Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Ризик у ціноутворенні й страхування цін

Установлення ціни на продукцію, що випускається фірмою, як правило, пов'язане з певним ступенем ризику. Із чималою часткою ризику сполучене також і визначення цін на виробничі ресурси (сировина, матеріали, устаткування, паливо, робоча сила й ін.). Допущений прорахунок (помилка) у встановленні рівня ціни на вироблену продукцію може привести до значних втрат виторгу від реалізації, а при еластичності попиту від ціни ці втрати можуть суттєво збільшитися. Втрати в обсязі реалізованої продукції можуть виникнути й при визначенні цін на споживані фірмою послуги.

Оскільки в умовах інфляції, динамічності попиту й росту цін на продукцію, що випускається фірмою, а також на сировину, матеріали, паливо прогнозувати динаміку цін навіть на близьку перспективу досить нелегко, те помилка в ціні на 5-7% – справу цілком звичайне. Виходячи із цього неважко зрозуміти, у якому ступені встановлення цін пов'язане з ризиком.

Фірмі необхідно визначити розмір ризику й шляхом порівняння ступеня ризику різних альтернативних варіантів зупинитися на варіанті, який би в найбільшій мері відповідав стратегії ризику, обраної керівництвом фірми.

Як відомо, ризик у підприємницькій діяльності – це ймовірність виникнення збитків або втрат у результаті здійснення якої-небудь події, передбаченого прогнозом, планом або програмою. Оскільки ризик – поняття імовірнісне, він може бути обмірюваний методами теорії імовірності й математичної статистики. Імовірність означає можливість одержання певного результату. Наприклад, якщо фірма визначила ціну на свій товар у розмірі 10 000 руб. за одиницю й продала 90% його за зазначеною ціною те ймовірність того, що ціна була встановлена правильно, складе 0,9, а ризик помилки – 0,1 або 10%. Ризик пов'язаний з імовірністю нездійснення мети фірми, з недообліком реальної ситуації на ринку.

Ризик у господарській діяльності виміряється як в абсолютнім вираженні – сумою втрат і збитків, так і ступенем ризику, тобто заходом імовірності недосягнення планованого рівня ціни. Перший показник характеризує абсолютний ризик, другий – ризик відносний. Абсолютний ризик виражається в рублях, відносний – у відсотках або в частках одиниці.

Ринкова ціна по своїй економічній природі є величиною випадкової. В умовах ринку внаслідок акту купівлі-продажу вона може прийняти тільки одне значення, яке заздалегідь невідомо й залежить від безлічі випадкових факторів. Усі ці фактори не можуть бути враховані учасниками даної угоди. А раз ціна – величина випадкова, те, отже, це змінна величина, конкретне значення якої не визначене й залежить від випадку, але якої властива функція розподілу ймовірностей. Ця функція й дозволяє судити про ступінь ризику.

В умовах обмеженої інформації при визначенні цін часто буває непросто вибрати підходящу емпіричну функцію розподілу ймовірностей. Тому на практиці зручніше користуватися найбільше часто вживаними в теорії ймовірностей стандартними функціями розподілу ймовірностей:

? нормальним розподілом імовірностей, або розподілом Гаусса;

? показовим (експонентним) розподілом імовірностей, який досить широко використовується в розрахунках надійності (а розрахунки цін вимагає певних критеріїв надійності);

? розподілом Пуассона, який часто використовується в теорії масового обслуговування.

У господарськім житті слід користуватися принципом розумного ризику. У підприємницькій діяльності цей принцип означає наступне: ухвалюючи розв'язку про ціни, необхідно керуватися таким співвідношенням імовірностей здійснення й нездійснення події, при якім приблизно дві третини шансів сприяють успіху й одна третина – не сприяє.

Одна третина шансів, яка не сприяє успіху, виступає стимулом для вживання заходів по їхньому усуненню. Цьому принципу при нормальному розподілі ймовірностей відповідає інтервал значень випадкової величини (ціни), дорівнює відхиленню від математичного очікування в межах середнього квадратического відхилення, тобто М(х) ± (х).

Економістові при характеристиці відхилень привычнее користуватися процентними співвідношеннями (коефіцієнтами).

Коефіцієнт варіації при нормальному розподілі ймовірностей характеризує інтервал відхилень випадкової величини (ціни) при імовірнісному результаті, що відповідає двом третинам шансів « за» і однією третини шансів « проти» у відсотковому відношенні до математичного очікування. Це звичне для економіста процентне вираження імовірнісних відхилень. Слід уважати, що коефіцієнтом імовірності в цінових розрахунках необхідно користуватися, оскільки він дає певну, хоча й імовірнісну, базу для цінових розрахунків при визначенні ризику.

Важливе значення для фірми в умовах інфляції має оцінка інфляційного очікування. Така оцінка необхідна для:

? обліку зміни цін на ринку при розробці загальної стратегії розвитку фірми;

? обліку зміни цін при розробці бізнес-планів;

? обґрунтування цін на продукцію, що випускається фірмою, і оцінки можливої зміни цін на виробничі ресурси, споживані нею;

? обліку впливу зміни цін на дохід і виторг фірми від продажу її продукції;

? аналізу впливу зміни цін на витрати проведення й збуту, у тому числі на засоби виробництва й оплату праці;

? підведення фінансових підсумків діяльності фірми: прибутки (збитків), ліквідності, платоспроможності;

? вибору оптимальної структури проведення.

Для оцінки інфляційного очікування в ціновій політиці фірми використовуються:

? зведений індекс споживчих цін (ИПЦ);

? індекс цін виробників промислової продукції;

? індекс тарифів на вантажні перевезення;

? індекс цін на матеріально-технічні ресурси;

? індекс цін на сільськогосподарську продукцію;

? індекс цін на послуги для населення.

Інфляційні очікування підвищення цін можуть ґрунтуватися на таких джерелах зовнішньої інформації:

? щорічний прогноз економічного й соціального розвитку країни, що представляється Урядом РФ у парламент Росії;

? проект Федерального бюджету Уряду РФ на майбутній рік, де викладається оцінка очікуваної інфляції;

? розрахунки Центрального банку РФ про можливі розміри інфляції;

? результати опитувань провідних спеціалістів підприємств і фірм, публикуемые в засобах масової інформації («Фінансові звістки», «Діловий мир» і ін.);

? оцінка експертів.

У цей час існує безліч методів прогнозування інфляції. Тому фахівцям фірми слід критично оцінювати їх і самостійно здійснювати розрахунки очікуваної інфляції.

Оцінка інфляційного очікування проводиться по наступних основних етапах:

? уточнення конкретних показників динаміки цін, що підлягають оцінці й прогнозуванню;

? установлення періоду (короткострокового, середньострокового й довгострокового) прогнозування;

? аналіз вихідних даних і підготовка інформації за попередній період як по показниках прогнозу, що втримуються в його висновках, так і по факторах і умовам, що впливають на кінцеві показники;

? вивчення й виявлення факторів і умов, які будуть впливати на темпи інфляції, установлення кількісного заходу їх впливу на темпи інфляції;

? визначення (розрахунки) темпу інфляції;

? імовірнісна оцінка інфляційного очікування по схемах найбільш сприятливої соціально-економічної ситуації, оптимальної соціально-економічної ситуації й менш сприятливої ситуації.Размер файла: 44.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров