Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Спортивна медицина. О.В.Пєшкова.

ПЕРЕДМОВА

 

Навчальний посібник призначений в першу чергу студентам фізкуль-

турних навчальних закладів для удосконалення знань з дисциплін «Спортив-

на медицина» і «Медико-біологічне забезпечення обраного виду спорту».

 

Розглянуті автором такі актуальні питання спортивної медицини, як

загальний адаптаційний синдром, у межах якого під впливом занять фізич-

ною культурою і спортом в різних органах та системах організму здійс-

нюються зміни позитивного або негативного характеру, а також проблеми

імунореактивності спортсменів, є дуже складними, але необхідними у роботі

тренерів та викладачів. Тому автор запропонувала більш доступне їх

трактування.

 

Не менш актуальними є питання відбору та орієнтації у спорті з ураху-

ванням основних медико-біологічних критеріїв та періодів відбору. Запро-

поновані дані з цієї проблеми допоможуть у тренуванні дітей та підлітків.

 

Крім того, не слід забувати, що спорт високих досягнень пред'являє

значні вимоги до організму спортсменів і нерідко веде до розвитку

патологічних станів, які треба враховувати при проведенні тренувань та

змагань, розуміти їх причину та правильно застосовувати засоби профілак-

тики. Ця проблема також розглянута автором і викладена у доступній формі.

Виявлено особливості захворювань у спортсменів, їх класифікація,

внутрішні та зовнішні причини та форми прояву в залежності від періоду

тренувань та виду спорту.

 

В останньому розділі автором детально розглянуто питання віднов-

лювання спортивної працездатності; принципи призначення відновлюваль-

них засобів, які не заборонені у спорті. Крім того, подано сучасну класифі-

кацію заборонених засобів підвищення фізичної працездатності (тобто

допінгів), розглянуто основні положення проведення допінг-контролю у

спорті.

 

Усі ці проблеми і питання викладено з урахуванням мовного зако-

нодавства України, що допоможе студентам при використанні спеціальної

термінології в навчальному процесі.

 

О.В.ПЄШКОВА

 

МЕДИЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЙНИХ ЗМІН У

 

ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ СТАНІ ОРГАНІЗМУ ПІД ЧАС

 

ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

 

Вивчення функціонального стану організму спортсмена є одним із

важливих завдань медицини. Це пов'язано з тим, що інформація про функ-

ціональний стан необхідна для діагностики тренованості спортсмена, це дає

дані про функціональні можливості організму спортсмена, отже дає інфор-

мацію про обсяг допустимих для нього фізичних навантажень.

 

Функціональний стан і тренованість організму спортсмена та

методи їх дослідження

 

Функціональний стан організму спортсменів вивчається в процесі

поглибленого лікарського обстеження. Комплексна оцінка діяльності окре-

мих систем дозволяє оцінити функціональний стан організму в цілому.

Знання функціонального стану організму спортсмена необхідно для діагнос-

тики його тренованості.

 

Тренованість — це комплексне лікарсько-педагогічне поняття, яке

характеризує готовність спортсмена до досягнення високих спортивних

результатів. Тренованість розвивається під впливом систематичних та

цілеспрямованих занять спортом. Рівень її залежить від ефективності

структурно-функціональної перебудови організму, яка поєднується з

високою тактико-технічною та психологічною підготовленістю спортсмена.

На даний час провідна роль в оцінці тренованості належить тренеру, який

здійснює комплексний аналіз медико-біологічної, педагогічної та психоло-

гічної інформації про спортсмена.

 

Функціональний стан є одним з основних показників стану тренова-

ності спортсмена. Важливо пам'ятати, що добрий функціональний стан

завжди відображає адекватність використовуваних навантажень стану

тренованості спортсмена. Динаміка функціонального стану відображає

раціональність та обгрунтованість режиму тренування, що використовуєть-

ся. Слід пам'ятати, що визначені при комплексному обстеженні функціо-

нальні стани відображають не стільки рівень спеціальної працездатності

спортсмена, скільки рівень загальних та пристосовувальних до фізичних

навантажень механізмів, що обумовлено її обсягом та інтенсивністю, ступе-

нем відповідності виконаного навантаження стану та можливостям

кожного, хто займається спортом.

 

При дослідженні функціонального стану організму провідне місце

відводиться серцево-судинній системі у комплексі з дихальною системою,

 

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

 

які визначаються як кардіореспіраторна (КРС) система. Це викликано

деякими моментами:

 

1. Від функціонального стану КРС, яка разом з кров'ю забезпечує

харчування м'язів, доставку їм кисню та виведення вуглекислоти, залежить

рівень працездатності організму.

 

2. Серцево-судинна та дихальна системи є провідними в забез-

печенні гомеостазу організму.

 

3. Серцево-судинна система найбільш чуйно реагує на всі зміни як

зовнішнього, так і внутрішнього середовища (вплив позитивних та негатив-

них емоцій, перенапруження та інші), тому захворювання серцево-судинної

системи посідає провідне місце серед захворювань у людини.

 

Нераціональні, надмірні навантаження, а також недостатнє та несвоє-

часне лікування захворювань у спортсменів сприяють появленню патології,

тому Дуже важливо своєчасно та регулярно проводити дослідження функ-

ціонального стану КРС. Треба пам'ятати, що відсутність скарг і те, що

особа добре переносить фізичні навантаження, ще не гарантує, що серце

здорове. Завдяки величезним компенсаторним механізмам навіть хворе

серце іноді може справлятися з тривалими інтенсивними навантаженнями.

Але ці компенсаторні механізми мають межу, що веде до виникнення захво-

рювань КРС, а іноді і до смерті спортсмена.

 

Для дослідження функції кардіореспіраторної системи застосову-

ються такі методи:

 

1. Клінічні методи.

 

Найбільш доступним в практичній роботі тренера є збір анамнезу.

Він складається з трьох частин: загальний анамнез, де зафіксовані паспортні

дані спортсмена (коли народився, яким було дитинство та ін.); медичний

анамнез, який починають з вияснення скарг. Досить часто скаржаться на

болі та неприємні відчуття в ділянці серця, задишку, кашель, болі у грудній

клітці, серцебиття, «перебої», підвищену стомлюваність. Ці скарги можуть

бути виявом як функціональних змін, так і органічних уражень КРС. Потім

необхідно вияснити, чим хворів спортсмен у минулому і, в першу чергу,

це стосується захворювань, що пов'язані з пошкодженням серця (ангіни,

грип, ревматизм, хронічний тонзиліт, дитячі інфекції: скарлатина, дифтерія,

а також захворювання дихальної системи: часті гострі респіраторні захво-

рювання, бронхіти» пневмонії, різні алергічні реакції, туберкульоз). Після

цього з'ясовують стан здоров'я батьків, тобто спадкову обтяженість за таки-

ми захворюваннями, як ішемічна хвороба серця (ІХС), гіпертонічна

хвороба, атеросклероз, бронхіальна астма, хронічна пневмонія та інші. Це

важливо для спортивного відбору та орієнтації. Так, дитині, у якої батьки

хворіють на гіпертонічну хворобу, не можна рекомендувати заняття важкою

атлетикою, гирьовим спортом, футболом, волейболом, які сприяють підви-

 

О.В.ПЄШКОВА

 

щенню артеріального тиску (АТ). Для них більш допустимі циклічні види

спорту, які спрямовані на розвиток витривалості. При захворюваннях

дихальної системи не рекомендуються види спорту, які пов'язані з постій-

ним переохолодженням, хоча за останніми даними відмічається позитивний

ефект від занять плаванням при бронхіальній астмі. При опитуванні обов'яз-

ково звертають увагу на наявність шкідливих звичок у спортсмена: паління,

алкоголь, наркотики, які негативно впливають на КРС.Размер файла: 194.11 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров