Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (7)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (7)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Прийняття управлінських рішень

Мета вивчення теми полягає у з’ясуванні та засвоєнні основ теорії прийняття рішень, а також методів обгрунтування управлінських рішень.

Основні задачі, які повинні бути вирішеними в процесі досягнення поставленої мети:

·        визначити зміст поняття “прийняття рішень” у вузькому та широкому розумінні;

·        розкрити сутність поняття “управлінські рішення”;

·        з’ясувати сутність класичної, поведінкової та раціональної моделі прийняття рішень;

·        ідентифікувати етапи раціональної теорії прийняття рішень та визначити їх зміст;

·        визначити сутність індивідуальних та групових підходів до прийняття рішень;

·        розглянути можливості використання різних методів обгрунтування управлінських рішень;

·        з’ясувати шляхи застосування теорії ігор в прийнятті управлінських рішень;

·        ознайомитися з методами прийняття рішень в умовах невизначеності;

·        охарактеризувати методику використання експертних методів прийняття рішень.

Студент повинен знати:

·        місце процесу прийняття рішень у системі управління;

·        сутність класичної, поведінкової та ірраціональної моделей прийняття рішень;

·        зміст етапів раціональної технології прийняття рішень;

·        сутність моделі вибору стилю прийняття рішення Р. Роскіна;

·        методи індивідуального та групового пошуку альтернативних варіантів;

·        класифікацію методів обгрунтування управлінських рішень;

·        сутність методу “платіжна матриця”;

·        механізм використання методу “дерево рішень”;

·        методику обгрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності;

·        сфери використання експертних методів прийняття рішень.

Студент повинен вміти:

·        пояснити відмінності між класичною, поведінковою та ірраціональною моделями прийняття рішень;

·        визначити зміст кожного з етапів раціональної технології прийняття рішень;

·        з’ясувати сутність кожного з методів обгрунтування управлінських рішень та можливості їх використання;

·        вирішувати учбові завдання з використанням методів “платіжної матриці” та “дерева рішень”;

·        застосовувати теоретично-ігрові методи в практиці вирішення управлінських проблем;

·        навести приклади використання експертних методів для розробки якісного управлінського рішення.

 

1.      Основи теорії прийняття рішень.

 

В науковій літературі процес прийняття рішень розглядається у двох аспектах.

У розширеному розумінні прийняття рішень ототожнюється із усім процесом управління.

У вузькому розумінні прийняття рішень трактується, як вибір найкращого рішення із багатьох альтернатив.

Кожне з поданих визначень має свої недоліки:

у першому – поняття “прийняття рішень” охоплює процес його виконання і контролю результатів;

у другому – звужується до вибору найкращої альтернативи, хоча процес прийняття рішень розуміє також і встановлення критеріїв оцінки, і вибір способів оцінки, і таке інше.

Отже, визначимо поняття “прийняття рішень” наступним чином:

Прийняття рішень являє собою процес, який починається з виникнення проблемної ситуації і закінчується вибором рішення, тобто вибором дій по усуванню проблемної ситуації.

Існує безліч факторів, які впливають на процес прийняття рішення в організаціях. Серед найбільш важливих, слід визначити наступні:

1.)          Ступінь ризику – розуміється, що завжди існує вірогідність прийняття неправильного рішення, яке може неблагоприємно вплинути на організацію. Ризик – фактор, який менеджери враховують свідомо, або підсвідомо, при прийнятті рішення, так як він пов’язаний із зростанням відповідальності.

2.)          Час, що мається в розпорядженні для прийняття рішення – відбивається через те, що кількість часу, який менеджер може скористати для прийняття рішення, часто обмежена. На практиці, більшість керівників не мають можливості  проаналізувати усі можливі альтернативи, відчуваючи дефіцит часу.

3.)          Ступінь підтримки менеджера колективомцей фактор враховує те, що нових менеджерів сприймають не зразу. Якщо порозуміння і підтримки інших менеджерів і підлеглих не вистачає, то проблему слід усувати за рахунок своїх особистих рис, які повинні сприяти виконанню прийнятих рішень.

4.)          Особисті здібності менеджера – один з найбільш важливих факторів. Незалежно від того, як менеджери приймають рішення і відповідають за них, вони повинні мати здібності до того, щоб приймати вірні рішення.

5.)          Політика організації – у даному випадку враховується суб’єктивний фактор при прийнятті рішення. Статус, влада, престиж, легкість виконання – усе це може вплинути на прийняття того, чи іншого рішення.

Кінцевим результатом прийняття рішення є саме рішення, яке постає, як первісний, базовий елемент процесу управління, що забезпечує функціонування господарської організації за рахунок взаємозв’язку формальних та неформальних, інтелектуальних та організаційно-практичних аспектів менеджменту.

Управлінське рішення є інструментом впливу на об’єкт управління та окремі його підсистеми, важливою ланкою формування та реалізації відношень управління в організації; містить у певному співвідношенні основні функції менеджменту.

 

 Размер файла: 202 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров