Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Про надра

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 7 грудня 2000 року N 2120-III,
 від 12 липня 2001 року N 2665-III,
 від 20 грудня 2001 року N 2905-III

РОЗДІЛ I
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Поняття про надра

Надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і
простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра

Завданням Кодексу України про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення
раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та
інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами
безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав і законних
інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Стаття 3. Законодавство про надра

Гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом України "Про охорону
навколишнього природного середовища", цим Кодексом та іншими актами законодавства України, що
видаються відповідно до них.

Земельні, лісові та водні відносини регулюються відповідним законодавством України.

Стаття 4. Власність на надра

Надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в
прямій або прихованій формі порушують право власності народу України на надра, є недійсними.
Народ України здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду
Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів.

Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть надаватися
відповідним органам державної виконавчої влади.

Стаття 5. Державний фонд надр та державний фонд родовищ корисних копалин

Державний фонд надр включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залучені
до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Родовища корисних копалин - це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в
джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є
придатними для промислового використання.

Техногенні родовища корисних копалин - це місця, де накопичилися відходи видобутку, збагачення та
переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають промислове значення. Такі родовища
можуть виникнути також внаслідок втрат при зберіганні, транспортуванні та використанні продуктів
переробки мінеральної сировини.

Усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, з запасами, оціненими як промислові,
становлять Державний фонд родовищ корисних копалин, а всі попередньо оцінені родовища корисних
копалин - резерв цього фонду.

Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною державного фонду надр.

Державний фонд родовищ корисних копалин формується Державним комітетом України по геології і
використанню надр.

Державний фонд надр формується Державним комітетом України по геології і використанню надр
разом з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

Стаття 6. Види корисних копалин

Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і
місцевого значення. Віднесення корисних копалин до корисних копалин  загальнодержавного та
місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Державного комітету
України по геології і використанню надр.

Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих відносин

До відання Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих відносин належить:

1) законодавче регулювання гірничих відносин;

2) визначення основних напрямів державної політики у галузі геологічного вивчення, використання і
охорони надр;

3) визначення повноважень органів державної виконавчої влади, місцевих Рад народних депутатів
щодо використання та охорони надр;

4) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих відносин.

Стаття 8. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення,
використання і охорони надр

До відання Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр
належить:

1) реалізація державної політики у сфері регулювання гірничих відносин;

2) здійснення державного контролю за геологічним вивченням, використанням та охороною надр, а
також за утворенням та використанням техногенних родовищ і переробкою мінеральної сировини;

3) визначення порядку діяльності органів державної виконавчої влади в галузі використання і охорони
надр, координація їх діяльності;

4) забезпечення розробки загальнодержавних та регіональних програм у галузі геологічного вивчення,
використання і охорони надр;

5) визначення темпів використання, подальшого розширення та якісного поліпшення мінерально-
сировинної бази;

6) визначення порядку використання надр та їх охорони, розробки і затвердження відповідних
стандартів, норм і правил;

7) визначення нормативів плати за користування надрами та порядку її справляння;

8) створення єдиної системи Державного інформаційного геологічного фонду та визначення порядку
розпорядження геологічною інформацією;

9) організація державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин;

10) вирішення питань використання надр для складування і захоронення відходів виробництва та
інших шкідливих речовин;

11) вирішення інших питань у галузі управління і контролю за використанням та охороною надр.

Стаття 9. Компетенція Верховної Ради Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських Рад народних депутатів у сфері регулювання гірничих
відносин

До відання Верховної Ради Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських Рад
народних депутатів на їх території у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими
актами, належить:

1) надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;

2) погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин;

3) розподіл між відповідними місцевими бюджетами платежів за користування надрами, визначених
цим Кодексом;

4) розробка, затвердження та реалізація місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази,
раціонального використання і охорони надр;

5) оголошення геологічних об'єктів, що становлять наукову або культурну цінність, об'єктами
природно-заповідного фонду місцевого значення;

6) припинення права користування ділянкою надр у випадках і в порядку, передбачених цим
Кодексом;

7) здійснення контролю за використанням та охороною надр;

8) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих відносин у межах своєї компетенції.

Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських і районних Рад народних
депутатів у сфері регулювання гірничих відносин

До відання сільських, селищних, міських та районних Рад народних депутатів на їх території у
порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить:

1) погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки
родовищ корисних копалин місцевого значення;

2) реалізація місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та
охорони надр;

3) обмеження діяльності підприємств, установ, організацій і громадян у випадках і порядку,
передбачених цим Кодексом;

4) здійснення контролю за використанням та охороною надр;

5) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих відносин у межах своєї компетенції.

Стаття 11. Органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного
вивчення, використання і охорони надр

Державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр здійснюють Кабінет
Міністрів України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державний
комітет України по геології і використанню надр, Державний комітет України по нагляду за охороною
праці, Рада Міністрів Республіки Крим, інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи
виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства України.

Стаття 12. Участь громадян та їх об'єднань у здійсненні заходів щодо раціонального
використання та охорони надр

Громадяни та їх об'єднання сприяють місцевим Радам народних депутатів і спеціально
уповноваженим органам державної виконавчої влади у здійсненні заходів щодо раціонального
використання та охорони надр.

Глава 2. НАДАННЯ НАДР У КОРИСТУВАННЯ


Стаття 13. Користувачі надр

Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також
іноземні юридичні особи та громадяни.

Стаття 14. Види користування надрами

Надра надаються у користування для:

геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин
загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин;

будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому
числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення
шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-
оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні,
оздоровчі заклади та ін.);

задоволення інших потреб.

Стаття 15. Строки користування надрами

Надра надаються у постійне або тимчасове користування.

Постійним визнається користування надрами без заздалегідь встановленого строку.

Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до п'яти років) і довгостроковим (до
двадцяти років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути
продовжено.

Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на
користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше.

Стаття 16. Ліцензування діяльності щодо користування надрами

Ліцензування діяльності щодо користування надрами - це єдиний порядок надання спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування ділянкою надр з відповідною метою.

Спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами у межах конкретних ділянок надаються
спеціалізованим підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам, які мають відповідну
кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні можливості для користування надрами.

Надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється після попереднього
погодження з відповідною Радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для
зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні з

Размер файла: 59.64 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров