про господарські засоби та процеси в їх натуральному вираженні (че-
рез масу, об?єм, площу). Їх застосовують для обліку тільки однорід-
них об?єктів.
Трудові вимірники використовують для визначення кількості
витраченої праці в одиницях робочого часу (хвилинах, годинах, днях,
місяцях, роках). За допомогою трудових вимірників можна узагаль-
нювати й порівнювати різнорідні величини.
Грошові вимірники застосовують для узагальненого відображен-
ня наявності та руху засобів підприємства, джерел їх формування,
господарських процесів і результатів діяльності в єдиному грошово-
му вираженні (з метою планування та обліку процесів виробництва і
обігу, визначення фінансових результатів підприємства).Размер файла: 1.03 Мбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров