Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Інвестиційна привабливість як необхідна складова інвестиційного процесу

УДК 330.322.01:303.022:303.72

Інвестиційна привабливість як необхідна складова інвестиційного процесу: концептуальні підходи до її визначення  та аналізу.

 

Анотація: Стаття присвячена проблемі аналізу інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням впливу зовнішнього середовища та інтересів всіх учасників інвестиційного процесу. Зокрема, автором проведено глибокий аналіз сутності поняття «інвестиційна привабливість» з метою узгодження суджень іноземних та вітчизняних  економістів та очікувань сторін, які беруть участь в процесі залучення та реалізації інвестицій. Також в статті розглянуто основні переваги та недоліки найбільш поширених сьогодні підходів до оцінки інвестиціної привабливості та виокремлено деяки напрямки щодо їх удосконалення.

Ключові терміни: інвестиційна привабливість, сторони інвестиційного процесу, зовнішнє середовище, експертно-рейтингові методи, параметричний аналіз.

І. Вступ

На сьогодні інвестиції, як фінансовий інструмент залучення капіталу, є невід’ємною складовою існування сучасного суспільства та домінуючим фактором економічного зростання переважної більшості країн світу. Слід зазначити, що сам процес інвестування спричинений нерівномірністю розподілу фінансових ресурсів як в розрізі світового господарства, так і господарства окремої країни. Тобто, світове суспільство поділено на дві нерівні частини: одна складається з суб’єктів економіки, які мають надлишок капіталу та прагнуть його вигідно вкласти, інша – з осіб, яким, навпаки, не вистачає власних коштів для організації бізнесу, розширення та модернізації виробництва тощо. При цьому необхідно відзначити, що в середині кожної групи існує жорстка конкуренція. Так, потенційні інвестори змагаються за найбільш економічно-вигідний інвестиційний проект, тоді як ті, хто прагне залучити кошти ведуть боротьбу за найкращі умови отримання інвестицій.

Активну учать в конкурентній боротьбі на міжнародному інвестиційному ринку бере й Україна. Адже, вона, як країна, що розвивається, потребує значних фінансових ресурсів для реформування, модернізації та реструктуризації економіки країни загалом та окремих її галузей зокрема.

Зважаючи на інтернаціоналізацію процесу інвестування, все частіше на заваді реалізації конкретних бізнес ідей стає незнання міжнародних вимог та стандартів, а також відсутність у потенційного інвестора достовірної оперативної інформації про конкретний об’єкт інвестування, зокрема, його основні переваги та недоліки.

Сьогодні з метою вирішення даної проблеми ведуться активні дослідження експертними групами відомих рейтингових агентств, консалтингових компаній, аналітичних видань, Світового економічного форуму тощо щодо розробки універсальних методологічних підходів до оцінки інвестиційної привабливості підприємства як безпосереднього об’єкта інвестування, які задовольнятимуть вимогам як вітчизняних, так й іноземних інвесторів, та враховуватимуть кількісні та якісні характеристики, а також формальні та неформальні зв’язки з зовнішнім середовищем.

Крім того, як вже зазначалося, для інвестора важливе значення має оперативність інформації. Сьогодні значна кількість великих економічних видань та консалтингових компаній регулярно відслідковують інформацію про стан національних та регіональних інвестиційних комплексів на основі публічних джерел та рейтингів інвестиційної привабливості країн та регіонів, які регулярно презентують Standard & Poor's, Moody's Іnvestors Servіce і Fіtch IBCA. На території України аналізом інвестиційної привабливості в регіональному аспекті займається Державний комітет статистики, Інститут Реформ, аналітична група «Експерт Україна» тощо. При цьому всі вони використовують різні підходи до оцінки інвестиційної привабливості, використовуючи неоднорідні групи показників, тож, іноді результати їх досліджень неможливо співставити. Так, в Європі кількість показників, які враховуються при оцінці привабливості інвестиційного клімату коливається від 9 в журналі «Euromoney» до 381 у працях Швейцарського інституту менеджменту [1]. В свою чергу, велика кількість різного роду рейтингів інвестиційної привабливості, які, часом, суперечать один одному, замість того аби сприяти процесу прийняття рішення, навпаки, ще більше його ускладнюють, адже тепер потенційний інвестор має для себе визначити, якій інформації довіряти. Зважаючи на це, сьогодні є нагальна потреба в узгодженні існуючих підходів та розробці універсального єдиного підходу до оцінки інвестиційної привабливості, який буде актуальний як на міждержавному рівні, так і в розрізі окремої країни.

ІІ Постановка задачі

– дослідити існуючі підходи вітчизняних та іноземних вчених-економістів щодо визначення такого поняття як «інвестиційна привабливість», розглянути основні напрямки його застосування;

– визначити базові групи факторів, які впливають на інвестиційну привабливість будь-якого підприємства;

– розробити рекомендації щодо удосконалення методологічного апарату, який найчастіше використовується при аналізі інвестиційної привабливості з урахуванням інтересів всіх учасників інвестиційного процесу.

ІІІ Результати

Провівши огляд досліджень, які ведуться вітчизняними та іноземними вченими в цій сфері аналізу «інвестиційної привабливості» можна зробити висновок, що на сьогодні єдиного визначення цього поняття не існує [2345]. В широкому розумінні інвестиційна привабливість – це справедлива кількісна і якісна характеристика зовнішнього і внутрішнього середовища об’єкта потенційно можливого інвестування. [5]

Зважаючи на те, що рівень інвестиційної привабливості, як результат комплексної об’єктивної оцінки, значною мірою вливає на процес прийняття рішення як інвестора, так і особи, яка потребує інвестицій, деякі вчені-економісти, пропонують розглядати інвестиційну привабливість в поєднанні з ефективністю інвестицій та інвестиційною діяльністю: «ефективність інвестицій визначає інвестиційну привабливість, а інвестиційна привабливість активність інвестиційної діяльності»[4].

Так як, рівень ефективності інвестицій при прийнятті рішення щодо інвестування має вирішальне значення для інвестора, а обсяг інвестицій та умови, на яких вони надаються, є дуже важливими для особи, яка прагне їх залучити, можна зробити висновок, що інвестиційна привабливість – це результат узгодження інтересів учасників інвестиційного процесу.

Размер файла: 82 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров